Důvody k protestům proti obnově sloupu – AD: Petr Kamberský 1

 

Lidové noviny, středa, 29. 1. 2020, str. 11 – Názory

AD: Petr Kamberský – Sancta Maria, ora pro nobis, Lidové noviny, sobota 25. 1. 2020

 

Chlívku pana Kamberského „by Mariánský sloup nevadil.“ Kvituje, že ona Váňova socha Marie je ženským prvkem. Neprozradí, že ze zmíněného „vracení“ či „obnovy“ sloupu na Staroměstské náměstí vyplývá obnovení i oněch hrozivě vypadajících a pramálo ženských andělů. S křížem v jedné a s mečem v druhé ruce probodávají ďábly, za něž bývali považováni tehdejší evangelíci.

Autor těchto řádků na čtvrtečním zasedání magistrátu (23.1. 2020) předváděl zastupitelům Prahy vizuální předobraz těchto výhružných soch: minci papeže Řehoře XIII., jejímž vyražením oslavil fyzickou likvidaci asi 20 000 hugenotů ve Francii roku 1572. Srovnal s ní skulptury strženého sloupu, nacistické plakáty – a dál se již nedostal. Vysvětlili mu, že promítnout ještě i propagandu Islámského státu by prý nebylo vhodné. Marně namítal, že její nenávistná ikonografie je oněm evropským tradicím velice podobná.

Gregoryandele2N14232-2415x3473staubISIS-kill-two-in-Afghanistan140616180634-tsr-dnt-damon-isis-terrorist-horror-video-00013121-story-topAR-304219912.jpg&MaxW=780&imageVersion=16by9&NCS_modified=20150625175352&exif=hqdefaultDíky „sametové revoluci“ nacistickou propagandu nenávisti šířit nesmíme, na ISIL propagandu nenávisti nesmíme ani veřejně poukazovat, zato na římskokatolickou propagandu nenávisti se dívat musíme, i když nechceme.

Napříč společností patřilo k dobrému tónu horovat za zboření vepřína postaveného na místě koncentračního tábora v Letech. I když na něm nic provokativního nebylo. Naopak, násilnický a triumfální sloup s poděkováním za dobytí města na náměstí blízko někdejšího popraviště dřívějších 27 českých stavovských vůdců se má stavět. (A loupení uměleckých pokladů této země Habsburky Kamberský a zřejmě i Havel přehlédli. Za Pieterem Bruegelem a dalšími tak musíme jezdit do Vídně.)

Kamberský „pobaveně sleduje míru vzrušení“ okolo jemu celkem lhostejných věcí. Pane Kamberský, proti sloupu se stavějí zástupci většiny církví a mnoha občanských sdružení. Mezi řečníky z řad občanů na Zasedání tvořili odpůrci sloupu většinu. Statisíce Čechů, kteří po roce 1620 uprchli ze země, ztratili život při vyhlazovacích akcích a válkách Habsburků či byli usmrcení při rekatolizačních pobělohorských dragonádách, již k věci mluvit nemohou. Avšak stále zbývá dost nás, potomků popravených, starých evangelických rodů i obětí rakouského pronásledování, kteří máme k protestům proti obnově sloupu věru pádné důvody.

 

Zdeněk Zacpal, nordista,

člen společnosti Veritas

 

 

___________________

 

Poznámky a vysvětlivky pod čarou:

 

info mimo jiné na stránkách Společnosti Veritas: http://veritas.evangnet.cz/mariansky-sloup

i na stránkách autora: http://zdenek.zacpal.cz

 

Pokud se sloup bude „vracet“ či „obnovovat“, pak se vším všudy. Tedy i s oněmi anděly a historickým nápisem, který česky zní: „Panně Rodičce bez poskvrny prvotní počavší za obhájení a osvobození města tuto sochu staví zbožný a spravedlivý císař.“

Vzhledem k tomu, že Váňa a jeho kolegové opakovaně porušují zákon, nejsou jejich skutečné záměry předvídatelné, nicméně pokud chtějí ty násilné sochy modifikovat, ony panem Bradnou navrhované moderní plastiky jsou dle Závazného stanoviska, Odboru památkové péče Magistrátu ze dne 20. října Č.j. S-MHMP 336107/2014, cituji, „nepřípustné“.

 

Onu obrazovou dokumentaci, kterou se mi jen zčásti podařilo promítnout při své interpelaci, posílám v příloze

 

Vyhlazovací akce s tisíci a více oběťmi, o nichž se dnes nepíše, nemluví:

Písek a Prachatice 1620, přežilo možná 1% obyvatel měst (obdobně jako v některých nacistických koncentračních táborech vyhlazujících Židy), prameny v místních informacích o historii dotyčných měst i v Komenského Historii o těžkých protivenstvích církve české

http://rodon.cz/admin/files/ModuleKniha/17-Historie-o-tezkych-protivenstvich-cirkve-ceske.pdf

 

války Habsburků: od Třicetileté války až po 1. světovou

 

„Rekatolizace u nás proběhla dvěma cestami. Jednou z nich byla násilná rekatolizace prostřednictvím reformačních komisařů doprovázených vojskem. Obvyklou metodou byly tzv. dragonády, kdy se ve vesnici usadili vojáci, kteří nejen vyjídali, ale i terorizovali obyvatele, dokud se nezřekli „kacířství“. Zvláštní komise vyhledávaly tajné evangelíky, zabavovaly jim závadné knihy. Nejlépe se vtéto činnosti uplatnili jezuité, svou horlivostí vynikal mezi nimi především páter Antonín Koniáš. …“

http://www.truhla.cz/predmety/dejepis/prezentace/kvinta/Habsburska_%20monarchie_po1648.pdf

 

Usmrcování evangelíků u nás probíhalo v letech 1620-1777

 

(A loupení uměleckých pokladů této země Habsburky Kamberský a zřejmě i Havel přehlédli. Za Pieterem Bruegelem a dalšími tak musíme jezdit do Vídně.)

Velká část, snad většina obrazů mnoha umělců včetně Pietera Bruegela (1525-1569) původně visela v „Rudolfově galerii“ na Pražském hradě. Nyní jsou mnohé v Kunsthistorische Museum ve Vídni.