Filosof Ludwig Wittgenstein: Neomezujte hry, které se hrát dají

 

Vyšlo v rubrice Česká pozice  – Civilizace 27. 4. 2019, tam mírně pozměněno a zkráceno:

http://ceskapozice.lidovky.cz/ludwig-wittgenstein-po-130-letech-filozofie-ma-vysvetlovat-jazyk-pxf-/tema.aspx?c=A190425_013320_pozice-tema_lubeludwig-Wittgenstein2

26. dubna 2019 si připomeneme 130. výročí narození myslitele, jehož přednášky a většinou posmrtně zveřejněné spisy podnítily či ovlivnily hned několik směrů filosofických zkoumání nejen anglosaského světa

Palais_Wittgenstein_03300px-4_The_grand_staircase_in_the_Alleegasse Bývalý Palais Wittgenstein se svými honosnými interiéry a schodištěm stával ve Vídni na dnešní ulici Argentinierstraße 16. Byl postaven v 70. letech 19. století, po změnách majitelů vzal nakonec za své a byl nahrazen nepříliš imponujícím nájemním domem.

 

 

Příliš jednotné schéma

Filosof byl synem průmyslníka a mecenáše Karla Wittgensteina, který vlastnil i železárny v Teplicích a na Kladně. Profil jeho manželky a Ludwigovy maminky Leopoldine či Poldi je známý z dresů kladenských hokejistů. Po studiu inženýrství strojního na technice v Berlíně a leteckého v Manchesteru jej logik a matematik Gottlob Frege (1848-1925) z Jeny poslal do Cambridge studovat u Bertranda Russella (1872-1970). Tomu Wittgenstein zpočátku připadal jako blázen, ale brzy v něm tento úhelný britský filosof, logik a matematik doby rozpoznal génia a svého nástupce.

Russell1907-2Tehdy ještě mladý britský matematik, logik, filosof a známý aktivista Bertrand Russell (1872-1970)

Po ročním pobytu v Norsku Ludwig Wittgenstein již krátce po vypuknutí 1. světové války dobrovolně narukoval do Rakousko-uherské armády, v níž se vyznamenával a dostával medaile za statečnost. Pochvaloval si důstojníky rakouské a stěžoval si na (nedobrovolně odvedené) potměšilé a válečné nadšení postrádající vojáky slovanské. Zřejmě na ty typy ulejváků, které tak krásně vylíčil Jaroslav Hašek. Ludwigův bratr, důstojník Kurt, se dokonce zastřelil, když ho vojáci koncem války přestali poslouchat.

Nad pohnutkami jednání příslušníků národů, které habsburská říše vyháněla po statisících na smrt na bojišti, aniž by tito mohli rozhodovat o její zahraniční politice, se přední Rakušané zřejmě příliš nezamýšleli. Tvrdil-li Ludwig později, že „kdyby nějaký lev mohl mluvit, nebyli bychom s to ho chápat,“ byl by s to rozumět alespoň těmto lidem?

big_svejk-v-halici-204505

Díky mohovitému panu otci byl Ludwig v Anglii před válkou s to nechat si vypravit na výlet k moři jen pro sebe a přítele zvláštní vlak. Po válce však rozdal svůj majetek umělcům a již tak přebohatým sourozencům. A díky jeho „Logicko-filosofickému traktátu“ (dokončeném roku 1918, vydaném německy 1921) v něm někteří rakouští i britští filosofové nahlédli svého guru.

V tomto útlém spisku, obratem přeloženém do angličtiny (1922), Wittgenstein tvrdí, že jazyk a svět sdílí tutéž strukturu, jazyk zobrazuje stav světa obdobně jako model skutečnost. Věty jednoduché i složené jsou pravdivé a smysluplné jen tehdy, když jim odpovídají, předměty, situace, skutečnosti světa, když zobrazují svět.

To, co mají jazyk i situace společné, sama forma zobrazení, se ovšem zobrazit nedá. Věty logiky jsou vlastně tautologiemi, neboť platí vždy, bez ohledu na pravdivostní hodnoty oněch zobrazovacích vět. A spor, kontradikce naopak neplatí nikdy. Takovéto bezesmyslné věty slouží leda k větší jasnosti vět přírodovědných. Wittgenstein přinejmenším zpopularizoval pravdivostní tabulky logických funkcí. V logice nemůže být nic obecnějšího a speciálnějšího. Matematika je logickou metodou, její věty jsou rovnicemi. Lidský subjekt nepatří ke světu, je jeho mezí. A etické jednání je nevyjádřitelné – lze jej leda předvést.

Wittgenstein věřil, že oním textem problémy filosofie již vyřešil, absolvoval tedy učitelský ústav a pak šel učit děti do co nejzapadlejších rakouských vesnic.

Signatur:D:JobRoot5102407preprozessLSCH0186-27.06.20062560px-Wien_-_Secessionsgebäude

Sebevědomí a autorita panu otci Karlu Wittgensteinovi, jednomu z nejbohatších průmyslníků tehdejšího světa, rozhodně nechyběly. Hostil i ty nejvýznamnější umělce a financoval i stavbu vídeňského světoznámého Pavilonu secese, který v letech 1897-1898 postavil architekt Josef Maria Olbrich. Jenže hned tři jeho synové spáchali sebevraždu.

 

Význam jazyka? Užití!

Život Wittgensteinovi připravoval stále více látky k přemýšlení, která do jeho raných tématizovaných představ nezapadala. Má-li jazyk pouze onu zobrazovací či ukazovací funkci, lidem mnohé nevysvětlíme a ani je nedokážeme vyjádřit. Slovo funguje spíše jako šachová figurka; význam slova až na výjimky odpovídá jeho použití v řeči. Jazyk užívají lidé na nesčetně způsobů a kvůli různým účelům.

Wittgensteinovy soubory rodinných podobností jsou takové soubory, v nichž se nedá najít jediný rys či vlastnost společná všem jejich prvkům či věcem. Každá  věc však obsahuje alespoň některé rysy či vlastnosti, společné s některými jinými věcmi v rámci daného souboru. Tak máme například různé druhy čísel či různé hry: deskové, karetní, míčové, bojové a jiné. A významný a rozmanitý „celek, zahrnující užívání jazyka i činnosti, s nimiž je spjat“ (například formulace nějaké hypotézy a její ověřování, vymýšlení příběhu, hraní divadla, uhadování hádanek, vyprávění vtipů, překládání, zdravení a další) tvoří hry jazykové. Promlouvání jazyka je v nich součástí nějaké činnosti nebo životní formy, praxe.

Již jako učitel filosofie v Cambridgi Wittgenstein své studenty varoval před nástrahami akademického prostředí a vybízel je spíše k praktické činnosti. I on sám za druhé světové války místo přednášek odešel dobrovolně sloužit do nemocnic a osvědčil se tam jako vynikající pracovník.

Filosofii dával nové, po vzoru svého krajana Sigmunda Freuda (1856-1939) terapeutické úkoly: má vyjasňovat myšlenky a vysvětlovat fungování jazyka. Většina filosofických problémů prý vznikla jednak proto, že sám jazyk není průhledný a často člověka klame (což předváděl již Russell) – a filosofie by měla být bojem proti zakletí prostředky jazyka –, jednak proto, že mnozí filosofové prý jazyk užívali špatně, jinak než se běžně užívá, a pokoušeli se hrát hry, které se hrát nedají.

Bildnis Margarethe Wittgenstein8e1186e102_88746750_o2Foto (1903) a portrét od Gustava Klimta (1905) Wittgensteinovy sestry Margaret „Gretl“ Stonborough-Wittgenstein. Byla otevřenější moderní kultuře než sám Ludwig. Jako psychoterapeutka ve vězeních pro mladistvé se seznámila se zakladatelem psychoanalýzy Sigmundem Freudem a po dva roky se od něj nechávala analyzovat. Ludwig pro ni a jejího manžela postavil ve Vídni v letech 1926-1928 na Kundmanngasse dům, který nyní využívá Bulharské kulturní středisko. 9063991c87a94d7d7ad94bf427e77d66

 

Piliny v kolegově hlavě

Hra má veřejný a opakovatelný charakter. To, co si někdo myslí, ještě nemusí odpovídat skutečnosti. I výroky jednotlivce o vlastních vnitřních duševních stavech ověří osoba třetí, nikoli první. Argumenty se tak nedají stavět, jak to činil i v Prostějově narozený a německy píšící filosof Edmund Husserl (1859-1938), na samodanosti zkušenostních údajů (empirických dat) jednotlivce, jež ostatně ani nelze izolovat od celku života.

Slov „vědění“, „poznání“ a „jistota“ je třeba užívat jen ve spojitosti s nějakou evidencí, ale přitom v situacích, kde pochybování stále nějaký dobrý smysl má. Probírat každou myslitelnou pochybnost, jak se o to pokoušel francouzský filosof René Descartes (1596-1650), je spíše bláznovstvím – i když se sami nepřesvědčíme, že přítel nemá v hlavě piliny, nemá cenu se touto otázkou vážně zabývat. Anglický filosof a Wittgensteinův kolega George Edward Moore (1873-1958) zase nadbytečně tvrdí, že o vnějším světě „ví.“ My jsme ale spíše vrostli do jakési spleti přesvědčení daných jazykem a jeho gramatickými strukturami, která existenci já i vnějšího světa předpokládá, a jedině v ní má hraní jazykových her smysl. Nejsme si jistí, zda člověk zpochybňující některá naše přesvědčení přijme jakýkoli argument. A skeptik zpochybňující vše si bude protiřečit.

Filosofové také nepatřičně ze slov, jako je „vědění“, „bytí“ „předmět“ „já“, „věta“, „jméno“, chtějí postihnout podstatu věci, aniž by brali ohled na jejich běžné používání v řeči, v níž mají slova to pravé, jim náležející místo. Hlubší smysl nemá ani sama jazyková hra.

Hranice jazykových her testoval na bližních i sám Wittgenstein. Tak jednou žádost o pořízení fotografie neodmítl, ale vymínil si, že si sedne zády k objektivu.

 

 

Rozmazané hranice

Platónské ideální pojmy ani „vrozené ideje“ neexistují: místo nich vrůstáme do jakési mytologie a jsme při argumentaci odkázáni na tuto mytologii – či na způsob jak vidíme svět –, která se časem stejně jako pojmy a významy našich slov i jazykových her, mění. Její řečiště sestává z pevné a téměř neměnné horniny stálejších názorů a ze snadno přemístitelného písku. Ani mezi pohybem vody v řečišti a pohybem řečiště samotného neexistuje ostrá hranice. Mnoho jednotlivých výroků nemůže být snadno vyvráceno nezávisle na výrocích ostatních.

Wittgenstein rozmazal i hranici mezi logickými pravdami a částí pravd zkušenostních (empirických) – i některé z těch druhých, kupříkladu že Země je stará, že máme dvě ruce, jsou stejně jako pravdy logické neodmyslitelnou součástí našeho vztažného systému i života a jen díky tomu můžeme argumentovat. V tomto směru zkoumání pokračoval americký filosof Willard Van Orman Quine (1908-2000).

Jen některé jazykové hry mají striktnější pravidla. Zadaná pravidla, třeba pro pracovní postupy, však mohou jejich různí příjemci různě interpretovat a provádět. Sekce číselné řady lze různě rozvíjet. Americko-židovský logik Saul Kripke (1940- ) vypíchl skeptický náboj Wittgensteinova tvrzení, že interpretací pravidla může být cokoli.

Takovéto úvahy v každém případě umenšují autoritu těch, kteří si nárokují titul jediných správných následovníků či pokračovatelů nějakého posvátného textu, víry, strany či ideologie. Pro Wittgensteina jsou však relevantní pravidelné praktiky dané komunity, jejíž členové se řídí pravidly bezděčně, přímo „slepě“. Žák v každém případě potřebuje i příklady, aby věděl, jak se co dělá. Nejen praktik a rutinér, ale i rebel či smělý inovátor se musí naučit jisté velké – a opět ne přesně ohraničitelné – části navyklého způsobu myšlení a práce ostatních.

Jazyk, jazykovou hru ani celek života přitom nelze přehlédnout najednou, zcela názorně; pravidla a používání slov nejsou jasná, úplná, ba ani zcela konzistentní, ale jazyk, byť nedokonalý, jakž takž v životě funguje, ostatně dokonalý není ani život sám.

Na rozdíl od většiny analytických filosofů měl Wittgenstein – také pod vlivem ruského spisovatele a myslitele Lva Nikolajeviče Tolstého (1828-1910) a dánského filosofa Sørena Kierkegaarda (1813-1855) – hlubokou úctu k náboženské víře, pokud život člověka uspořádává a zušlechťuje. I přesto, že ve sféře víry je prý ochota člověka vše riskovat založena na něčem, co v jistém smyslu není podloženo žádnými důvody, přičemž by člověk – paradoxně – nebyl ochotný tolik riskovat kvůli věcem zdůvodněným mnohem lépe.

Na druhé straně logik Wittgenstein, sám věřící, považoval zdůvodňování víry za sebeklam. A odmítal celek katolických dogmat, která jsou prý škodlivá i proto, že se jimi plně ovládá výraz všech názorů, a fungují jako závaží na noze potlačující myšlenkové a vyjadřovací schopnosti lidí. Na rakouské vesnici prohlásil při memorování katechismu: „Nesmysl.“

 

 

Bohatství jazyka i života

Někteří, například britský filosof Michael Dummett (1925-2011), vytýkali Wittgensteinovi, že jeho filosofie smí leda popisovat, ale ne kritizovat, německo-americký filosof a sociolog Herbert Marcuse (1898-1979) pak, že nechává všechno tak, jak je. Wittgenstein se však tímto postojem především bránil lacinému zobecňování a metodám, které nekonečné bohatství života a jednotlivostí redukovaly na co nejmenší počet rádoby vědeckých zákonů.

Wittgenstein obdivoval rozmanitost rostlin a zvířat a ve výslovné opozici k německému filosofovi Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelovi (1770-1831) upozorňoval na odlišnost i těch věcí, které na první pohled vypadají stejně. Ta či ona kultura umožňuje člověku vnímat různé aspekty věcí či gestalty (celky), zatímco jiná je vykoření – třeba nacisté vymýtili humor.

Dodnes jsou ne zcela nepodloženě zpochybňovány i základy Wittgensteinovy zralé filosofie, jež však zejména dnes otvírá nová hlediska, možnosti studia přirozeného jazyka, uznává i různé typy a formy diskurzu. Źádoucím „přehledným sestavením toho, co je už dávno známé“ usnadňuje objevování a odstraňování rozporů.

Wittgenstein nechtěl ostatní ušetřit obtíží myšlení, snažil se naopak „podnítit ostatní k vlastním myšlenkám“, tvořivosti. Vylepšoval jazykové, ba i ne-jazykové hry: lidi také učil hudebnímu přednesu i hvízdání – sám hvízdal výborně. Mimoto jeho pravidla jazykových her (a třebas i pravidla performativ Marcusem též kritizovaného anglického filosofa Johna Langshawa Austina (1911-1960)) se dají snadno obrátit naruby, čímž se dá skvěle rozebrat a znázornit nekonformita, o niž Marcuse tolik stál. Přiznávání specifičnosti jednotlivým hrám a jejich nehierarchizování může spoluutvářet více tvůrčí a svobodnější prostředí, než tradicionalista, respektive revoluční dogmatik, který chce společnost změnit k obrazu svému.

wittgenstein6Wittgenstein na procházce se svým oddaným žákem a absolventem matematiky Francisem Skinnerem (1912-1941), který pod vlivem svého učitele a k nelibosti své rodiny vyměnil práci na univerzitě za manuální zaměstnání

Vztahy Wittgensteina s ostatními nebývaly vždy šťastné, nicméně před smrtí filosof prohlásil, že měl nádherný život. Dnes, kdy se posuzuje hodnota práce vědce, ba i filosofa podle počtu publikací a citací v co nejprestižnějších odborných časopisech, by Wittgenstein dozajista propadl. Téměř nepublikoval, profesorem se stal jen díky vstřícnosti svých kolegů a příslušný plat mu umožňoval vybírat si celé roky volna. Ve filosofii prý zvítězí ten nejpomalejší.

A také že za nejvlivnější knihu 20. století v oboru filosofie vyhlásili nedávno američtí vyučující jeho až posmrtně vydané dílo Filosofická zkoumání. Přitom pro něj samotného, který nakonec mnohem více uspěl než pravidly vědeckého provozu sešněrovaní badatelé, nebyla hlavní kariéra, nýbrž přemýšlení, osobní integrita, přátelství a život sám.

Zdeněk Zacpal, autor je překladatel

 

 

 

 

 

 

Citovaná literatura

(primární zdroje obsahují zpravidla paralelní německý a anglický text, pokud, jak je tomu u ve většiny titulů, dotyčný text Wittgenstein napsal původně v němčině)

 

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, Translated by D.C. Pears and B.C. Mc Guinness, Routledge & Kegan Paul, London, 1963

 

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, Edited by G.H. von Wright, Translated by Peter Winch, Blackwell Publishers, Oxford (1977, 1980) 1992, ISBN 0-631-13059-4

 

Ludwig Wittgenstein – Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, Basil Blackwell, Oxford (1966) 1989, ISBN 0 631 09580 2

 

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations, Translated by G.E.M. Anscombe, Blackwell Publishers (1953) 1997, ISBN 0-631-20569-1

 

Ludwig Wittgenstein – Zettel, Basil Blackwell, Oxford (1967) 1990, ISBN 0 631 12823 9

 

Ludwig Wittgenstein – Remarks on the Foundations of Mathematics, Basil Blackwell, Oxford (1956) 1989, ISBN 0 631 12505 1

 

Ludwig Wittgenstein – The Blue and Brown Books, Basil Blackwell, Oxford, 1958

 

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology: Volume 1 – Preliminary Studies for Part II of Philosophical Investigations, Basil Blackwell, Oxford (1982) 1990, ISBN 0-631-17121-5

 

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology: Volume 2 – The Inner and the Outer, Blackwell Publishers, Oxford, 1992, ISBN 0-631-18256-X

 

Ludwig Wittgenstein – On Certainty, Translated by Denis Paul and G.E.M. Anscombe, Blackwell Publishing (1969) 2003, 9SBN 0-631-16940-7

 

Ludwig Wittgenstein – Lecture on Ethics

Delivered in November 1929 to the Heretics Society, Cambridge University

http://sackett.net/WittgensteinEthics.pdf

 

 

 

Norman Malcolm – Ludwig Wittgenstein v spomienkách, Archa, Bratislava, 1993, ISBN 80-7115-062-2

 

Ray Monk – Wittgenstein: The Duty of Genius, Jonathan Cape, London, 1990, ISBN 0-224-02712-3

 

Robert J. Fogelin – Wittgenstein´s critique of philosophy (str. 34-58), v:

The Cambridge companion to Wittgenstein, edited by Hans Sluga, David G. Stern, Cambridge University Press, 1996, ISBN 0-521-46025-5:

 

Charles L. Creegan – Wittgenstein and Kierkegaard: Religion, Individuality and Philosophical Method, Routledge, London, 1989, ISBN 0-415-00066-1

 

Vlastimil Zátka – Wittgensteinova koncepce jazykových her (str. 152-207) – v:

Ludwig Wittgenstein – O jistotě, přeložil Vlastimil Zátka, Academia, Praha, 2010, ISBN 978-80-200-1905-9

 

Anthony Kenny – Wittgenstein, Blackwell Publishing (1973) 2006, Oxford,  ISBN-13: 978-1-4051-3654-9

 

Saul A. Kripke – Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition, Harvard University Press, Cambridge (1982) 1998, ISBN 0-674-95401-7

 

 

 

René Descartes – Discours de la Méthode (original edition 1637, Leyden) (str.1-78); in: Oeuvres de Descartes VI – Discours de la Méthode & Essais: Oeuvres de Descartes Publiées par Charles Adam & Paul Tannery, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris 1996, ISBN 2-7116-1267-8

 

Edmund Husserl – Méditations cartésiennes: Introduction à la phénoménologie, Librairie Armand Colin, Paris, 1931

 

Bertrand Russell – „On Denoting,“ Mind, New Series, Vol. 14, No. 56. (Oct. 1905), str. 479–493, https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/logik/lehre/russell_on_denoting.pdf

 

A. [Alfred] J. Ayer – Philosophy in the Twentieth Century, Weidenfeld and Nicholson, London, 1982, ISBN 0-297-78179-0

 

Willard. Van Orman Quine –Two Dogmas of Empiricism, The Philosophical Review

Vol. 60, No. 1 (Jan., 1951), pp. 20-43, Published by Duke University Press, http://www.jstor.org/stable/2181906

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS137/Quine_-_Two_Dogmas.pdf

 

Herbert Marcuse One-Dimensional Man: Studies in the ideology of advanced industrial society, Routledge London and New York, (1964) 2007, ISBN 978-0-415-28976-4 (hbk) ISBN 978-0-415-28977-1 (pbk)

 

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Nakladatel Karel Synek, Praha 1936

 

Stanisław Ignacy Witkiewicz – O “suchości” pojęć filozofii (str. 52-55), v:

Stanisław Ignacy Witkiewicz – Dzieła zebrane, Wydanie krytyczne ze wstępem Jana Blońskiego, Państwowy Institut Wydawniczy, Warszawa 2002:

Svazek XIII. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnenia i inne pisma filozoficzne (1902-1932), 2002, ISBN 83-06-02164-9, ISBN 83-06-02174-6

 

Zdeněk Zacpal – Člověk bez kompromisu: Před sedmdesáti lety odmítl sovětskou knutu Stanisław Ignacy Witkiewicz

http://zdenek.zacpal.cz/clovek-bez-kompromisu-pred-sedmdesati-lety-odmitl-sovetskou-knutu-stanislaw-ignacy-witkiewicz/

či Zdeněk Zacpal – Než být pod Sověty, to raději být mrtvý, to je poselství polského umělce Witkiewicze

http://zpravy.idnes.cz/nez-byt-pod-sovety-to-radeji-byt-mrtvy-to-je-poselstvi-polskeho-umelce-witkiewicze-gex-/zpr_archiv.aspx?c=A090918_173628_kavarna_bos

Zkrácená verze:

Zdeněk Zacpal – Člověk bez kompromisu: Před sedmdesáti lety radikálně a nadobro odmítl sovětskou knutu polský umělec Stanisław Ignacy Witkiewicz, Mladá Fronta Dnes 19. 9. 2009, Kavárna Profil, str. D7

Zdeněk Zacpal – Kierkegaardovo nepřímé sdělení (str. 54-81), in:

Kierkegaard and existential turn/Kierkegaard a existenciálny obrat

Vydavatelství: Roman Králik, 2014, Série: Acta Kierkegaardiana – Supplement, Toronto-Nitra, 2014, ISBN: 9780987816832

 

http://www.criticalrationalism.net/2013/02/01/the-most-important-works-of-20th-century-philosophy-perhaps/

 

Roger Scruton – Krátké dějiny novověké filosofie: Od Descarta k Wittgensteinovi, přeložil Jiří Ogrocký, Barrister&Principal, Brno, 2005

 

 

 

 

Citace, poznámky

 

 

26. dubna si připomeneme 130. výročí narození myslitele, jehož přednášky a většinou posmrtně zveřejněné spisy podnítily či ovlivnily mnoho lidí a hned několik směrů filosofických zkoumání nejen anglosaského světa

Ocituji pár vět z českého překladu Scrutonových dějin

Roger Scruton – Krátké dějiny novověké filosofie, str. 302:

Naše diskuse nás různými cestami dovedla k tomu bodu dějin filosofie, který mnozí filosofofé pokládají za zlom, v němž přechází historie do současnosti. „Analytické“ filosofii, jejíž představitelé často věnovali jen skrovnou pozornost argumentům a cílům dřívějších filosofů, předcházel objev nové logiky, který zrodil nejprve logický atomismus, pak logický pozitivismus a nakonec lingvistickou analýzu. Rozhodující mírou k vytvoření každé z těchto škol přispěl jedinečný zjev moderní filosofie, Ludwig Wittgenstein (1889-1951), který také do každé z nich zasel i sémě jejich rozkladu. …

O Wittgensteinově životě a díle se toho v minulých letech popsalo dost a dost. Nyní se široce přijímá názor, že je to největší filosof našeho století.

 

Příliš jednotné schéma

 

Narozen jako syn průmyslníka a mecenáše Karla Wittgensteina, který vlastnil i železárny v Teplicích a na Kladně. Profil jeho manželky a Ludwigovy maminky Leopoldine zdobí dodnes dresy kladenských hokejistů. Po studiu inženýrství strojního na technice v Berlíně a leteckého v Manchesteru jej logik a matematik Gottlob Frege z Jeny poslal do Cambridge studovat u Bertranda Russella.

Fakta obecně známá, též Ray Monk – Wittgenstein, 1-3, str. 3-39

 

Tomu Wittgenstein zpočátku připadal jako blázen, …

Ray Monk – Wittgenstein, 3, str. 39-40:

My German engineer, I think, is a fool. He thinks nothing empirical is knowable – I asked him to admit that there was not a rhinoceros in the room, but he wouldn´t. [2.11.11]

[Wittgenstein] was refusing to admit the existence of anything except asserted propositions. [7.11.11]

In later life Russell made great play of these discussions and claimed he had looked under all the tables and chairs in the lecture room in an effort to convince Wittgenstein that there was no rhinoceros present. But it is clear that for Wittgenstein the issue was metaphysical rather than empirical, to do with what kind of things make up the world rather than the presence or otherwise of a rhinoceros.

 

… ale brzy v něm tento úhelný britský filosof, logik a matematik doby rozpoznal génia a svého zřejmého nástupce.

Ray Monk – Wittgenstein, 3, str. 55:

As it was, by the end of his first year at Cambridge, Wittgenstein was primed as Russell´s successor. At the end of the summer term, when Hermine visited Cambridge and was taken to meet Russell, she was amazed to hear him say: ´We expect the next big step in philosophy to be taken by your brother. 

Po ročním pobytu v Norsku Ludwig již krátce po vypuknutí 1. světové války dobrovolně narukuje do Rakousko-uherské armády, v níž se vyznamenává a dostává medaile za statečnost.

Ray Monk – Wittgenstein, 5-7, str. 91-158

 

Na frontě si Ludwig pochvaluje rakouské důstojníky a stěžuje si na (nedobrovolně odvedené) potměšilé a válečné nadšení postrádající vojáky slovanské.

Ray Monk – Wittgenstein, 6, str. 114:

The fact that he was inclined to see the war in racial terms perhaps goes some way towards explaining why he found so difficult to get on with the majority of his fellow crew members. The Austro-Hungarian army was the most multi-racial of all the European armies. Although most of its officers were Germans or Magyars, the bulk of its ordinary soldiers came from the various subject Slavic nationalities of the empire. Wittgenstein´s officers he found ´kind and at times very fine´, but as soon as he met his crew mates he pronounced them ´a bunch of delinquents´: No enthusiasm for anything, unbelievably crude, stupid and malicious.´ He could barely see them as human beings:

When we hear a Chinese talk we tend to take his speech for inarticulate gurgling. Someone who understands Chinese will recognize language in what he hears. Similarly I often cannot discern the humanity in a man.

Surrounded as he was by alien beings – and appearing to them equally as alien – Wittgenstein found the situation rather like that he had faced at school in Linz. On 10 August, the day after he collected his uniform, the analogy had struck him in terms which suggest a repressed anxiety brought suddenly to the surface: ´Today, when I woke up I felt as though I were in one of those dreams in which, unexpectedly and absurdly, one finds oneself back at school.´ And on the Goplana, after having been jeered at by the crew, he wrote: ´It was terrible. If there is one thing I have found out it is this: in the whole crew there is not one decent person´.

Ray Monk – Wittgenstein, 7, str. 139:

„The men. with few exceptions, hate me because I am a volunteer. So I am nearly always sorrounded by people that hate me. And this is the one thing that I still cannot bear. The people here are malicious and heartless. It is almost impossible to find a trace of humanity in them.“

 

Zřejmě na ty typy ulejváků, které tak krásně vylíčil Jaroslav Hašek.

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

Ludwigův bratr důstojník Kurt se dokonce zastřelil, když ho vojáci koncem války přestali poslouchat.

Ray Monk – Wittgenstein, 1, str. 11:

Kurt, by common consent the least gifted of the children, acquisced in his father´s wishes and became in time a company director. His suicide, unlike that of his brothers, was not obviously related to the parental pressure exerted by his father. It came much later, at the end of the First World War, when he shot himself after the troops under his command had refused to obey orders.

 

Nad pohnutkami jednání příslušníků národů, které habsburská říše vyháněla po statisících na smrt na bojišti, aniž by tito mohli rozhodovat o její zahraniční politice, se přední Rakušané zřejmě příliš nezamýšleli.

Ray Monk – Wittgenstein, 7, str. 157-158:

By the time Witttgenstein returned to Italy, the Austro-Hungarian Empire was beginning to break up. The allegiance of the Czechs, the Poles, the Croats and the Hungarians that made up the bulk of its army was no longer given to the Habsburg Empire (in so far as it ever had been), but to the various national states, the creation of which had been promised to them not only by the Allies, but by the Habsburg Emperor himself. After the final Allied breakthrough of 30 October, before any armistice had been signed, large numbers of the men formed themselves into groups of compatriots and simply turned their back on the war, making their way home instead to help found their new nations. Austrian officers frequently found that they had no control whatsoever over the troops that were still nominally under their command. One casualty of this situation was Wittgenstein´s brother, Kurt, who in October or November shot himself when the men under him refused to obey his orders.

 

Tvrdil-li Ludwig později, že „kdyby nějaký lev mohl mluvit, nebyli bychom s to ho chápat,“ byl by s to rozumět alespoň těmto lidem?

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations II, xi:

Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen.

If a lion could speak, we couldn’t understand him.

též narážka na českého lva

 

Díky mohovitému panu otci byl Ludwig před válkou v Anglii s to si nechat vypravit na výlet k moři jen pro sebe a přítele zvláštní vlak.

Ray Monk – Wittgenstein, 2, str. 34:

One Sunday afternoon remained in Eccles´s memory. Wittgenstein had decided he would like to go to the seaside, to Blackpool. On finding that there was no suitable train, he did not seek an alternative but suggested they hire a special train, just for the two of them.

 

Po válce však rozdal svůj majetek umělcům a již tak přebohatým sourozencům.

Ray Monk – Wittgenstein, 8, str. 171; 9, str. 220-221

 

Díky jeho „Logicko-filosofickému traktátu“ v něm někteří rakouští i britští filosofové nahlédli svého guru.

Ray Monk – Wittgenstein, 9, str. 213 a dále

 

V tomto útlém spisku, obratem přeloženém do angličtiny, Wittgenstein tvrdí, že jazyk a svět sdílí tutéž strukturu, jazyk zobrazuje stav světa obdobně jako model skutečnost.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 4.01:

Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit.

Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken.

The proposition is a picture of reality.

The proposition is a model of the reality as we think it is.

Viz též: Ray Monk – Wittgenstein, 6, str. 117-118

 

Věty jednoduché i složené

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 5 a dále:

Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. (Der Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner selbst.)

Propositions are truth-functions of elementary propositions. (An elementary proposition is a truth function of itself.)

Věty jednoduché i složené jsou pravdivé a smysluplné jen tehdy, když jim odpovídají, předměty, situace, skutečnosti světa, když zobrazují svět.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 4.06:

Nur dadurch kann der Satz wahr oder falsch sein, indem er ein Bild der Wirklichkeit ist.

Propositions can be true or false only by being pictures of the reality.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 5.6:

Die  Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.

The limits of my language mean the limits of my world.

 

To, co mají jazyk i situace společné, sama forma zobrazení, se ovšem zobrazit nedá.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 2. 2;:

Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logische Form der Abbildung gemein.

The picture has the logical form of representation in common with what it pictures.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.12:

Der Satz kann die gesamte Wirklichkeit darstellen, aber er kann nicht das darstellen, was er mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie darstellen zu können—die logische Form. Um die logische Form darstellen zu können, müssten wir uns mit dem Satze außerhalb der Logik aufstellen können, das heißt außerhalb der Welt.

Propositions can represent the whole reality, but they cannot represent what they must have in common with reality in order to be able to represent it—the logical form. To be able to represent the logical form, we should have to be able to put ourselves with the propositions outside logic, that is outside the world.

 

Věty logiky jsou vlastně tautologiemi, neboť platí vždy, bez ohledu na pravdivostní hodnoty oněch zobrazovacích vět. A spor, kontradikce naopak neplatí nikdy. Takovéto bezesmyslné věty slouží leda k větší jasnosti vět přírodovědných.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.0312:

Die Möglichkeit des Satzes beruht auf dem Prinzip der Vertretung von Gegenständen durch Zeichen. Mein Grundgedanke ist, dass die „logischen Konstanten“ nicht vertreten. Dass sich die L o – g i k der Tatsachen nicht vertreten lässt.

The possibility of propositions is based upon the principle of the representation of objects by signs. My fundamental thought is that the “logical constants” do not represent. That the logic of the facts cannot be represented.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 4.46 a dále:

Unter den möglichen Gruppen von Wahrheitsbedingungen gibt es zwei extreme Fälle. In dem einen Fall ist der Satz für sämtliche Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze wahr. Wir sagen, die Wahrheitsbedingungen sind t a u t o l o g i s c h. Im zweiten Fall ist der Satz für sämtliche Wahrheitsmöglichkeiten falsch: Die Wahrheitsbedingungen sind k o n t r a d i k t o r i s c h. Im ersten Fall nennen wir den Satz eine Tautologie, im zweiten Fall eine Kontradiktion.

Among the possible groups of truth-conditions there are two extreme cases. In the one case the proposition is true for all the truth-possibilities of the elementary propositions. We say that the truth conditions are tautological. In the second case the proposition is false for all the truth possibilities. The truth-conditions are self-contradictory. In the first case we call the proposition a tautology, in the second case a contradiction.

4.461 Der Satz zeigt was er sagt, die Tautologie und die Kontradiktion, dass sie nichts sagen. Die Tautologie hat keine Wahrheitsbedingungen, denn sie ist bedingungslos wahr; und die Kontradiktion ist unter keiner Bedingung wahr. Tautologie und Kontradiktion sind sinnlos. (Wie der Punkt, von dem zwei Pfeile in entgegengesetzter Richtung auseinandergehen.) (Ich weiß z. B. nichts über das Wetter, wenn ich weiß, dass es regnet oder nicht regnet.)

The proposition shows what it says, the tautology and the contradiction that they say nothing. The tautology has no truth-conditions, for it is unconditionally true; and the contradiction is on no condition true. Tautology and contradiction are without sense. (Like the point from which two arrows go out in opposite directions.) (I know, e.g. nothing about the weather, when I know that it rains or does not rain.)

4.4611 Tautologie und Kontradiktion sind aber nicht unsinnig; sie gehören zum Symbolismus, und zwar ähnlich wie die „0“ zum Symbolismus der Arithmetik.

Tautology and contradiction are, however, not senseless; they are part of the symbolism, in the same way that “0” is part of the symbolism of Arithmetic.

4.462 Tautologie und Kontradiktion sind nicht Bilder der Wirklichkeit. Sie stellen keine mögliche Sachlage dar. Denn jene lässt j e d e mögliche Sachlage zu, diese k e i n e. In der Tautologie heben die Bedingungen der Übereinstimmung mit der Welt—die darstellenden Beziehungen—einander auf, so dass sie in keiner darstellenden Beziehung zur Wirklichkeit steht.

Tautology and contradiction are not pictures of the reality. They present no possible state of affairs. For the one allows every possible state of affairs, the other none. In the tautology the conditions of agreement with the world —the presenting relations—cancel one another, so that it stands in no presenting relation to reality.

4.463 Die Wahrheitsbedingungen bestimmen den Spielraum, der den Tatsachen durch den Satz gelassen wird. (Der Satz, das Bild, das Modell, sind im negativen Sinne wie ein fester Körper, der die Bewegungsfreiheit der anderen beschränkt; im positiven Sinne, wie der von fester Substanz begrenzte Raum, worin ein Körper Platz hat.) Die Tautologie lässt der Wirklichkeit den ganzen—unendlichen—logischen Raum; die Kontradiktion erfüllt den ganzen logischen Raum und lässt der Wirklichkeit keinen Punkt. Keine von beiden kann daher die Wirklichkeit irgendwie bestimmen.

The truth-conditions determine the range, which is left to the facts by the proposition. (The proposition, the picture, the model, are in a negative sense like a solid body, which restricts the free movement of another: in a positive sense, like the space limited by solid substance, in which a body may be placed.) Tautology leaves to reality the whole infinite logical space; contradiction fills the whole logical space and leaves no point to reality. Neither of them, therefore, can in any way determine reality.

4.464 Die Wahrheit der Tautologie ist gewiss, des Satzes möglich, der Kontradiktion unmöglich. (Gewiss, möglich, unmöglich: Hier haben wir das Anzeichen jener Gradation, die wir in der Wahrscheinlichkeitslehre brauchen.)

The truth of tautology is certain, of propositions possible, of contradiction impossible. (Certain, possible, impossible: here we have an indication of that gradation which we need in the theory of probability.)

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.1 a dále:

6.1 Die Sätze der Logik sind Tautologien.

The propositions of logic are tautologies.

6.11 Die Sätze der Logik sagen also nichts. (Sie sind die analytischen Sätze.)

The propositions of logic therefore say nothing. (They are the analytical propositions.)

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.123:

Es ist klar: Die logischen Gesetze dürfen nicht selbst wieder logischen Gesetzen unterstehen. (Es gibt nicht, wie Russell meinte, für jede „Type“ ein eigenes Gesetz des Widerspruches, sondern Eines genügt, da es auf sich selbst nicht angewendet wird.)

It is clear that the laws of logic cannot themselves obey further logical laws. (There is not, as Russell supposed, for every “type” a special law of contradiction; but one is sufficient, since it is not applied to itself.)

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.127:

Alle Sätze der Logik sind gleichberechtigt, es gibt unter ihnen nicht wesentlich Grundgesetze und abgeleitete Sätze. Jede Tautologie zeigt selbst, dass sie eine Tautologie ist.

All propositions of logic are of equal rank; there are not some which are essentially primitive and others deduced from these. Every tautology itself shows that it is a tautology.

Srovnej s pozdějšími Wittgensteinovými pohledy

Ludwig Wittgenstein – Remarks on the Foundations of Mathematics I-133 (str. 90):

The propositions of logic are ´laws of thought´, ´because they bring out the essence of human thinking´ – to put it more correctly: because they bring out, or shew, the essence, the technique, of thinking.

Ludwig Wittgenstein – Remarks on the Foundations of Mathematics I-134 (str. 90):

Logic, it may be said, shews us what we understand by ´proposition´ and by ´language´.

 

Wittgenstein přinejmenším zpopularizoval pravdivostní tabulky logických funkcí.

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_table

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 4.31; 4.442

 

V logice nemůže být nic obecnějšího a speciálnějšího.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 5.454:

In der Logik gibt es kein Nebeneinander, kann es keine Klassifikation geben.

In der Logik kann es nicht Allgemeineres und Spezielleres geben.

 In logic there is no side by side, there can be no classification. In logic there cannot be a more general and a more special.

 

Matematika je logickou metodou, její věty jsou rovnicemi.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.2:

Die Mathematik ist eine logische Methode. Die Sätze der Mathematik sind Gleichungen, also Scheinsätze.

Mathematics is a logical method. The propositions of mathematics are equations, and therefore pseudo-propositions.

Srovnej s pozdějšími Wittgensteinovými pohledy

Ludwig Wittgenstein – Remarks on the Foundations of Mathematics I-168 (str. 99):

The mathematician is an inventor, not a discoverer.

Ludwig Wittgenstein – Remarks on the Foundations of Mathematics VII-18 (str. 381):

Mathematics – I want to say – teaches you, not just the answer to a question, but a whole language-game with questions and answers.

Ludwig Wittgenstein – Remarks on the Foundations of Mathematics VII-67 (str. 431):

Mathematics forms a network of norms.

 

Lidský subjekt nepatří ke světu, je jeho mezí.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.114:

Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare. Sie soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare begrenzen.

It should limit the thinkable and thereby the unthinkable. It should limit the unthinkable from within through the thinkable.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.115:

Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt.

It will mean the unspeakable by clearly displaying the speakable.

Srovnej zde přístup Wittgensteinova vrstevníka, polského umělce a filosofa Stanisława Ignacy Witkiewicze

Zdeněk Zacpal – Člověk bez kompromisu: Před sedmdesáti lety odmítl sovětskou knutu Stanisław Ignacy Witkiewicz:

Polskému filosofovi lidské existence zde přitom šlo – a to kupodivu v docela analytickém duchu – o poměrně skromné cíle: o lepší argumentaci a alespoň hrubému vymezení metafyzického tajemství, uvnitř jehož rámce nejen věda, ale ani filosofie nejsou kompetentní

Stanisław Ignacy Witkiewicz – O “suchości” pojęć filozofii, str. 54-55:

Trzeba z góry zauważyć, że odpowiedź filozofii (bez względu na razie na kierunek) daleka będzie od tego rodzaju wyjaśnienia, jakie otrzymuje ktoś pytający np. o sposób działania lokomotywy lub nawet nawet żądający od fizyka, aby mu v jego terminach opisał mechanizm Wszechświata; o ile nie będzie zupełnie dowolnym objaśnieniem mistycznym, musi być do swego wyniku niesłychanie skromnym: ograniczy się do określenia granic tajemnicy. Ale o tym później. Idzie na razie o to, żeby “suche” pojęcia nabrały życia. Z chwilą, kiedy raz się pojmie ogrom otaczającej nas tajemnicy, kiedy zrozumie się, że świat zawiera

w sobie ukrytą zagadkę, której nie podaje nam praktycznie dobry i poczciwy pogląd życiowy, że my sami, z całym pospolitym, nawet w swych największych “nadzwyczajnościach”, aż nazbyt jasno określonym życiem, jesteśmy cząstkami przerażającego tajemniczego zjawiska Istnienia w ogóle, wszystkie pozornie suche pojęcia, którymi umysł stara się tę zagadkę Istnienia rozplątać, nabierają potwornie głębokiego znaczenia, rozbłyskują jakimś nowym światłem, którego przedtem zupełnie nie posiadały. … Aż wreszcie przychodzi się do tego punktu, od którego wzwyż już niepodobna: osiągnęliśmy – w każdym systemie – na razie bez różnicy – jego szcyt: musi nastąpić szczegółowe poznanie części całej budowy, w których często czają się nie rozwiązane problemy dodatkowe, grożące zawaleniem się całego pozornie doskonałego gmachu.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus  5.632 a dále:

5.632 Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt.

5.633 Wo i n der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken? Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge siehst du wirklich n i c h t. Und nichts a m G e s i c h t s f e l d lässt darauf schließen, dass es von einem Auge gesehen wird.

5.6331 Das Gesichtsfeld hat nämlich nicht etwa eine solche Form: Auge —

 5.634 Das hängt damit zusammen, dass kein Teil unserer Erfahrung auch a priori ist. Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Alles, was wir überhaupt beschreiben können, könnte auch anders sein. Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori.

5.632 The subject does not belong to the world but it is a limit of the world.

5.633 Where in the world is a metaphysical subject to be noted? You say that this case is altogether like that of the eye and the field of sight. But you do not really see the eye. And from nothing in the field of sight can it be concluded that it is seen from an eye.

5.6331 For the field of sight has not a form like this:

5.634 This is connected with the fact that no part of our experience is also a priori. Everything we see could also be otherwise. Everything we can describe at all could also be otherwise. There is no order of things a priori.

 

A etické jednání lze leda předvést.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.41 a dále:

6.41 Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es ist, und geschieht alles, wie es geschieht; es gibt i n ihr keinen Wert—und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehens und SoSeins liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig. Was es nichtzufällig macht, kann nicht i n der Welt liegen, denn sonst wäre dies wieder zufällig. Es muss außerhalb der Welt liegen.

6.42 Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken. 6.421 Es ist klar, dass sich die Ethik nicht aussprechen lässt. Die Ethik ist transzendental. (Ethik und Ästhetik sind Eins.)

6.422 Der erste Gedanke bei der Aufstellung eines ethischen Gesetzes von der Form „Du sollst . . . “ ist: Und was dann, wenn ich es nicht tue? Es ist aber klar, dass die Ethik nichts mit Strafe und Lohn im gewöhnlichen Sinne zu tun hat. Also muss diese Frage nach den F o l g e n einer Handlung belanglos sein.—Zum Mindesten dürfen diese Folgen nicht Ereignisse sein. Denn etwas muss doch an jener Fragestellung richtig sein. Es muss zwar eine Art von ethischem Lohn und ethischer Strafe geben, aber diese müssen in der Handlung selbst liegen. (Und das ist auch klar, dass der Lohn etwas Angenehmes, die Strafe etwas Unangenehmes sein muss.)

6.423 Vom Willen als dem Träger des Ethischen kann nicht gesprochen werden. Und der Wille als Phänomen interessiert nur die Psychologie.

6.43 Wenn das gute oder böse Wollen die Welt ändert, so kann es nur die Grenzen der Welt ändern, nicht die Tatsachen; nicht das, was durch die Sprache ausgedrückt werden kann. Kurz, die Welt muss dann dadurch überhaupt eine andere werden. Sie muss sozusagen als Ganzes abnehmen oder zunehmen. Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.

6.41 The sense of the world must lie outside the world. In the world everything is as it is and happens as it does happen. In it there is no value—and if there were, it would be of no value. If there is a value which is of value, it must lie outside all happening and being-so. For all happening and being-so is accidental. What makes it non-accidental cannot lie in the world, for otherwise this would again be accidental. It must lie outside the world.

6.42 Hence also there can be no ethical propositions. Propositions cannot express anything higher.

6.421 It is clear that ethics cannot be expressed. Ethics are transcendental. (Ethics and æsthetics are one.)

6.422 The first thought in setting up an ethical law of the form “thou shalt . . . ” is: And what if I do not do it. But it is clear that ethics has nothing to do with punishment and reward in the ordinary sense. This question as to the consequences of an action must therefore be irrelevant. At least these consequences will not be events. For there must be something right in that formulation of the question. There must be some sort of ethical reward and ethical punishment, but this must lie in the action itself. (And this is clear also that the reward must be something acceptable, and the punishment something unacceptable.)

6.423 Of the will as the bearer of the ethical we cannot speak. And the will as a phenomenon is only of interest to psychology.

6.43 If good or bad willing changes the world, it can only change the limits of the world, not the facts; not the things that can be expressed in language. In brief, the world must thereby become quite another. It must so to speak wax or wane as a whole. The world of the happy is quite another than that of the unhappy.

Ludwig Wittgenstein – Lecture on Ethics, see also in: Ray Monk – Wittgenstein, 11, cituji závěr (u Monka na str. 277):

My whole tendency and I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. This running against the walls of our cage is perfectly, absolutely hopeless. Ethics so far as it springs from the desire to say something about the ultimate meaning of the life, the absolute good, the absolute valuable, can be no science. What it says does not add to our knowledge in any sense. But it is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot help respecting deeply and I would not for my life ridicule it 

 

Wittgenstein věřil, že oním textem problémy filosofie již vyřešil, …

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.53 a dále:

6.53 Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft— also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat—, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend—er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten—aber s i e wäre die einzig streng richtige.

6.54 Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie—auf ihnen—über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinauf- gestiegen ist.) Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.

7 Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

6.53 The right method of philosophy would be this. To say nothing except what can be said, i.e. the propositions of natural science, i.e. something that has nothing to do with philosophy: and then always, when someone else wished to say something metaphysical, to demonstrate to him that he had given no meaning to certain signs in his propositions. This method would be unsatisfying to the other—he would not have the feeling that we were teaching him philosophy—but it would be the only strictly correct method.

6.54 My propositions are elucidatory in this way: he who understands me finally recognizes them as senseless, when he has climbed out through them, on them, over them. (He must so to speak throw away the ladder, after he has climbed up on it.) He must surmount these propositions; then he sees the world rightly.

7 Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.

Ray Monk – Wittgenstein, 7, str. 154-157 aj.

 

… absolvoval tedy učitelský ústav a pak šel učit děti do co nejzapadlejších rakouských vesnic.

Ray Monk – Wittgenstein, 8-9, str. 170-233

 

Význam jazyka? Užití!

 

Život Wittgensteinovi připravoval stále více látky k přemýšlení, která do jeho raných tématizovaných představ nezapadala.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 593:

Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten – einseitige Diät: man nährt sein Denken mit nur einer Art von Beispielen. 

A main cause of philosophical disease – a one-sided diet: one nourishes one’s thinking with only one kind of example.

https://en.wikipedia.org/wiki/Piero_Sraffa

As stated above, Sraffa is known also for his close friendship with Italian Marxist thinker Antonio Gramsci and for being instrumental in securing Gramsci’s prison notebooks from the Fascist authorities after the latter’s death in 1937. Norman Malcolm famously credits Sraffa with providing Ludwig Wittgenstein with the conceptual break that founded the Philosophical Investigations, by means of a rude gesture on Sraffa’s part:[9]

Wittgenstein was insisting that a proposition and that which it describes must have the same ‚logical form’, the same ‚logical multiplicity’. Sraffa made a gesture, familiar to Neapolitans as meaning something like disgust or contempt, of brushing the underneath of his chin with an outward sweep of the finger-tips of one hand. And he asked: ‚What is the logical form of that?‘

In the introduction to Philosophical Investigations, Wittgenstein mentions discussions with Sraffa over many years and says: „I am indebted to this stimulus for the most consequential ideas in this book“. In 1946, however, Sraffa broke off his weekly conversations with Wittgenstein over the latter’s protests; and when the philosopher said he would talk about anything Sraffa wanted, “’Yes’, Sraffa replied, ‚but in your way’”.

 

Má-li jazyk pouze onu zobrazovací či ukazovací funkci, lidem mnoho nevysvětlíme …

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus  4.022:

Der Satz z e i g t seinen Sinn. Der Satz z e i g t, wie es sich verhält, w e n n er wahr ist. Und er s a g t, d a s s es sich so verhält.

The proposition shows its sense. The proposition shows how things stand, if it is true. And it says, that they do so stand.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 30:

Man könnte also sagen: Die hinweisende Definition erklärt den Gebrauch – die Bedeutung – des Wortes, wenn es schon klar ist, welche Rolle das Wort in der Sprache überhaupt spielen soll. Wenn ich also weiß, daß Einer mir ein Farbwort erklären will, so wird mir die hinweisende Erklärung »Das heißt ›Sepia‹ « zum Verständnis des Wortes verhelfen. – Und dies kann man sagen, wenn man nicht vergißt, daß sich nun allerlei Fragen an das Wort »wissen«, oder »klar sein« anknüpfen. Man muß schon etwas wissen (oder können), um nach der Benennung fragen zu können. Aber was muß man wissen? 

So one might say: the ostensive definition explains the use—the meaning—of the word when the overall role of the word in language is clear. Thus if I know that someone means to explain a colour-word to me the ostensive definition „That is called ‚sepia‘ “ will help me to understand the word.—And you can say this, so long as you do not forget that all sorts of problems attach to the words „to know“ or „to be clear“.

Could one define the word „red“ by pointing to something that was not red? That would be as if one were supposed to explain the word „modest“ to someone whose English was weak, and one pointed to an arrogant man and said „That man is not modest“. That it is ambiguous is no argument against such a method of definition. Any definition can be misunderstood.

But it might well be asked: are we still to call this „definition“?— For, of course, even if it has the same practical consequences, the same effect on the learner, it plays a different part in the calculus from what we ordinarily call „ostensive definition“ of the word „red“.

One has already to know (or be able to do) something in order to be capable of asking a thing’s name. But what does one have to know?

 

… a ani je nedokážeme vyjádřit. Jazyk užívají lidé na nesčetně způsobů a za nejrůznějšími účely. 

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 11:

Denk an die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten: es ist da ein Hammer, eine Zange, eine Säge, ein Schraubenzieher, ein Maßstab, ein Leimtopf, Leim, Nägel und Schrauben. – So verschieden die Funktionen dieser Gegenstände, so verschieden sind die Funktionen der Wörter. (Und es gibt Ähnlichkeiten hier und dort.)

Freilich, was uns verwirrt ist die Gleichförmigkeit ihrer Erscheinung, wenn die Wörter uns gesprochen, oder in der Schrift und im Druck entgegentreten. Denn ihre Verwendung steht nicht so deutlich vor uns. Besonders nicht, wenn wir philosophieren! 

Think of the tools in a tool-box: there is a hammer, pliers, a saw, a screw-driver, a rule, a glue-pot, glue, nails and screws.—The functions of words are as diverse as the functions of these objects. (And in both cases there are similarities.)

Of course, what confuses us is the uniform appearance of words when we hear them spoken or meet them in script and print. For their application is not presented to us so clearly. Especially when we are doing philosophy.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 12:

Wie wenn wir in den Führerstand einer Lokomotive schauen: da sind Handgriffe, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. (Das ist begreiflich, denn sie sollen alle mit der Hand angefaßt werden.) Aber einer ist der Handgriff einer Kurbel, die kontinuierlich verstellt werden kann (sie reguliert die Offnung eines Ventils); ein andrer ist der Handgriff eines Schalters, der nur zweierlei wirksame Stellungen hat, er ist entweder umgelegt, oder aufgestellt; ein dritter ist der Griff eines Bremshebels, je stärker man zieht, desto stärker wird gebremst; ein vierter, der Handgriff einer Pumpe, er wirkt nur, solange er hin und her bewegt wird. 

It is like looking into the cabin of a locomotive. We see handles all looking more or less alike. (Naturally, since they are all supposed to be handled.) But one is the handle of a crank which can be moved continuously (it regulates the opening of a valve); another is the handle of a switch, which has only two effective positions, it is either off or on; a third is the handle of a brake-lever, the harder one pulls on it, the harder it brakes; a fourth, the handle of a pump: it has an effect only so long as it is moved to and fro.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 13:

Wenn wir sagen: »jedes Wort der Sprache bezeichnet etwas« so ist damit vorerst noch gar nichts gesagt; es sei denn, daß wir genau erklärten, welche Unterscheidung wir zu machen wünschen. (Es könnte ja sein, daß wir die Wörter der Sprache von Wörtern ›ohne Bedeutung‹ unterscheiden wollten, wie sie in Gedichten Lewis Carroll’s vorkommen, oder von Worten wie »juwiwallera« in einem Lied.) 

When we say: „Every word in language signifies something“ we have so far said nothing whatever; unless we have explained exactly what distinction we wish to make. (It might be, of course, that we wanted to distinguish the words of language (8) from words ‚without meaning‘ such as occur in Lewis Carroll´s poems, or words like „Lilliburlero“ in songs.)

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 14:

Denke dir, jemand sagte: »Alle Werkzeuge dienen dazu, etwas zu modifizieren. So, der Hammer die Lage des Nagels, die Säge die Form des Bretts, etc.« – Und was modifiziert der Maßstab, der Leimtopf, die Nägel? – »Unser Wissen um die Länge eines Dings, die Temperatur des Leims, und die Festigkeit der Kiste.« – Wäre mit dieser Assimilation des Ausdrucks etwas gewonnen? – 

Imagine someone’s saying: „All tools serve to modify something. Thus the hammer modifies the position of the nail, the saw the shape of the board, and so on.“—And what is modified by the rule, the glue-pot, the nails?—“Our knowledge of a thing’s length, the temperature of the glue, and the solidity of the box.“——Would anything be gained by this assimilation of expressions?—

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 17:

Wir werden sagen können: in der Sprache (8) haben wir verschiedene Wortarten. Denn die Funktion des Wortes »Platte« und des Wortes »Würfel« sind einander ähnlicher als die von »Platte« und von »d«. Wie wir aber die Worte nach Arten zusammenfassen, wird vom Zweck der Einteilung abhängen, – und von unserer Neigung.

Denke an die verschiedenen Gesichtspunkte, nach denen man Werkzeuge in Werkzeugarten einteilen kann. Oder Schachfiguren in Figurenarten. 

It will be possible to say: In language (8) we have different kinds of word. For the functions of the word „slab“ and the word „block“ are more alike than those of „slab“ and „d“. But how we group words into kinds will depend on the aim of the classification,—and on our own inclination.

Think of the different points of view from which one can classify tools or chess-men.

 

Slovo funguje spíše jako šachová figurka; …

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 31:

Wenn man jemandem die Königsfigur im Schachspiel zeigt und sagt »Das ist der Schachkönig«, so erklärt man ihm dadurch nicht den Gebrauch dieser Figur, – es sei denn, daß er die Regeln des Spiels schon kennt, bis auf diese letzte Bestimmung: die Form einer Königsfigur. Man kann sich denken, er habe die Regeln des Spiels gelernt, ohne daß ihm je eine wirkliche Spielfigur gezeigt wurde. Die Form der Spielfigur entspricht hier dem Klang, oder der Gestalt eines Wortes.

Man kann sich aber auch denken. Einer habe das Spiel gelernt, ohne je Regeln zu lernen, oder zu formulieren. Er hat etwa zuerst durch Zusehen ganz einfache Brettspiele gelernt und ist zu immer komplizierteren fortgeschritten. Auch diesem könnte man die Erklärung geben: »Das ist der König« – wenn man ihm z.B. Schachfiguren von einer ihm ungewohnten Form zeigt. Auch diese Erklärung lehrt ihn den Gebrauch der Figur nur darum, weil, wie wir sagen könnten, der Platz schon vorbereitet war, an den sie gestellt wurde. Oder auch: Wir werden nur dann sagen, sie lehre ihn den Gebrauch, wenn der Platz schon vorbereitet ist. Und er ist es hier nicht dadurch, daß der, dem wir die Erklärung geben, schon Regeln weiß, sondern dadurch, daß er in anderm Sinne schon ein Spiel beherrscht.

Betrachte noch diesen Fall: Ich erkläre jemandem das Schachspiel; und fange damit an, indem ich auf eine Figur zeige und sage: »Das ist der König. Er kann so und so ziehen, etc. etc.«. – In diesem Fall werden wir sagen: die Worte »Das ist der König« (oder »Das heißt ›König‹ «) sind nur dann eine Worterklärung, wenn der Lernende schon ›weiß, was eine Spielfigur ist‹. Wenn er also etwa schon andere Spiele gespielt hat, oder dem Spielen Anderer ›mit Verständnis‹ zugesehen hat - und dergleichen. Auch nur dann wird er beim Lernen des Spiels relevant fragen können: »Wie heißt das?« – nämlich, diese Spielfigur. Wir können sagen: Nach der Benennung fragt nur der sinnvoll, der schon etwas mit ihr anzufangen weiß.

Wir können uns ja auch denken, daß der Gefragte antwortet: »Bestimm die Benennung selber« – und nun müßte, der gefragt hat, für alles selber aufkommen. 

When one shews someone the king in chess and says: „This is the king“, this does not tell him the use of this piece—unless he already knows the rules of the game up to this last point: the shape of the king. You could imagine his having learnt the rules of the game without ever having been shewn an actual piece. The shape of the chessman corresponds here to the sound or shape of a word.

One can also imagine someone’s having learnt the game without ever learning or formulating rules. He might have learnt quite simple board-games first, by watching, and have progressed to more and more complicated ones. He too might be given the explanation „This is the king“,—if, for instance, he were being shewn chessmen of a shape he was not used to. This explanation again only tells him the use of the piece because, as we might say, the place for it was already prepared. Or even: we shall only say that it tells him the use, if the place is already prepared. And in this case it is so, not because the person to whom we give the explanation already knows rules, but because in another sense he is already master of a game.

Consider this further case: I am explaining chess to someone; and I begin by pointing to a chessman and saying: „This is the king; it can move like this, … . and so on.“—In this case we shall say: the words „This is the king“ (or „This is called the ‚king‘ „) are a definition only if the learner already ‚knows what a piece in a game is’. That is, if he has already played other games, or has watched other people playing ‚and understood’—and similar things. Further, only under these conditions will he be able to ask relevantly in the course of learning the game: „What do you call this?“—that is, this piece in a game.

We may say: only someone who already knows how to do something with it can significantly ask a name.

And we can imagine the person who is asked replying: „Settle the name yourself“—and now the one who asked would have to manage everything for himself.

 

… význam slova až na výjimky odpovídá jeho užití v řeči.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 43:

Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes »Bedeutung« – wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.

Und die Bedeutung eines Namens erklärt man manchmal dadurch, daß man auf seinen Träger zeigt. 

For a large class of cases—though not for all—in which we employ the word „meaning“ it can be defined thus: the meaning of a word is its use in the language.

And the meaning of a name is sometimes explained by pointing to its bearer.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 383:

Wir analysieren nicht ein Phänomen (z.B. das Denken), sondern einen Begriff (z.B. den des Denkens), und also die Anwendung eines Worts. So kann es scheinen, als wäre, was wir treiben, Nominalismus. Nominalisten machen den Fehler, daß sie alle Wörter als Namen deuten, also ihre Verwendung nicht wirklich beschreiben, sondern sozusagen nur eine papierene Anweisung auf so eine Beschreibung geben. 

We are not analysing a phenomenon (e.g. thought) but a concept (e.g. that of thinking), and therefore the use of a word. So it may look as if what we were doing were Nominalism. Nominalists make the mistake of interpreting all words as names, and so of not really describing their use, but only, so to speak, giving a paper draft on such a description.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 559:

Man möchte etwa von der Funktion des Wortes in diesem Satz reden. Als sei der Satz ein Mechanismus, in welchem das Wort eine bestimmte Funktion habe. Aber worin besteht diese Funktion? Wie tritt sie zu Tage? Denn es ist ja nichts verborgen, wir sehen ja den ganzen Satz! Die Funktion muß sich im Laufe des Kalküls zeigen. ((Bedeutungskörper.))

One would like to speak of the function of a word in this sentence. As if the sentence were a mechanism in which the word had a particular function. But what does this function consist in? How does it come to light? For there isn’t anything hidden—don’t we see the whole sentence? The function must come out in operating with the word. ((Meaning-body.))

Srovnej Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 3.3:

Nur der Satz hat Sinn; nur im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung.

Only propositions have sense; only in the nexus of a proposition does a name have meaning.

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology 2, MS 169, str. 39-39e:

Die ´Atmosphäre´ des Wortes ist ein Bild seiner Verwendung.

The ´atmosphere´ of a word is a picture of its use.

 

Wittgensteinovy soubory rodinných podobností jsou takové soubory, v nichž se nedá najít jediný rys či vlastnost společná všem jejich prvkům či věcem. Každá  věc však obsahuje alespoň některé rysy či vlastnosti, společné s některými jinými věcmi daného souboru. Tak máme například různé druhy čísel či různé hry: deskové, karetní, míčové, bojové a jiné.

Svá vlastní vysvětlovaci slova dává autor tohoto článku do závorky. „Olympic“ games níže uvádí po vzoru českého překladu raději jako hry „bojové.“

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 66:

Wie würden wir denn jemandem erklären, was ein Spiel ist? Ich glaube, wir werden ihm Spiele beschreiben, und wir könnten der Beschreibung hinzufügen: »das, und Ähnliches, nennt man ›Spiele‹ «. Und wissen wir selbst denn mehr? Können wir etwa nur dem Andern nicht genau sagen, was ein Spiel ist? – Aber das ist nicht Unwissenheit. Wir kennen die Grenzen nicht, weil keine gezogen sind. Wie gesagt, wir können – für einen besondern Zweck – eine Grenze ziehen. Machen wir dadurch den Begriff erst brauchbar? Durchaus nicht! Es sei denn, für diesen besondern Zweck. So wenig, wie der das Längenmaß ›1 Schritt‹ brauchbar machte, der die Definition gab: 1 Schritt = 75 cm. Und wenn du sagen willst »Aber vorher war es doch kein exaktes Längenmaß«, so antworte ich: gut, dann war es ein unexaktes. – Obgleich du mir noch die Definition der Exaktheit schuldig bist. 

Consider for example the proceedings that we call „games“. I mean board-games, card-games, ball-games, Olympic games, and so on. What is common to them all?—Don’t say: „There must be something common, or they would not be called ‚games‘ „—but look and see whether there is anything common to all.—For if you look at them you will not see something that is common to all, but similarities, relationships, and a whole series of them at that. To repeat: don’t think, but look!—Look for example at board-games, with their multifarious relationships. Now pass to card-games; here you find many correspondences with the first group, but many common features drop out, and others appear. When we pass next to ballgames, much that is common is retained, but much is lost.—Are they all ‚amusing’? Compare chess with noughts and crosses. Or is there always winning and losing, or competition between players? Think of patience. In ball games there is winning and losing; but when a child throws his ball at the wall and catches it again, this feature has disappeared. Look at the parts played by skill and luck; and at the difference between skill in chess and skill in tennis. Think now of games like ring-a-ring-a-roses; here is the element of amusement, but how many other characteristic features have disappeared! And we can go through the many, many other groups of games in the same way; can see how similarities crop up and disappear.

And the result of this examination is: we see a complicated network of similarities overlapping and criss-crossing: sometimes overall similarities, sometimes similarities of detail.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 67:

Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort »Familienähnlichkeiten«; denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc. – Und ich werde sagen: die ›Spiele‹ bilden eine Familie.

Und ebenso bilden z.B. die Zahlenarten eine Familie. Warum nennen wir etwas »Zahl«? Nun etwa, weil es eine – direkte -Verwandtschaft mit manchem hat, was man bisher Zahl genannt hat; und dadurch, kann man sagen, erhält es eine indirekte Verwandtschaft zu anderem, was wir auch so nennen. Und wir dehnen unseren Begriff der Zahl aus, wie wir beim Spinnen eines Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, daß irgend eine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern darin, daß viele Fasern einander übergreifen.

Wenn aber Einer sagen wollte: »Also ist allen diesen Gebilden etwas gemeinsam, – nämlich die Disjunktion aller dieser Gemeinsamkeiten« – so würde ich antworten: hier spielst du nur mit einem Wort. Ebenso könnte man sagen: es läuft ein Etwas durch den ganzen Faden, – nämlich das lückenlose Übergreifen dieser Fasern. 

I can think of no better expression to characterize these similarities than „family resemblances“; for the various resemblances between members of a family: build, features, colour of eyes, gait, temperament, etc. etc. overlap and criss-cross in the same way.— And I shall say: ‚games‘ form a family.

And for instance the kinds of number form a family in the same way. Why do we call something a „number“? Well, perhaps because it has a—direct—relationship with several things that have hitherto been called number; and this can be said to give it an indirect relationship to other things we call the same name. And we extend our concept of number as in spinning a thread we twist fibre on fibre. And the strength of the thread does not reside in the fact that some one fibre runs through its whole length, but in the overlapping of many fibres.

But if someone wished to say: „There is something common to all these constructions—namely the disjunction of all their common properties“—I should reply: Now you are only playing with words. One might as well say: „Something runs through the whole thread— namely the continuous overlapping of those fibres“.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 68:

»Gut; so ist also der Begriff der Zahl für dich erklärt als die logische Summe jener einzelnen miteinander verwandten Begriffe: Kardinalzahl, Rationalzahl, reelle Zahl, etc., und gleicherweise der Begriff des Spiels als logische Summe entsprechender Teilbegriffe.« – Dies muß nicht sein. Denn ich kann so dem Begriff ›Zahl‹ feste Grenzen geben, d.h. das Wort »Zahl« zur Bezeichnung eines fest begrenzten Begriffs gebrauchen, aber ich kann es auch so gebrauchen, daß der Umfang des Begriffs nicht durch eine Grenze abgeschlossen ist. Und so verwenden wir ja das Wort »Spiel«. Wie ist denn der Begriff des Spiels abgeschlossen? Was ist noch ein Spiel und was ist keines mehr? Kannst du die Grenzen angeben? Nein. Du kannst welche ziehen: denn es sind noch keine gezogen. (Aber das hat dich noch nie gestört, wenn du das Wort »Spiel« angewendet hast.)

»Aber dann ist ja die Anwendung des Wortes nicht geregelt; das ›Spiel‹, welches wir mit ihm spielen, ist nicht geregelt.« – Es ist nicht überall von Regeln begrenzt; aber es gibt ja auch keine Regel dafür z.B., wie hoch man im Tennis den Ball werfen darf, oder wie stark, aber Tennis ist doch ein Spiel und es hat auch Regeln. 

„All right: the concept of number is defined for you as the logical sum of these individual interrelated concepts: cardinal numbers, rational numbers, real numbers, etc.; and in the same way the concept of a game as the logical sum of a corresponding set of sub-concepts.“— —It need not be so. For I can give the concept ‚.number‘ rigid limits in this way, that is, use the word „number“ for a rigidly limited concept, but I can also use it so that the extension of the concept is not closed by a frontier. And this is how we do use the word „game“. For how is the concept of a game bounded? What still counts as a game and what no longer does? Can you give the boundary? No. You can draw one; for none has so far been drawn. (But that never troubled you before when you used the word „game“.)

„But then the use of the word is unregulated, the ‚game‘ we play with it is unregulated.“——It is not everywhere circumscribed by rules; but no more are there any rules for how high one throws the ball in tennis, or how hard; yet tennis is a game for all that and has rules too.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 69:

Wie würden wir denn jemandem erklären, was ein Spiel ist? Ich glaube, wir werden ihm Spiele beschreiben, und wir könnten der Beschreibung hinzufügen: »das, und Ähnliches, nennt man ›Spiele‹ «. Und wissen wir selbst denn mehr? Können wir etwa nur dem Andern nicht genau sagen, was ein Spiel ist? – Aber das ist nicht Unwissenheit. Wir kennen die Grenzen nicht, weil keine gezogen sind. Wie gesagt, wir können – für einen besondern Zweck – eine Grenze ziehen. Machen wir dadurch den Begriff erst brauchbar? Durchaus nicht! Es sei denn, für diesen besondern Zweck. So wenig, wie der das Längenmaß ›1 Schritt‹ brauchbar machte, der die Definition gab: 1 Schritt = 75 cm. Und wenn du sagen willst »Aber vorher war es doch kein exaktes Längenmaß«, so antworte ich: gut, dann war es ein unexaktes. – Obgleich du mir noch die Definition der Exaktheit schuldig bist. 

How should we explain to someone what a game is? I imagine that we should describe games to him, and we might add: „This and similar things are called ‚games‘ „. And do we know any more about it ourselves? Is it only other people whom we cannot tell exactly what a game is?—But this is not. ignorance. We do not know the boundaries because none have been drawn. To repeat, we can draw a boundary— for a special purpose. Does it take that to make the concept usable? Not at alll (Except for that special purpose.) No more than it took the definition: i pace = 75 cm. to make the measure of length ‚one pace‘ usable. And if you want to say „But still, before that it wasn’t an exact measure“, then I reply: very well, it was an inexact one.— Though you still owe me a definition of exactness

 

A významný a rozmanitý „celek, zahrnující užívání jazyka i činnosti, s nimiž je spjat“ … nazývá Wittgenstein jazykovou hrou.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 7:

In der Praxis des Gebrauchs der Sprache (2) ruft der eine Teil die Wörter, der andere handelt nach ihnen; im Unterricht der Sprache aber wird sich dieser Vorgang finden: Der Lernende benennt die Gegenstände. D.h. er spricht das Wort, wenn der Lehrer auf den Stein zeigt. – Ja, es wird sich hier die noch einfachere Ubung finden: der Schüler spricht die Worte nach, die der Lehrer ihm vorsagt – beides sprachähnliche Vorgänge. Wir können uns auch denken, daß der ganze Vorgang des Gebrauchs der Worte in (2) eines jener Spiele ist, mittels welcher Kinder ihre Muttersprache erlernen. Ich will diese Spiele »Sprachspiele« nennen, und von einer primitiven Sprache manchmal als einem Sprachspiel reden.

Und man könnte die Vorgänge des Benennens der Steine und des Nachsprechens des vorgesagten Wortes auch Sprachspiele nennen. Denke an manchen Gebrauch, der von Worten in Reigenspielen gemacht wird.

Ich werde auch das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das »Sprachspiel« nennen. 

In the practice of the use of language (2) one party calls out the words, the other acts on them. In instruction in the language the following process will occur: the learner names the objects; that is, he utters the word when the teacher points to the stone.—And there will be this still simpler exercise: the pupil repeats the words after the teacher——both of these being processes resembling language.

We can also think of the whole process of using words in (2) as one of those games by means of which children learn their native language. I will call these games „language-games“ and will sometimes speak of a primitive language as a language-game.

And the processes of naming the stones and of repeating words after someone might also be called language-games. Think of much of the use of words in games like ring-a-ring-a-roses.

I shall also call the whole, consisting of language and the actions into which it is woven, the „language-game“

 

A významný a rozmanitý „celek, zahrnující užívání jazyka i činnosti, s nimiž je spjat“ (například formulace nějaké hypotézy a její ověřování, vymýšlení příběhu, hraní divadla, uhadování hádanek, vyprávění, překládání, zdravení a další) nazývá Wittgenstein hrou jazykovou. Promlouvání jazyka je v něm součástí nějaké činnosti nebo životní formy, praxe.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.001: The totality of propositions is the language.

A nyní velký kontrast – Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 23:

Wieviele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? – Es gibt unzählige solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir »Zei chen«, »Worte«, »Sätze«, nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andre veralten und werden vergessen. (Ein ungefähres Bild davon können uns die Wandlungen der Mathematik geben.)

Das Wort »Sprachspiel« soll hier hervorheben, daß das Spre chen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform. Führe dir die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele an diesen Beispielen, und anderen, vor Augen:

 • Befehlen, und nach Befehlen handeln -
 • Beschreiben eines Gegenstands nach dem Ansehen, oder nach Messungen -
 • Herstellen eines Gegenstands nach einer Beschreibung (Zeichnung) -
 • Berichten eines Hergangs -
 • Über den Hergang Vermutungen anstellen -
 • Eine Hypothese aufstellen und prüfen -
 • Darstellen der Ergebnisse eines Experiments durch Tabellen und Diagramme -
 • Eine Geschichte erfinden; und lesen -
 • Theater spielen -
 • Reigen singen -
 • Rätsel raten -
 • Einen Witz machen; erzählen -
 • Ein angewandtes Rechenexempel lösen -
 • Aus einer Sprache in die andere übersetzen -
 • Bitten, Danken, Fluchen, Grüssen, Beten.

- Es ist interessant, die Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache und ihrer Verwendungsweisen, die Mannigfaltigkeit der Wort- und Satzarten, mit dem zu vergleichen, was Logiker über den Bau der Sprache gesagt haben. (Und auch der Verfasser der Logisch-Philosophischen Abhandlung.) . 

But how many kinds of sentence are there? Say assertion, question, and command?—There are countless kinds: countless different kinds of use of what we call „symbols“, „words“, „sentences“. And this multiplicity is not something fixed, given once for all; but new types of language, new language-games, as we may say, come into existence, and others become obsolete and get forgotten. (We can get a rough picture of this from the changes in mathematics.)

Here the term „language-game“ is meant to bring into prominence the fact that the speaking of language is part of an activity, or of a form of life.

Review the multiplicity of language-games in the following examples, and in others:

Giving orders, and obeying them—

Describing the appearance of an object, or giving its measurements—

Constructing an object from a description (a drawing)—

Reporting an event—

Speculating about an event—

Forming and testing a hypothesis—

Presenting the results of an experiment in tables and diagrams—

Making up a story; and reading it—

Play-acting—

Singing catches—

Guessing riddles—

Making a joke; telling it—

Solving a problem in practical arithmetic—

Translating from one language into another—

Asking, thanking, cursing, greeting, praying.

—It is interesting to compare the multiplicity of the tools in language and of the ways they are used, the multiplicity of kinds of word and sentence, with what logicians have said about the structure of language. (Including the author of the Tractatus Logico-Philosophicus.) 

 

Již jako učitel filosofie v Cambridgi Wittgenstein své studenty varoval před nástrahami akademického prostředí a vybízel je spíše k praktické činnosti.

Známý historický fakt, mj.:

Ray Monk – Wittgenstein, 11, str. 264:

On the next [occasion], Wittgenstein returned to the theme: ´Just think, Drury, what it would mean to have to preach a sermon every week; you couldn´t do it.´ After a year of theological college, Drury agreed, and, prompted by Wittgenstein, took a job instead among ´ordinary people´. He worked on projects to help the unemployed … After the war he specialized in psychiatry …

Ray Monk – Wittgenstein, 20, str. 425:

In his letters Wittgenstein repeated his warnings. Congratulating Malcolm on his doctorate, he urged him to make good use of it and not to cheat himself or his students: ´Because, unless I´m very mistaken, that´s what will be expected from you.´ Wishing him luck with his academic appointment, he stressed again that the temptation for Malcolm to cheat himself would be overwhelming: ´Only by a miracle will you be able to do decent work in teaching philosophy.´

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 467

Ich sitze mit einem Philosophen im Garten; er sagt zu wiederholten Malen »Ich weiß, daß das ein Baum ist«, wobei er auf einen Baum in unsrer Nähe zeigt. Ein Dritter kommt daher und hört das, und ich sage ihm: »Dieser Mensch ist nicht verrückt: Wir philosophieren nur.«

I am sitting with a philosopher in the garden; he says again and again „I know that that’s a tree“, pointing to a tree that is near us. Someone else arrives and hears this, and I tell him: „This fellow isn’t insane. We are only doing philosophy.“

 

I on sám za 2. světové války místo přednášek odešel dobrovolně sloužit do nemocnic a osvědčil se tam jako vynikající pracovník.

Ray Monk – Wittgenstein, 21, str. 431-457, str. 433:

When Drury visited Wittgenstein at Guy´s, he was told by a member of staff that no one before had produced Lassar´s ointment of such high quality.

Ray Monk – Wittgenstein, 21, str. 450:

He did not confine himself to fulfilling his duties as a technician, but took an intense and active interest in the thinking behind the research. Although both Grant and Reeve benefited from discussing their ideas with Wittgenstein, and encouraged his interest in their work, they sometimes found his absorption in the research a little too intense.

 

Filosofii dával nové, po vzoru svého krajana Freuda terapeutické úkoly: …

Ludwig Wittgenstein – Conversations on Freud, p. 41:

In these discussions Wittgenstein was critical of Freud. But he was also bringing out how much there is in what Freud says about the notion of „dream symbolism“, for instance, or the suggestion that in dreaming I am-in some sense-’saying something’. He was trying to separate what is valuable in Freud from that ‚way of thinking‘ which he wanted to combat.

He told me that when he was in Cambridge before 1914 he had thought psychology a waste of time. (Although he had not ignored it. I heard him explain the Weber-Fechner law to a student in a way rpat canot have come simply from reading Meinong’s article or from discussions with Russell.) „Then some years later I happened to read something by Freud, and I sat up in surprise. Here was someone who had something to say.“ I think this was soon after 1919. And for the rest of his life Freud was one of the few authors he thought worth reading. He would speak of himself-at the period of these discussions-as „a disciple of Freud“ and „a follower of Freud“.

He admired Freud for the observations and suggestions in his writings ; for „having something to say“ even where, in Wittgenstein’s view, he was wrong. On the other hand, he thought the enormous influence of psychoanalysis in Europe and America was harmful-“although it will take a long time before we lose our subservience to it“. To learn from Freud you have to be critical ; and psychoanalysis generaly prevents this.

Ray Monk – Wittgenstein, 17, str. 356-357:

Wittgenstein felt that he might have a special talent for this branch of medicine, and was particularly interested in Freudian psychoanalysis. That year he sent Drury, as a birthday present, Freud´s Interpretation of Dreams, telling Drury that when he first read it he said to himself: ´Here at last is a psychologist who has something to say.´

            Wittgenstein´s feeling that he would have made a good psychiatrist seems to rest on a belief that his style of philosophizing and Freudian psychoanalysis required a similar gift. Not, of course, that they are the same technique. … However, Wittgenstein was inclined to see some sort of connection between his work and Freud´s. He once described himself to Rhees as a ´disciple of Freud´, and at various times summed up the achievements of both himself and Freud in strikingly similar phrases. ´It´s all excellent similes´, he said in a lecture of Freud´s work; and of his own contribution to philosophy: ´What I invent are new similes.´ This ability to form a synoptic view by constructing illuminating similes and metaphors was, it appears, what he wished to contribute to psychiatric medicine. 

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 255:

Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit. 

The philosopher’s treatment of a question is like the treatment of an illness.

 

… má vyjasňovat myšlenky a vysvětlovat fungování jazyka.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.112:

Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht „philosophische Sätze“, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst, gleichsam, trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen.

The object of philosophy is the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a theory but an activity. A philosophical work consists essentially of elucidations. The result of philosophy is not a number of “philosophical propositions”, but to make propositions clear. Philosophy should make clear and delimit sharply the thoughts which otherwise are, as it were, opaque and blurred.

Zátka, str. 166-170

TLP 5,6,

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 109:

Richtig war, daß unsere Betrachtungen nicht wissenschaftliche Betrachtungen sein durften. Die Erfahrung, ›daß sich das oder das denken lasse, entgegen unserm Vorurteil‹ – was immer das heißen mag – konnte uns nicht interessieren. (Die pneumatische Auffassung des Denkens.) Und wir dürfen keinerlei Theorie aufstellen. Es darf nichts Hypothetisches in unsem Betrachtungen sein. Alle Erklärung muß fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung empfängt ihr Licht, d.i. ihren Zweck, von den philosophischen Problemen. Diese sind freilich keine empirischen, sondern sie werden durch eine Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache gelöst, und zwar so, daß dieses erkannt wird: entgegen einem Trieb, es mißzuverstehen. Diese Probleme werden gelöst, nicht durch Beibringen neuer Erfahrung, sondern durch Zusammenstellung des längst Bekannten. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache. 

It was true to say that our considerations could not be scientific ones. It was not of any possible interest to us to find out empirically ‚that, contrary to our preconceived ideas, it is possible to think such-and-such’—whatever that may mean. (The conception of thought as a gaseous medium.) And we may not advance any kind of theory. There must not be anything hypothetical in our considerations. We must do away with all explanation, and description alone must take its place. And this description gets its light, that is to say its purpose, from the philosophical problems. These are, of course, not empirical problems; they are solved, rather, by looking into the workings of our language, and that in such a way as to make us recognize those workings: in despite of an urge to misunderstand them. The problems are solved, not by giving new information, but by arranging what we have always known. Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language.

 

Většina filosofických problémů prý vznikla jednak proto, že sám jazyk není průhledný a často člověka klame (což předváděl již Russell)  – a filosofie by měla být bojem proti zakletí prostředky jazyka – …  

Bertrand Russell – On Denoting

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 115:

Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unsrer Sprache, und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen. 

A picture held us captive. And we could not get outside it, for it lay in our language and language seemed to repeat it to us inexorably.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 4.003:

Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. (Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne.) Und es ist nicht verwunderlich, dass die tiefsten Probleme eigentlich k e i n e Probleme sind.

Most propositions and questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless. We cannot, therefore, answer questions of this kind at all, but only state their senselessness. Most questions and propositions of the philosophers result from the fact that we do not understand the logic of our language. (They are of the same kind as the question whether the Good is more or less identical than the Beautiful.) And so it is not to be wondered at that the deepest problems are really no problems.

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, str. 30-30e (1937):

Russell tat im Laufe unserer Gespräche oft den Ausspruch: “Logic’s hell!” – Und dies drückt ganz aus, was wir beim Nachdenken über die logischen Probleme empfanden; nämlich ihre ungeheure Schwierigkeit, ihre Härte und Glätte.

            Der Hauptgrund dieser Empfindung war, glaube ich, das Faktum: daß jede neue Erscheinung der Sprache, an die man nachträglich denken mochte, die frühere Erklärung als unbrauchbar erweisen könnte. (Die Empfindung war, daß die Sprache immer neue, und umögliche, Forderungen heranbringen konnte; und so jede Erklärung vereitelt wurde.)

            Das aber ist die Schwierigkeit, in die Sokrates verwickelt wird, wenn er die Definition eines Begriffes zu geben versucht. Immer wieder taucht eine Anwendung des Wortes auf, die mit dem Begriff nicht vereinbar erscheint, zu dem uns andere Anwendungen geleitet haben. Man sagt: es ist doch nicht so! – aber est ist doch so! – und kann nichts tun, als sich diese Gegensätze beständig zu wiederholen.

In the course of our conversations Russell would often exclaim: “Logic’s hell!” – And this perfectly expresses the feeling we had when we were thinking about the problems of logic; that is to say, their immense difficulty, their hard and slippery texture.

I believe our main reason for feeling like this was the following fact: that every time some new linguistic phenomenon occurred to us, it could retrospectively show that our previous explanations were unworkable. (We felt that language could always make new, and impossible, demands; and this makes all explanation futile.)

But that is the difficulty Socrates gets into trying to give the definition of a concept. Again and again a use of a word emerges that seems not to be compatible with the concept that other uses have led us to form. We say: but that isn’t how it is! – it is like that though! and all we can do is keep repeating these antitheses.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, §664:

In the use of words one might distinguish ‘surface grammar’ from ‘depth grammar’. What immediately impresses itself upon us about the use of word is the way it is used in the construction of the sentence, the part of its use — one might say — that can be taken in by the ear. — And now compare the depth grammar, say of the word “to mean”, with what its surface grammar would lead us to suspect. No wonder we find it difficult to know our way about.

 

… jednak proto, že mnozí filosofové prý jazyk užívali špatně, jinak než se běžně užívá, a pokoušeli se hrát hry, které se hrát nedají. 

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 260:

Ich möchte den Ausdruck »Ich weiß« für die Fälle reservieren, in denen er im normalen Sprachverkehr gebraucht wird.

I would like to reserve the expression „I know“ for the cases in which it is used in normal linguistic exchange.

 

Piliny v kolegově hlavě

 

Hra má veřejný a opakovatelný charakter. To, co si někdo myslí, ještě nemusí odpovídat skutečnosti. I výroky jednotlivce o vlastních vnitřních duševních stavech ověří osoba třetí, nikoli první.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 204:

Ich kann etwa, wie die Sachen stehen, ein Spiel erfinden, das nie von jemandem gespielt wird. – Wäre aber auch dies möglich: Die Menschheit habe nie Spiele gespielt; einmal aber hat Einer ein Spiel erfunden, – das dann allerdings nie gespielt wurde? 

As things are I can, for example, invent a game that is never played by anyone.—But would the following be possible too: mankind has never played any games; once, however, someone invented a game —which no one ever played?

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 205:

»Das ist ja das Merkwürdige an der Intention, am seelischen Vorgang, daß für ihn das Bestehen der Gepflogenheit, der Technik, nicht nötig ist. Daß es z.B. denkbar ist, zwei Leute spielten in einer Welt, in der sonst nicht gespielt wird, eine Schachpartie, ja auch nur den Anfang einer Schachpartie, – und würden dann gestört.«

Ist aber das Schachspiel nicht durch seine Regeln definiert? Und wie sind diese Regeln im Geist dessen gegenwärtig, der beabsichtigt, Schach zu spielen? 

 “But it is just the queer thing about intention, about the mental process, that the existence of a custom, of a technique, is not necessary to it. That, for example, it is imaginable that two people should play chess in a world in which otherwise no games existed; and even that they should begin a game of chess—and then be interrupted.“ But isn’t chess defined by its rules? And how are these rules present in the mind of the person who is intending to play chess?

 

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 256:

Wie ist es nun mit der Sprache, die meine Innern Erlebnisse beschreibt und die nur ich selbst verstehen kann? Wie bezeichne ich meine Empfindungen mit Worten? – So wie wir’s gewöhnlich tun? Sind also meine Empfindungsworte mit meinen natürlichen Empfindungsäußerungen verknüpft? – In diesem Falle ist meine Sprache nicht ›privat‹. Ein Anderer könnte sie verstehen, wie ich. – Aber wie, wenn ich keine natürlichen Äußerungen der Empfindung, sondern nur die Empfindung besäße? Und nun assoziiere ich einfach Namen mit den Empfindungen und verwende diese Namen in einer Beschreibung. –

Now, what about the language which describes my inner experiences and which only I myself can understand? How do I use words to stand for my sensations?—As we ordinarily do? Then are my words for sensations tied up with my natural expressions of sensation? In that case my language is not a ‚private‘ one. Someone else might understand it as well as 1.—But suppose I didn’t have any natural expression for the sensation, but only had the sensation? And now I simply associate names with sensations and use these names in descriptions.—

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 272:

Das Wesentliche am privaten Erlebnis ist eigentlich nicht, daß Jeder sein eigenes Exemplar besitzt, sondern daß keiner weiß, ob der Andere auch dies hat, oder etwas anderes. Es wäre also die Annahme möglich – obwohl nicht verifizierbar – ein Teil der Menschheit habe eine Rotempfindung, ein anderer Teil eine andere. 

The essential thing about private experience is really not that each person possesses his own exemplar, but that nobody knows whether other people also have this or something else. The assumption would thus be possible—though unverifiable—that one section of mankind had one sensation of red and another section another.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 580:

 Ein ›innerer Vorgang‹ bedarf äußerer Kriterien. 

„An ‚inner process‘ stands in need of outward criteria

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 487:

Was ist der Beweis dafür, daß ich etwas weiß? Doch gewiß nicht, daß ich sage, ich wisse es.

What is the proof that I know something? Most certainly not my saying I know it.

I polemika s descartovskými přístupy:

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 676:

»Aber wenn ich mich auch in solchen Fällen nicht irren kann, – ist es nicht möglich, daß ich in der Narkose bin?« Wenn ich es bin und wenn die Narkose mir das Bewußtsein raubt, dann rede und denke ich jetzt nicht wirklich. Ich kann nicht im Ernst annehmen, ich träume jetzt. Wer träumend sagt »Ich träume«, auch wenn er dabei hörbar redete, hat so wenig recht, wie wenn er im Traum sagt »Es regnet«, während es tatsächlich regnet. Auch wenn sein Traum wirklich mit dem Geräusch des Regens zusammenhängt.

„But even if in such cases I can’t be mistaken, isn’t it possible that I am drugged?“ If I am and if the drug has taken away my consciousness, then I am not now really talking and thinking. I cannot seriously suppose that I am at this moment dreaming. Someone who, dreaming, says „I am dreaming“, even if he speaks audibly in doing so, is no more right than if he said in his dream „it is raining“, while it was in fact raining. Even if his dream were actually connected with the noise of the rain.

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology 2, MS 169, str. 44-44e:

Die Beispiele, die Philosophen in der 1. Person geben, sind in der 3. zu untersuchen.

The examples which philosophers give in the first person should be investigated in the third.

Ludwig Wittgenstein – Zettel, 472

Plans for the treatment of psychological concepts. Psychological verbs characterized by the fact that the third person of the present is to be verified by observation, the first person not. Sentences in the third person of the present: information. . . . The first person of the present akin to an expression. …

 

Argumenty se tak nedají stavět (jak to prováděl i Edmund Husserl), na samodanosti zkušenostních údajů (empirických dat) jednotlivce, ta ostatně ani nelze izolovat od celku života.

Edmund Husserl – Méditations cartésiennes: Introduction à la phénoménologie, Première méditation, (§) 8 – str. 16-18

(Argument platí i na známou argumentaci Descarta, zmíněného v textu níže – viz Anthony Kenny – ??? René Descartes – ???)

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 126:

Ich bin der Bedeutung meiner Worte nicht gewisser als bestimmter Urteile. Kann ich zweifeln, daß diese Farbe »blau« heißt? (Meine) Zweifel bilden ein System.

I am not more certain of the meaning of my words that I am of certain judgments. Can I doubt that this colour is called „blue“?

(My) doubts form a system.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 127:

Denn wie weiß ich, daß Einer zweifelt? Wie weiß ich, daß er die Worte »Ich zweifle daran« so gebraucht wie ich?

For how do I know that someone is in doubt? How do I know that he uses the words „I doubt it“ as I do?

Vlastimil Zátka – Wittgensteinova koncepce jazykových her, str. 205-206:

Viděli jsme, že Wittgenstein ve spise O jistotě – stěžejním díle své pozdní filosofie – implicitně i explicitně polemizoval s řadou tezí moderní filosofie subjektu (kartezianismem a empirismem) a odmítl jejich hlavní principy, podle nichž platilo, že pravdivé poznání musí být výsledkem postupu metodické skepse a mít apodiktický charakter, resp. být založeno na evidentních a nezpochybnitelných empirických danostech a faktech. Wittgenstein ukázal, že vědění a poznání na těchto předpokladech  – karteziánské absolutní skepsi, resp. jasu nezpochybnitelné racionální evidence, případně naprosté jistotě „samodanosti“ empirických fakt – založit nelze, nýbrž že jsou vždy obklopeny „nejasem“ předchůdné danosti nenázorného celku („systému“) života, který každou jistotu, jasnost a evidenci podmiňuje a nechává zjevovat na pozadí předem daného, neprohlédnutelného a nikdy zcela transparentního „mytologického“ „obrazu“ světa a jeho kontextů. Poznání a vědění se konstituují v celku gramatiky jazyka a v jeho dynamických strukturách a možných variacích, které se artikulují a prezentují v příslušných jazykových hrách.

 

Slov „vědění“, „poznání“ a „jistota“ je třeba užívat jen ve spojitosti s nějakou evidencí, ale přitom v situacích, kde pochybování stále nějaký dobrý smysl má.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 58:

Wird »Ich weiß etc.« als grammatischer Satz aufgefaßt, so kann natürlich das »Ich« nicht wichtig sein. Und es heißt eigentlich »Es gibt in diesem Falle keinen Zweifel« oder »Das Wort ›Ich weiß nicht‹ hat in diesem Falle keinen Sinn«. Und daraus folgt freilich auch, daß »Ich weiß« keinen hat.

If „I know etc“ is conceived as a grammatical proposition, of course the „I“ cannot be important. And it properly means „There is no such thing as a doubt in this case“ or „The expression ‚I do not know‘ makes no sense in this case“. And of course it follows from this that „I know“ makes no sense either.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 245:

Zu wem sagt Einer, er wisse etwas? Zu sich selbst oder zu einem Andern. Wenn er‘s zu sich selbst sagt, wie unterscheidet es sich von der Feststellung, er sei gewiß, es verhalte sich so? Es gibt keine subjektive Sicherheit, daß ich etwas weiß. Subjektiv ist die Gewißheit, aber nicht das Wissen. Wenn ich mir also sage »Ich weiß, daß ich zwei Hände habe«, und das soll nicht nur meine subjektive Gewißheit zum Ausdruck bringen, so muß ich mich davon überzeugen können, daß ich recht habe. Aber das kann ich nicht, denn daß ich zwei Hände habe ist nicht weniger gewiß, ehe ich sie angeschaut habe als nachher. Ich könnte aber sagen: »Daß ich zwei Hände habe ist ein unumstößlicher Glaube.« Das würde ausdrücken, ich sei nicht bereit, irgend etwas als Gegenbeweis dieses Satzes gelten zu lassen.

To whom does anyone say that he knows something? To himself, or to someone else. If he says it to himself, how is it distinguished from the assertion that he is sure that things are like that? There is no subjective sureness that I know something. The certainty is subjective, but not the knowledge. So if I say „I know that I have two hands“, and that is not supposed to express just my subjective certainty, I must be able to satisfy myself that I am right. But I can’t do that, for my having two hands is not less certain before I have looked at them than afterwards. But I could say: „That I have two hands is an irreversible belief.“ That would express the fact that I am not ready to let anything count as a disproof of this proposition.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 260 – viz výše

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 483:

Richtige Verwendung des Wortes »Ich weiß«. Ein Schwachsichtiger fragt mich: »Glaubst du, daß das, was wir dort sehen, ein Baum ist?« – Ich antworte: »Ich weiß es; ich sehe ihn genau und kenne ihn gut.« A: »Ist N. N. zu Hause?« – Ich: »Ich glaube ja«. – A: »War er gestern zu Hause?« – Ich: »Gestern war er zu Hause, das weiß ich, ich habe mit ihm gesprochen.« – A: »Weißt du, oder glaubst du nur, daß dieser Teil des Hauses neu dazugebaut ist?« – Ich: »Ich weiß es; ich habe mich beim … erkundigt.«

The correct use of the expression „I know“. Someone with bad sight asks me: „do you believe that the thing we can see there is a tree?“ I reply „I know it is; I can see it clearly and am familiar with it.“ – A: „Isn’t N.N. at home?“ – I: „I believe he is.“ – A: „Was he at home yesterday?“ – I; „Yesterday he was – I know he was; I spoke to him.“ – A: „Do you know or only believe that this part of the house is built on later than the rest?“ – I: „I know it is; I got it from so and so.“

 

Probírat každou myslitelnou pochybnost, jak se o to pokoušel Descartes, může být spíše bláznovstvím: i když se sami nepřesvědčíme, že přítel nemá v hlavě piliny, nemá cenu se touto otázkou vážně zabývat.

René Descartes (1637) Discours de la methode, Quatriesme partie, str. 31-32:

I’auois dés long temps remarqué que, pour les meurs, il est besoin quelquefois de suiure des opinions qu’on sçait estre fort incertaines, tout de mesme que si elles estoient indubitables, ainsi qu’il a esté dit cy-dessus; mais, pourcequ’alors ie desirois vacquer seulement a la recherche de la verité, ie pensay qu’il faloit que ie fisse tout le contraire, & que je reiettasse, comme absolument faux, tout ce en quoy ie pourrois imaginer le moindre doute, affin de voir s’il ne resteroit point, apres cela, quelque chose en ma creance, qui fust entierement indubitable. Ainsi, a cause que nos sens nous trompent quelquefois, ie voulû supposer qu’il n’y auoit aucune chose qui fust telle qu’ils nous la font imaginer. Et pourcequ’il y a des hommes qui se méprenent en raisonnant, mesme touchant les plus simples matieres de Geometrie, & y font des Paralogismes, iugeant que i’estois suiet a faillir, autant qu’aucun autre, ie reiettay comme fausses toutes les raisons que i’auois prises auparauant pour Demonstrations. Et enfin, considerant que toutes les mesmes pensées, que nous auons estant esueillez, nous peuuent aussy venir, quand nous dormons, sans qu’il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraye, ie me resolu de feindre que toutes les choses qui m’estoient iamais entrées en l’esprit n’estoient non plus vrayes que les illusions de mes songes.

Viz i Zátkova citace výše

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 281:

Ich, L. W., glaube, bin sicher, daß mein Freund nicht Sägespäne im Leib oder im Kopf hat, obwohl ich dafür keine direkte Evidenz der Sinne habe. Ich bin sicher, auf Grund dessen, was mir gesagt wurde, was ich gelesen habe, und meiner Erfahrungen. Daran zu zweifeln erscheint mir als Wahnsinn, freilich wieder in Übereinstimmung mit Anderen; aber ich stimme mit ihnen überein.

I, L.W., believe, am sure, that my friend hasn’t sawdust in his body or in his head, even though I have no direct evidence of my senses to the contrary. I am sure, by reason of what has been said to me, of what I have read, and of my experience. To have doubts about it would seem to me madness – of course, this is also in agreement with other people; but I agree with them.

Na descartovské názory zřejmě míří i zápisek Ludwig Wittgenstein – On Certainty  383:

Das Argument »Vielleicht träume ich« ist darum sinnlos, weil dann eben auch diese Außerung geträumt ist, ja auch das, daß diese Worte eine Bedeutung haben.

The argument „I may be dreaming“ is senseless for this reason: if I am dreaming, this remark is being dreamed as well – and indeed it is also being dreamed that these words have any meaning.

Srovnej dřívější názor z Tractatu – Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 4.02:

Dies sehen wir daraus, dass wir den Sinn des Satzzeichens verstehen, ohne dass er uns erklärt wurde.

The thought contains the possibility of the state of affairs which it thinks. What is thinkable is also possible.

Anthony Kenny – Wittgenstein, str. 162:

(1) Doubt needs grounds. This is repeated several times by Wittgenstein (oc 323, 458, 519). Descartes would have entirely agreed: that was why he invented the evil genius, to provide a ground for Cartesian doubt. But Descartes insisted, surely rightly, that a ground for doubting need not itself be certain in order to cast doubt. No doubt Wittgenstein would have regarded the hypothesis of the evil genius as too idle and speculative to be a genuine ground. The mere imaginability of not-p is no ground for doubting that p (oc 4). But if Cartesian doubt is groundless to this extent, is it eo ipso impossible, or just unreasonable? Wittgenstein says that there is a difference between the cases where doubt is unreasonable, and where it is logically impossible; but he claims that there is no clear boundary between them (oc 454). The need for grounds does not itself settle whether Cartesian doubt is possible.

Kolega George Edward Moore zas nadbytečně tvrdí, že o vnějším světě „ví.“

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 93:

Die Sätze, die darstellen, was Moore »weiß«, sind alle solcher Art, daß man sich schwer vorstellen kann, warum Einer das Gegenteil glauben sollte. Z. B. der Satz, daß Moore sein ganzes Leben in geringer Entfernung von der Erde verbracht hat. – Wieder kann ich hier von mir selber statt von Moore reden. Was könnte mich dazu bringen, das Gegenteil davon zu glauben? Entweder eine Erinnerung, oder daß es mir gesagt wurde. – Alles, was ich gesehen oder gehört habe, macht mich der Überzeugung, daß kein Mensch sich je weit von der Erde entfernt hat. Nichts spricht in meinem Weltbild für das Gegenteil.

The propositions presenting what Moore ‚knows‘ are all of such a kind that it is difficult to imagine why anyone should believe the contrary. E.g. the proposition that Moore has spent his whole life in close proximity to the earth. – Once more I can speak of myself here instead of speaking of Moore. What could induce me to believe the opposite? Either a memory, or having been told. – Everything that I have seen or heard gives me the conviction that no man has ever been far from the earth. Nothing in my picture of the world speaks in favour of the opposite.

A mnoho dalších odkazů – viz též Ludwig Wittgenstein – On Certainty 84, 91, 100, 112, 136-8, 151, 155, 171, 178, 250, 423, 462, 481, 520, 521, 532

 

My jsme ale spíše vrostli do jakési spleti přesvědčení daných jazykem a jeho gramatickými strukturami (která existenci já i vnějšího světa předpokládá) a jedině v jejich rámci má hraní jazykových her smysl. Nejsme si jisti, zda člověk zpochybňující některá naše přesvědčení, přijme jakýkoli argument. A skeptik, zpochybňující vše, si bude protiřečit.  

Ray Monk – Wittgenstein 24, str. 497 [na audienci v květnu 1947 na Magdalen College v Oxfordu na téma Descartova ´Cogito, ergo sum´]:

Wittgenstein: If a man says to me, looking at the sky, ´I think it will rain, therefore I exist,´ I do not understand him.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 54:

Es ist nämlich nicht wahr, daß der Irrtum vom Planeten zu meiner eigenen Hand nur immer unwahrscheinlicher werde. Sondern er ist an einer Stelle auch nicht mehr denkbar. Darauf deutet schon, daß es sonst auch denkbar sein müßte, daß wir uns in jeder Aussage über physikalische Gegenstände irrten, daß alle, die wir je machen, falsch sind.

For it is not true that a mistake merely gets more and more improbable as we pass from the planet to my own hand. No: at some point it has ceased to be conceivable.
This is already suggested by the following: if it were not so, it would also be conceivable that we should be wrong in every statement about physical objects; that any we ever make are mistaken.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 647:

There is a difference between a mistake for which, as it were, a place is prepared in the game, and a complete irregularity that happens as an exception.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 672:

»Wenn ich der Evidenz nicht traue, warum soll ich dann irgendeiner Evidenz trauen?«

„If I don’t trust this evidence why should I trust any evidence?“

 

Jazyk ani celek života přitom nelze přehlédnout najednou, zcela názorně.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 122:

Es ist eine Hauptquelle unseres Unverständnisses, daß wir den Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen. – Unserer Grammatik fehlt es an Übersichtlichkeit. – Die übersichtliche Darstellung vermittelt das Verständnis, welches eben darin besteht, daß wir die ›Zusammenhänge sehen‹. Daher die Wichtigkeit des Findens und des Erfindens vonZwischengliedern.

Der Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die Art, wie wir die Dinge sehen. (Ist dies eine ›Weltanschauung‹?) 

A main source of our failure to understand is that we do not command a clear view of the use of our words.—Our grammar is lacking in this sort of perspicuity. A perspicuous representation produces just that understanding which consists in ‚seeing connexions’. Hence the importance of finding and inventing intermediate cases.

The concept of a perspicuous representation is of fundamental significance for us. It earmarks the form of account we give, the way we look at things. (Is this a ‚Weltanschauung’?)

U Wttgensteina se tak dají najít zajímavé paralely s francouzským filosofem Jacquesem Derridou.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 125:

Es ist nicht Sache der Philosophie, den Widerspruch durch eine mathematische, logisch-mathematische, Entdeckung zu lösen. Sondern den Zustand der Mathematik, der uns beunruhigt, den Zustand vor der Lösung des Widerspruchs, übersehbar zu machen. (Und damit geht man nicht etwa einer Schwierigkeit aus dem Wege.)

Die fundamentale Tatsache ist hier: daß wir Regeln, eine Technik, für ein Spiel festlegen, und daß es dann, wenn wir den Regeln folgen, nicht so geht, wie wir angenommen hatten. Daß wir uns also gleichsam in unsern eigenen Regeln verfangen.

Dieses Verfangen in unsern Regeln ist, was wir verstehen, d. h. übersehen wollen.

Es wirft ein Licht auf unsern Begriff des Meinens. Denn es kommt also in jenen Fällen anders, als wir es gemeint, vorausgesehen, hatten. Wir sagen eben, wenn, z.B., der Widerspruch auftritt: »So hab‘ ich’s nicht gemeint.«

Die bürgerliche Stellung des Widerspruchs, oder seine Stellung in der bürgerlichen Welt: das ist das philosophische Problem. 

It is the business of philosophy, not to resolve a contradiction by means of a mathematical or logico-mathematical discovery, but to make it possible for us to get a clear view of the state of mathematics that troubles us: the state of affairs before the contradiction is resolved. (And this does not mean that one is sidestepping a difficulty.)

The fundamental fact here is that we lay down rules, a technique, for a game, and that then when we follow the rules, things do not turn out as we had assumed. That we are therefore as it were entangled in our own rules.

This entanglement in our rules is what we want to understand (i.e. get a clear view of).

It throws light on our concept of meaning something. For in those cases things turn out otherwise than we had meant, foreseen. That is just what we say when, for example, a contradiction appears: „I didn’t mean it like that.“

The civil status of a contradiction, or its status in civil life: there is the philosophical problem.

 

Filosofové také nepatřičně ze slov jako „vědění“, „bytí“ „předmět“ „já“, „věta“, „jméno“ chtějí postihnout podstatu věci, aniž by brali ohled na jejich běžné používání v řeči, v níž mají ona slova to pravé, jim náležející místo.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 116:

Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen – »Wissen«, »Sein«, »Gegenstand«, »Ich«, »Satz«, »Name« – und das Wesen des Dings zu erfassen trachten, muß man sich immer fragen: Wird denn dieses Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich so gebraucht? -

Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück. 

When philosophers use a word—“knowledge“, „being“, „object“, „I“, „proposition“, „name“—and try to grasp the essence of the thing, one must always ask oneself: is the word ever actually used in this way in the language-game which is its original home?—

What we do is to bring words back from their metaphysical to their everyday use.

 

Hlubší význam nemá ani sama jazyková hra.

Viz výše – význam jako užití aj.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 3.26

Der Name ist durch keine Definition weiter zu zergliedern: er ist ein Urzeichen.

The name cannot be analysed further by any definition. It is a primitive sign.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 3.328:

Wird ein Zeichen n i c h t g e b r a u c h t, so ist es bedeutungslos. Das ist der Sinn der Devise Occams. (Wenn sich alles so verhält als hätte ein Zeichen Bedeutung, dann hat es auch Bedeutung.)

If a sign is not necessary then it is meaningless. That is the meaning of Occam’s razor. (If everything in the symbolism works as though a sign had meaning, then it has meaning.)

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 5.47321:

Occams Devise ist natürlich keine willkür- liche, oder durch ihren praktischen Erfolg gerechtfertigte Regel: Sie besagt, dass u n n ö t i – g e Zeicheneinheiten nichts bedeuten. Zeichen, die E i n e n Zweck erfüllen, sind logisch äquivalent, Zeichen, die k e i n e n Zweck erfüllen, logisch bedeutungslos.

Occam’s razor is, of course, not an arbitrary rule nor one justified by its practical success. It simply says that unnecessary elements in a symbolism mean nothing. Signs which serve one purpose are logically equivalent, signs which serve no purpose are logically meaningless.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 5.454 a dále:

In der Logik gibt es kein Nebeneinander, kann es keine Klassifikation geben. In der Logik kann es nicht Allgemeineres und Spezielleres geben.

5.4541 Die Lösungen der logischen Probleme müssen einfach sein, denn sie setzen den Standard der Einfachheit. Die Menschen haben immer geahnt, dass es ein Gebiet von Fragen geben müsse, deren Antworten—a priori—symmetrisch, und zu einem abgeschlossenen, regelmäßigen Gebilde vereint liegen. Ein Gebiet, in dem der Satz gilt: simplex sigillum veri.

5.454 In logic there is no side by side, there can be no classification. In logic there cannot be a more general and a more special.

5.4541 The solution of logical problems must be simple for they set the standard of simplicity. Men have always thought that there must be a sphere of questions whose answers—a priori—are symmetrical and united into a closed regular structure. A sphere in which the proposition, simplex sigillum veri, is valid.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 110:

»Die Sprache (oder das Denken) ist etwas Einzigartiges« – das erweist sich als ein Aberglaube (nicht Irrtum!), hervorgerufen selbst durch grammatische Täuschungen. Und auf diese Täuschungen, auf die Probleme, fällt nun das Pathos zurück. 

„Language (or thought) is something unique“—this proves to be a superstition (not a mistake!), itself produced by grammatical illusions. And now the impressiveness retreats to these illusions, to the problems.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 111:

Die Probleme, die durch ein Mißdeuten unserer Sprachformen entstehen, haben den Charakter der Tiefe. Es sind tiefe Beunruhigungen; sie wurzeln so tief in uns wie die Formen unserer Sprache, und ihre Bedeutung ist so groß wie die Wichtigkeit unserer Sprache. – Fragen wir uns: Warum empfinden wir einen grammatischen Witz als tieft(Und das ist ja die philosophische Tiefe.) 

The problems arising through a misinterpretation of our forms of language have the character of depth. They are deep disquietudes; their roots are as deep in us as the forms of our language and their significance is as great as the importance of our language.——Let us ask ourselves: why do we feel a grammatical joke to be deep* (And that is what the depth of philosophy is.)

 

Hranice jazykových her testoval na svých bližních i sám Wittgenstein. Tak jednou žádost o pořízení fotografie neodmítl, ale vymínil si, že si sedne zády k objektivu.

Ray Monk – Wittgenstein 26, str. 567:

[Vypráví F.K.Tranøj] It was a sunny day and I asked Wittgenstein if I could take a photograph of him. He said, yes, I could do that, if I would let sit with his back to the lens. I had no objections and went to get my camera. In the meantime Wittgenstein had changed his mind. He now decided I was to take picture in the style of a passport photograph, and von Wright was to sit next to him.

 

Rozmazané hranice

 

Platónské ideální pojmy ani žádné „vrozené ideje“ neexistují: místo nich vrůstáme do a při argumentaci jsme odkázáni na jakousi mytologii – či způsobu jak vidíme svět –, která se postupem času, stejně tak jako pojmy, významy a našich slov i jazykových her, mění.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 65:

Wenn sich die Sprachspiele ändern, ändern sich die Begriffe, und mit den Begriffen die Bedeutungen der Wörter.

When language-games change, then there is a change in concepts, and with the concepts the meanings of words change.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 94:

Aber mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit überzeugt habe; auch nicht, weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin. Sondern es ist der überkommene Hintergrund, auf welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide.

But I did not get my picture of the world by satisfying myself of its correctness; nor do I have it because I am satisfied of its correctness. No: it is the inherited background against which I distinguish between true and false.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 95:

Die Sätze, die dies Weltbild beschreiben, könnten zu einer Art Mythologie gehören. Und ihre Rolle ist ähnlich der von Spielregeln, und das Spiel kann man auch rein praktisch, ohne ausgesprochene Regeln, lernen.

The propositions describing this world-picture might be part of a kind of mythology. And their role is like that of rules of a game; and the game can be learned purely practically, without learning any explicit rules.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 320:

Hier muß man, glaube ich, daran denken, daß der Begriff »Satz« selbst nicht scharf ist.

Here one must, I believe, remember that the concept ‚proposition‘ itself is not a sharp one.

 

Její řečiště sestává zčásti z pevné a téměř neměnné horniny pevnějších názorů a ze snadno přemístitelného písku. Avšak ani mezi pohybem vody v řečišti a pohybem řečiště samotného ostrá hranice neexistuje.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 96 a dále:

96. Man könnte sich vorstellen, daß gewisse Sätze von der Form der Erfahrungssätze erstarrt wären und als Leitung für die nicht erstarrten, flüssigen Erfahrungssätze funktionierten; und daß sich dies Verhältnis mit der Zeit änderte, indem flüssige Sätze erstarrten und feste flüssig würden.

It might be imagined that some propositions, of the form of empirical propositions, were hardened and functioned as channels for such empirical propositions as were not hardened but fluid; and that this relation altered with time, in that fluid propositions hardened, and hard ones became fluid.

97. Die Mythologie kann wieder in Fluß geraten, das Flußbett der Gedanken sich verschieben. Aber ich unterscheide zwischen der Bewegung des Wassers im Flußbett und der Verschiebung dieses; obwohl es eine scharfe Trennung der beiden nicht gibt.

The mythology may change back into a state of flux, the river-bed of thoughts may shift. But I distinguish between the movement of the waters on the river-bed and the shift of the bed itself; though there is not a sharp division of the one from the other.

98. Wenn aber Einer sagte »Also ist auch die Logik eine Erfahrungswissenschaft«, so hätte er unrecht. Aber dies ist richtig, daß der gleiche Satz einmal als von der Erfahrung zu prüfen, einmal als Regel der Prüfung behandelt werden kann.

But if someone were to say „So logic too is an empirical science“ he would be wrong. Yet this is right: the same proposition may get treated at one time as something to test by experience, at another as a rule of testing.

99. Ja, das Ufer jenes Flusses besteht zum Teil aus hartem Gestein, das keiner oder einer unmerkbaren Änderung unterliegt, und teils aus Sand, der bald hier, bald dort wegund angeschwemmt wird.

And the bank of that river consists partly of hard rock, subject to no alteration or only to an imperceptible one, partly of sand, which now in one place now in another gets washed away, or deposited.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 300:

Nicht alle Korrekturen unsrer Ansichten stehen auf der gleichen Stufe.

Not all corrections of our views are on the same level.

 

Mnoho jednotlivých výroků nemůže být snadno vyvráceno nezávisle na výrocích ostatních.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 140 a dále:

Wir lernen die Praxis des empirischen Urteilens nicht, indem wir Regeln lernen; es werden uns Urteile beigebracht und ihr Zusammenhang mit andern Urteilen. Ein Ganzes von Urteilen wird uns plausibel gemacht.

We do not learn the practice of making empirical judgments by learning rules: we are taught judgments and their connexion with other judgments. A totality of judgments is made plausible to us.

141. Wenn wir anfangen, etwas zu glauben, so nicht einen einzelnen Satz, sondern ein ganzes System von Sätzen. (Das Licht geht nach und nach über das Ganze auf.)

When we first begin to believe anything, what we believe is not a single proposition, it is a whole system of propositions. (Light dawns gradually over the whole.)

142. Nicht einzelne Axiome leuchten mir ein, sondern ein System, worin sich Folgen und Prämissen gegenseitig stützen.

It is not single axioms that strike me as obvious, it is a system in which consequences and premises give one another mutual support.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 152:

Die Sätze, die für mich feststehen, lerne ich nicht ausdrücklich. Ich kann sie nachträglich finden wie die Rotationsachse eines sich drehenden Körpers. Diese Achse steht nicht fest in dem Sinne, daß sie festgehalten wird, aber die Bewegung um sie herum bestimmt sie als unbewegt.

I do not explicitly learn the propositions that stand fast for me. I can discover them subsequently like the axis around which a body rotates. This axis is not fixed in the sense that anything holds it fast, but the movement around it determines its immobility.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 209:

Daß die Erde existiert, ist vielmehr ein Teil des ganzen Bildes, das den Ausgangspunkt meines Glaubens bildet.

The existence of the earth is rather part of the whole picture which forms the starting-point of belief for me.

 

Wittgenstein rozmazal i hranici mezi pravdami logickými a částí pravd zkušenostních (empirických): i některé z těch druhých – kupříkladu že Země je stará, že máme dvě ruce – jsou stejně neodmyslitelnou součástí našeho vztažného systému … a jen díky tomu můžeme argumentovat.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 319:

Aber müßte man dann nicht sagen, daß es keine scharfe Grenze gibt zwischen Sätzen der Logik und Erfahrungssätzen? Die Unschärfe ist eben die der Grenze zwischen Regel und Erfahrungssatz.

But wouldn’t one have to say then, that there is no sharp boundary between propositions of logic and empirical propositions? The lack of sharpness is that of the boundary between rule and empirical proposition.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 54:

Es ist nämlich nicht wahr, daß der Irrtum vom Planeten zu meiner eigenen Hand nur immer unwahrscheinlicher werde. Sondern er ist an einer Stelle auch nicht mehr denkbar. Darauf deutet schon, daß es sonst auch denkbar sein müßte, daß wir uns in jeder Aussage über physikalische Gegenstände irrten, daß alle, die wir je machen, falsch sind.

For it is not true that a mistake merely gets more and more improbable as we pass from the planet to my own hand. No: at some point it has ceased to be conceivable.
This is already suggested by the following: if it were not so, it would also be conceivable that we should be wrong in every statement about physical objects; that any we ever make are mistaken.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 83:

Die Wahrheit gewisser Erfahrungssätze gehört zu unserm Bezugssystem.

The truth of certain empirical propositions belongs to our frame of reference.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 105:

Alle Prüfung, alles Bekräften und Entkräften einer Annahme geschieht schon innerhalb eines Systems. Und zwar ist dies System nicht ein mehr oder weniger willkürlicher und zweifelhafter Anfangspunkt aller unsrer Argumente, sondern es gehört zum Wesen dessen, was wir ein Argument nennen. Das System ist nicht so sehr der Ausgangspunkt, als das Lebenselement der Argumente.

All testing, all confirmation and disconfirmation of a hypothesis takes place already within a system. And this system is not a more or less arbitrary and doubtful point of departure for all our arguments: no, it belongs to the essence of what we call an argument. The system is not so much the point of departure, as the element in which arguments have their life.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 410:

Unser Wissen bildet ein großes System. Und nur in diesem System hat das Einzelne den Wert, den wir ihm beilegen.

Our knowledge forms an enormous system. And only within this system has a particular bit the value we give it.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 455:

Alles Sprachspiel beruht darauf, daß Wörter und Gegenstände wiedererkannt werden. Wir lernen mit der gleichen Unerbittlichkeit, daß dies ein Sessel ist, wie daß 2 x 2 = 4 ist.

Every language-game is based on words ‚and objects‘ being recognized again. We learn with the same inexorability that is a chair as that 2×2=4.

Dále Ludwig Wittgenstein – On Certainty 274; 279; 446-7; 651; 653

 

Wittgenstein rozmazal i hranici mezi pravdami logickými a částí pravd zkušenostních (empirických): i některé z těch druhých – kupříkladu že Země je stará, že máme dvě ruce – jsou stejně neodmyslitelnou součástí našeho … života a jen díky tomu můžeme argumentovat.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 231:

Wenn einer bezweifelte, ob die Erde vor 100 Jahren existiert hat, so verstünde ich das darum nicht, weil ich nicht wüßte, was dieser noch als Evidenz gelten ließe und was nicht.

If someone doubted whether the earth had existed a hundred years ago, I should not understand, for this reason: I would not know what such a person would still allow to be counted as evidence and what not.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 651:

Ich kann mich nicht darin irren, daß 12 x 12 = 144 ist. Und man kann nun nicht mathematische Sicherheit der relativen Unsicherheit von Erfahrungssätzen entgegenstellen. Denn der mathematische Satz wurde durch eine Reihe von Handlungen erhalten, die sich in keiner Weise von Handlungen des übrigen Lebens unterscheiden und die gleichermaßen dem Vergessen, Übersehen, der Täuschung ausgesetzt sind.

I cannot be making a mistake about 12×12 being 144. And now one cannot contrast mathematical certainty with the relative uncertainty of empirical propositions. For the mathematical proposition has been obtained by a series of actions that are in no way different from the actions of the rest of our lives, and are in the same degree liable to forgetfulness, oversight and illusion.

Dále Ludwig Wittgenstein – On Certainty 558

WIttgenstein ostatně rozmazal i hranici mezi pochybností nerozumnou a logicky nemožnou:

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 454:

Es gibt Fälle, in denen der Zweifel unvernünftig ist, andre aber, in denen er logisch unmöglich scheint. Und zwischen ihnen scheint es keine klare Grenze zu geben.

There are cases where doubt is unreasonable, but others where it seems logically impossible. And there seems to be no clear boundary between them.

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology 2, MS 169, str. 23-23e:

Warum will ich sagen, „2 x 2 = 4“ ist objektiv sicher, „Dieser Mensch hat Schmerzen“ nur subjektiv sicher? [Vgl. PU II, xi, S. 224e]

Why do I want to say „2 x 2 = 4“ is objectively certain, and „This man is in pain“ only subjectively? [Cf. PI II, xi, p. 224e]

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology 2, MS 176, str. 92-92e:

Muß ich weniger sicher sien, daß Einer Schmerzen leide, als daß 12 x 12 = 144 ist?

Need I be less certain that someone is suffering pain than that 12 x 12 = 144?

 

V tomto směru zkoumání pak pokračoval americký filosof Willard Van Orman Quine.   

Willard. Van Orman Quine –Two Dogmas of Empiricism

Quine ostatně rozpracoval i motivy typu následující pasáže z Traktátu

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 6.342:

Und nun sehen wir die gegenseitige Stellung von Logik und Mechanik. (Man könnte das Netz auch aus verschiedenartigen Figuren etwa aus Dreiecken und Sechsecken bestehen lassen.) Dass sich ein Bild, wie das vorhin erwähnte, durch ein Netz von gegebener Form beschreiben lässt, sagt über das Bild n i c h t s aus. (Denn dies gilt für jedes Bild dieser Art.) Das aber charakterisiert das Bild, dass es sich durch ein bestimmtes Netz von b e s t i m m – t e r Feinheit v o l l s t ä n d i g beschreiben lässt. So auch sagt es nichts über die Welt aus, dass sie sich durch die Newtonsche Mechanik beschreiben lässt; wohl aber, dass sie sich s o durch jene beschreiben lässt, wie dies eben der Fall ist. Auch das sagt etwas über die Welt, dass sie sich durch die eine Mechanik einfacher beschreiben lässt als durch die andere.

And now we see the relative position of logic and mechanics. (We could construct the network out of figures of different kinds, as out of triangles and hexagons together.) That a picture like that instanced above can be described by a network of a given form asserts nothing about the picture. (For this holds of every picture of this kind.) But this does characterize the picture, the fact, namely, that it can be completely described by a definite net of definite fineness. So too the fact that it can be described by Newtonian mechanics asserts nothing about the world; but this asserts something, namely, that it can be described in that particular way in which it is described, as is indeed the case. The fact, too, that it can be described more simply by one system of mechanics than by another says something about the world.

 

Jen některé jazykové (i nejazykové) hry mají striktnější pravidla.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 54:

Denken wir doch daran, in was für Fällen wir sagen, ein Spiel werde nach einer bestimmten Regel gespielt!

Die Regel kann ein Behelf des Unterrichts im Spiel sein. Sie wird dem Lernenden mitgeteilt und ihre Anwendung eingeübt. – Oder sie ist ein Werkzeug des Spieles selbst. – Oder: Eine Regel findet weder im Unterricht noch im Spiel selbst Verwendung; noch ist sie in einem Regelverzeichnis niedergelegt. Man lernt das Spiel, indem man zusieht, wie Andere es spielen. Aber wir sagen, es werde nach den und den Regeln gespielt, weil ein Beobachter diese Regeln aus der Praxis des Spiels ablesen kann,- wie ein Naturgesetz, dem die Spielhandlungen folgen – Wie aber unterscheidet der Beobachter in diesem Fall zwischen einem Fehler der Spielenden und einer richtigen Spielhandlung? – Es gibt dafür Merkmale im Benehmen der Spieler. Denke an das charakteristische Benehmen dessen, der ein Versprechen korrigiert. Es wäre möglich, zu erkennen, daß Einer dies tut, auch wenn wir seine Sprache nicht verstehen. 

Let us recall the kinds of case where we say that a game is played according to a definite rule.

The rule may be an aid in teaching the game. The learner is told it and given practice in applying it.—Or it is an instrument of the game itself.—Or a rule is employed neither in the teaching nor in the game itself; nor is it set down in a list of rules. One learns the game by watching how others play. But we say that it is played according to such-and-such rules because an observer can read these rules off from the practice of the game—like a natural law governing the play.—— But how does the observer distinguish in this case between players‘ mistakes and correct play?—There are characteristic signs of it in the players‘ behaviour. Think of the behaviour characteristic of correcting a slip of the tongue. It would be possible to recognize that someone was doing so even without knowing his language.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 83:

Steckt uns da nicht die Analogie der Sprache mit dem Spiel ein Licht auf? Wir können uns doch sehr wohl denken, daß sich Menschen auf einer Wiese damit unterhielten, mit einem Ball zu spielen, so zwar, daß sie verschiedene bestehende Spiele anfingen, manche nicht zu Ende spielten, dazwischen den Ball planlos in die Höhe würfen, einander im Scherz mit dem Ball nachjagen und bewerfen, etc. Und nun sagt Einer: Die ganze Zeit hindurch spielen die Leute ein Ballspiel, und richten sich daher bei jedem Wurf nach bestimmten Regeln.

Und gibt es nicht auch den Fall, wo wir spielen und – ›make up the rules as we go along‹? Ja auch den, in welchem wir sie abandern – as we go along. 

Doesn’t the analogy between language and games throw light here? We can easily imagine people amusing themselves in a field by playing with a ball so as to start various existing games, but playing many without finishing them and in between throwing the ball aimlessly into the air, chasing one another with the ball and bombarding one another for a joke and so on. And now someone says: The whole time they are playing a ball-game and following definite rules at every throw.

And is there not also the case where we play and—make up the rules as we go along? And there is even one where we alter them—as we go along.

 

Zadaná pravidla – třebas pro pracovní postupy – však mohou různí jejich příjemci různě interpretovat a provádět. Sekce číselné řady se dá různě rozvíjet.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 139:

Um eine Praxis festzulegen, genügen nicht Regeln, sondern man braucht auch Beispiele. Unsre Regeln lassen Hintertüren offen, und die Praxis muß für sich selbst sprechen.

Not only rules, but also examples are needed for establishing a practice. Our rules leave loop-holes open, and the practice has to speak for itself.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 143 (rozvíjení motivu až do PI I, 155 a v PI I, 185-190):

Betrachten wir nun diese Art von Sprachspiel: B soll auf den Befehl des A Reihen von Zeichen niederschreiben nach einem bestimmten Bildungsgesetz.

Die erste dieser Reihen soll die sein der natürlichen Zahlen im Dezimalsystem. – Wie lernt er dieses System verstehen? – Zunächst werden ihm Zahlenreihen vorgeschrieben und er wird angehalten, sie nachzuschreiben. (Stoß dich nicht an dem Wort »Zahlenreihen«, es ist hier nicht unrichtig verwendet!) Und schon hier gibt es eine normale und eine abnormale Reaktion des Lernenden. – Wir führen ihm etwa zuerst beim Nachschreiben der Reihe 0 bis 9 die Hand; dann aber wird die Möglichkeit der Verständigung daran hängen, daß er nun selbständig weiterschreibt. – Und hier können wir uns, z.B., denken, daß er nun zwar selbständig Ziffern kopiert, aber nicht nach der Reihe, sondern regellos einmal die, einmal die. Und dann hört da die Verständigung auf. – Oder aber er macht ›Fehler‹ in der Reihenfolge. – Der Unterschied zwischen diesem und dem ersten Fall ist natürlich einer der Häufigkeit. – Oder: er macht einen systematischen Fehler, er schreibt z.B. immer nur jede zweite Zahl nach; oder er kopiert die Reihe 0, 1, 2, 3, 4, 5, …. so: 1, 0, 3, 2, 5, 4, …. Hier werden wir beinahe versucht sein zu sagen, er habe uns falsch verstanden.

Aber merke: Es gibt keine scharfe Grenze zwischen einem regellosen und einem systematischen Fehler. D.h., zwischen dem, was du einen »regellosen«, und dem, was du einen »systematischen Fehler« zu nennen geneigt bist.

Man kann ihm nun vielleicht den systematischen Fehler abgewöhnen (wie eine Unart). Oder, man läßt seine Art des Kopierens gelten und trachtet, ihm die normale Art als eine Abart, Variation, der seinigen beizubringen. – Und auch hier kann die Lernfähigkeit unseres Schülers abbrechen. 

Let us now examine the following kind of language-game: when A gives an order B has to write down series of signs according to a certain formation rule.

The first of these series is meant to be that of the natural numbers in decimal notation.—How does he get to understand this notation?— First of all series of numbers will be written down for him and he will be required to copy them. (Do not balk at the expression „series of numbers“; it is not being used wrongly here.) And here already there is a normal and an abnormal learner’s reaction.—At first perhaps we guide his hand in writing out the series o to 9; but then the possibility of getting him to understand will depend on his going on to write it down independently.—And here we can imagine, e.g., that he does copy the figures independently, but not in the right order: he writes sometimes one sometimes another at random. And then communication stops at that point.—Or again, he makes ‚mistakes“—The difference between this and the first case will of course be one of frequency.—Or he makes a systematic mistake; for example, he copies every other number, or he copies the series o, i, 2, 3, 4, 5, …. like this: i, o, 3, 2, 5, 4, …. . Here we shall almost be tempted to say that he has understood wrong.

Notice, however, that there is no sharp distinction between a random mistake and a systematic one. That is, between what you are inclined to call „random“ and what „systematic“.

Perhaps it is possible to wean him from the systematic mistake (as from a bad habit). Or perhaps one accepts his way of copying and tries to teach him ours as an oflfshoot, a variant of his.—And here too our pupil’s capacity to learn may come to an end.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 3.144:

Sachlagen kann man beschreiben, nicht b e – n e n n e n. (Namen gleichen Punkten, Sätze Pfeilen, sie haben Sinn.)

States of affairs can be described but not named. (Names resemble points; propositions resemble arrows, they have sense.)

 

Američan Saul Kripke vypíchl skeptický náboj Wittgensteinova tvrzení, že interpretací pravidla může být cokoli.

Ludwig Wittgenstein – The Blue and Brown Books: The Blue Book, str. 12-13:

The teaching may have supplied us with a rule which is itself involved in the process of understanding, obeying, etc.; „involved“, however, meaning that the expression of this rule forms part of these processes.

            We must distinguish between what one might call „a process being in accordance with a rule“, and, „a process involving a rule“ (in the above sense).

            Take an example. Some one teaches me to square cardinal numbers; he writes down the row

            1   2   3   4

and asks me to square them. (I will, in this case again, replace any processes happening ´in the mind´ by processes of calculation on the paper.) Suppose, underneath the first row of number, I then write:

            1   4   9   16

What I wrote is in accordance with the general rule of squaring; but it obviously is in accordance with any number of other rules; and amongst these it is not more in accordance with one than with another. In the sense in which before we talked about a rule being involved in a process, no rule was involved in this. Supposing that in order to get to my results, I calculated 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 (that is, in this case wrote down the calculations); these would again be in accordance with any number of rules. Supposing, on the other hand, in order to get my results, I had written down what you may call „the rule of squaring“, say algebraically. In this case this rule was involved in the sense in which no other rule was.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 201:

Unser Paradox war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei. Die Antwort war: Ist jede mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen, dann auch zum Widerspruch. Daher gäbe es hier weder Übereinstimmung noch Widerspruch.

Daß da ein Mißverständnis ist, zeigt sich schon darin, daß wir in diesem Gedankengang Deutung hinter Deutung setzen; als beruhige uns eine jede wenigstens für einen Augenblick, bis wir an eine Deutung denken, die wieder hinter dieser liegt. Dadurch zeigen wir nämlich, daß es eine Auffassung einer Regel gibt, die nicht eine Deutung ist; sondern sich, von Fall zu Fall der Anwendung, in dem äußert, was wir »der Regel folgen«, und was wir »ihr entgegenhandeln« nennen. Darum besteht eine Neigung, zu sagen: jedes Handeln nach der Regel sei ein Deuten. »Deuten« aber sollte man nur nennen: einen Ausdruck der Regel durch einen anderen ersetzen.

This was our paradox: no course of action could be determined by a rule, because every course of action can be made out to accord with the rule. The answer was: if everything can be made out to accord with the rule, then it can also be made out to conflict with it. And so there would be neither accord nor conflict here. It can be seen that there is a misunderstanding here from the mere fact that in the course of our argument we give one interpretation after another; as if each one contented us at least for a moment, until we thought of yet another standing behind it. What this shews is that there is a way of grasping a rule which is not an interpretation, but which is exhibited in what we call „obeying the rule“ and „going against it“ in actual cases. Hence there is an inclination to say: every action according to the rule is an interpretation. But we ought to restrict the term „interpretation“ to the substitution of one expression of the rule for another.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 202.

Darum ist ›der Regel folgen‹ eine Praxis. Und der Regel zu folgen glauben ist nicht: der Regel folgen. Und darum kann man nicht der Regel ›privatim‹ folgen, weil sonst der Regel zu folgen glauben dasselbe wäre, wie der Regel folgen. 

And hence also ‚obeying a rule‘ is a practice. And to think one is obeying a rule is not to obey a rule. Hence it is not possible to obey a rule ‚privately’: otherwise thinking one was obeying a rule would be the same thing as obeying it.

Saul A. Kripke – Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 7:

In §201 Wittgenstein says: „This was our paradox: no course of action could be determined by a rule, because any course of action can be made out to accord with the rule“. In this section of the present essay, in my own way I will attempt to develop the ´paradox´ in question. The ´paradox´ is perhaps the central problem of Philosophical Investigations. Even someone who disputes the conclusions regarding ´private language´, and the philosophies of mind, mathematics, and logic, that Wittgenstein draws from his problem, might well regard the problem itself as an important contribution to philosophy. It may be regarded as a new form of philosophical scepticism.

Saul A. Kripke – Wittgenstein on Rules and Private Language, p. 17:

How can I justify my present application of such a rule, when a sceptic could easily interpret it so as to yield any of an indefinite number of other results? It seems that my application of it is an unjustified stab in the dark. I apply the rule blindly.

 

Takovéto úvahy v každém případě umenšují autoritu těch, kteří si nárokují titul jediných správných následovníků či pokračovatelů nějakého posvátného textu, víry, partaje či ideologie.

Viz odkazy výše

Ray Monk – Wittgenstein, 23, str. 486-487:

In any case, the extent to which he could identify himself with a party was limited by his conception of himself as a philosopher – one who in the ruthless search for truth would willingly abandon whatever ´pet notions´ he had formed. At this time Rhees felt he ought to join the (Trotskyist) Revolutionary Communist Party, because, as he put to Wittgenstein, ´I find more and more that I am in agreement with the chief points in their analysis and criticism of present society and with their objectives.´ Wittgenstein was sympathetic, but tried to dissuade him on the grounds that his duties as a loyal party member would be incompatible with his duties as a philosopher. In doing philosophy, he insisted, you have got to be ready constantly to change the direction in which you are moving, and if you are thinking as a philosopher you cannot treat the ideas of Communism differently from others.

 

Avšak pro Wittgensteina jsou dost relevantní pravidelné praktiky dané komunity, jejíž členové se řídí pravidly bezděčně, přímo „slepě“.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 204:

Die Begründung aber, die Rechtfertigung der Evidenz kommt zu einem Ende; – das Ende aber ist nicht, daß uns gewisse Sätze unmittelbar als wahr einleuchten, also eine Art Sehen unsrerseits, sondern unser Handeln, welches am Grunde des Sprachspiels liegt.

Giving grounds, however, justifying the evidence, comes to an end; – but the end is not certain propositions‘ striking us immediately as true, i.e. it is not a kind of seeing on our part; it is our acting, which lies at the bottom of the language-game.

 

Žák v každém případě potřebuje i příklady, aby věděl, jak se co dělá.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 45:

Das Wesen des Rechnens haben wir beim Rechnenlernen kennengelernt.

We got to know the nature of calculating by learning to calculate.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 310:

Ein Schüler und ein Lehrer. Der Schüler läßt sich nichts erklären, denn er unterbricht (den Lehrer) fortwährend mit Zweifeln, z. B. an der Existenz der Dinge, der Bedeutung der Wörter, etc. Der Lehrer sagt: »Unterbrich nicht mehr und tu, was ich dir sage; deine Zweifel haben jetzt noch gar keinen Sinn.«

A pupil and a teacher. The pupil will not let anything be explained to him, for he continually interrupts with doubts, for instance as to the existence of things, the meaning of words, etc. The teacher says „Stop interrupting me and do as I tell you. So far your doubts don’t make sense at all.“

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 139:

Um eine Praxis festzulegen, genügen nicht Regeln, sondern man braucht auch Beispiele. Unsre Regeln lassen Hintertüren offen, und die Praxis muß für sich selbst sprechen.

Not only rules, but also examples are needed for establishing a practice. Our rules leave loop-holes open, and the practice has to speak for itself.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 84-86

Srovnej pohledy Tractatu –

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 3.262

Was in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwendung. Was die Zeichen verschlucken, das spricht ihre Anwendung aus.

What does not get expressed in the sign is shown by its application.What signs conceal, their application declares.

 

Nejen praktik a rutinér, ale i rebel či smělý inovátor se musí naučit jisté velké – a opět ne přesně ohraničitelné – části navyklého způsobu myšlení a práce ostatních.

Ludwig Wittgenstein – On Certainty 161:

Ich habe eine Unmenge gelernt und es auf die Autorität von Menschen angenommen, und dann manches durch eigene Erfahrung bestätigt oder entkräftet gefunden.

I learned an enormous amount and accepted it on human authority, and then I found some things confirmed or disconfirmed by my own experience.

 

Jazyk, jazykovou hru ani celek života přitom nelze přehlédnout najednou, zcela názorně; pravidla a užívání slov nejsou jasná, úplná, ba ani zcela konsistentní, ale jazyk, byť nedokonalý, jakž takž v životě funguje, ostatně dokonalý není ani život sám.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 100:

»Es ist doch kein Spiel, wenn es eine Vagheit in den Regeln gibt.« – Aber ist es dann kein Spiel? – »Ja, vielleicht wirst du es Spiel nennen, aber es ist doch jedenfalls kein vollkommenes Spiel.« D.h.: es ist doch dann verunreinigt, und ich interessiere mich nun für dasjenige, was hier verunreinigt wurde. – Aber ich will sagen: Wir mißverstehen die Rolle, die das Ideal in unsrer Ausdrucksweise spielt. D.h.: auch wir würden es ein Spiel nennen, nur sind wir vom Ideal geblendet und sehen daher nicht deutlich die wirkliche Anwendung des Wortes »Spiel«. 

„But still, it isn’t a game, if there is some vagueness in the rules“.—But does this prevent its being a game?—“Perhaps you’ll call it a game, but at any rate it certainly isn’t a perfect game.“ This means: it has impurities, and what I am interested in at present is the pure article.—But I want to say: we misunderstand the role of the ideal in our language. That is to say: we too should call it a game, only we are dazzled by the ideal and therefore fail to see the actual use of the word „game“ clearly.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 107:

Je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, desto stärker wird der Widerstreit zwischen ihr und unsrer Forderung. (Die Kristallreinheit der Logik hatte sich mir ja nicht ergeben; sondern sie war eine Forderung.) Der Widerstreit wird unerträglich; die Forderung droht nun, zu etwas Leerem zu werden. – Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen können. Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. Zurück auf den rauhen Boden! 

The more narrowly we examine actual language, the sharper becomes the conflict between it and our requirement. (For the crystalline purity of logic was, of course, not a result of investigation: it was a requirement.) The conflict becomes intolerable; the requirement is now in danger of becoming empty.—We have got on to slippery ice where there is no friction and so in a certain sense the conditions are ideal, but also, just because of that, we are unable to walk. We want to walk: so we need friction. Back to the rough ground!

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 120:

Wenn ich über Sprache (Wort, Satz etc.) rede, muß ich die Sprache des Alltags reden. Ist diese Sprache etwa zu grob, materiell, für das, was wir sagen wollen? Und wie wird denn eine andere gebildet? - Und wie merkwürdig, daß wir dann mit der unsern überhaupt etwas anfangen können!

Daß ich bei meinen Erklärungen, die Sprache betreffend, schon die volle Sprache (nicht etwa eine vorbereitende, vorläufige) anwenden muß, zeigt schon, daß ich nur Äußerliches über die Sprache vorbringen kann.

Ja, aber wie können uns diese Ausführungen dann befriedigen? – Nun, deine Fragen waren ja auch schon in dieser Sprache abgefaßt; mußten in dieser Sprache ausgedrückt werden, wenn etwas zu fragen war!

Und deine Skrupel sind Mißverständnisse.

Deine Fragen beziehen sich auf Wörter; so muß ich von Wörtern reden.

Man sagt: Es kommt nicht aufs Wort an, sondern auf seine Bedeutung; und denkt dabei an die Bedeutung, wie an eine Sache von der Art des Worts, wenn auch vom Wort verschieden. Hier ist das Wort, hier die Bedeutung. Das Geld und die Kuh, die man dafür kaufen kann. (Anderseits aber: das Geld, und sein Nutzen.) 

When I talk about language (words, sentences, etc.) I must speak the language of every day. Is this language somehow too coarse and material for what we want to say? Then how is another one to be constructed?—And how strange that we should be able to do anything at all with the one we have!

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 354:

Das Schwanken in der Grammatik zwischen Kriterien und Symptomen läßt den Schein entstehen, als gäbe es überhaupt nur Symptome. Wir sagen etwa: »Die Erfahrung lehrt, daß es regnet, wenn das Barometer fällt, aber sie lehrt auch, daß es regnet, wenn wir bestimmte Gefühle der Nässe und Kälte haben, oder den und den Gesichtseindruck.« Als Argument dafür gibt man dann an, daß diese Sinneseindrücke uns täuschen können. Aber man bedenkt dabei nicht, daß die Tatsache, daß sie uns gerade den Regen vortäuschen, auf einer Definition beruht.

The fluctuation in grammar between criteria and symptoms makes it look as if there were nothing at all but symptoms. We say, for example: „Experience teaches that there is rain when the barometer falls, but it also teaches that there is rain when we have certain sensations of wet and cold, or such-and-such visual impressions.“ In defence of this one says that these sense-impressions can deceive us. But here one fails to reflect that the fact that the false appearance is precisely one of rain is founded on a definition.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 561:

Ist es nun nicht merkwürdig, daß ich sage, das Wort »ist« werde in zwei verschiedenen Bedeutungen (als Kopula und als Gleichheitszeichen) gebraucht, und nicht sagen möchte, seine Bedeutung sei sein Gebrauch: nämlich als Kopula und Gleichheitszeichen?

Man möchte sagen, diese beiden Arten des Gebrauchs geben nicht eine Bedeutung; die Personalunion durch das gleiche Wort sei ein unwesentlicher Zufall. 

Now isn’t it queer that I say that the word „is“ is used with two different meanings (as the copula and as the sign of equality), and should not care to say that its meaning is its use; its use, that is, as the copula and the sign of equality? One would like to say that these two kinds of use do not yield a single meaning; the union under one head is an accident, a mere inessential.

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, str. 4-4e (1930):

Wenn Einer die Lösung des Problems des Lebens gefunden zu haben glaubt, und sich sagen wollte, jetzt ist alles ganz leicht, so brauchte er sich zu seiner Widerlegung nur erinnern, daß es eine Zeit gegeben hat, wo diese Lösung“ nicht gefunden war; aber auch zu der Zeit mußte man leben können, und im Hinblick auf sie erscheint die gefundene Lösung wie ein Zufall. Und so gehtes uns in der Logik. Wenn es eine Lösung“ der logischen (philosophischen) Probleme gäbe, so mußten wir uns nur vorhalten, daß sie ja einmal nicht gelöst waren (und auch da mußte man leben und denken können).

If anyone should think he has solved the problem of life and feel like telling himself that everything is quite easy now, he can see that he is wrong just by recalling that there was a time when this „solution“ had not been discovered; but it must have been possible to live then too and the solution which has now been discovered seems fortuitous in relation to how things were then. And it is the same in the study of logic. If there were a „solution“ to the problems of logic (philosophy) we should only need to caution ourselves that there was a time when they had not been solved (and even at that time people must have known how to live and think).

Oproti tomu v Tractatu je dle Wittgensteina věta strohá a transparentní – Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus 3.318:

Den Satz fasse ich—wie Frege und Russell— als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdrücke auf.

I conceive the proposition—like Frege and Russell—as a function of the expressions contained in it.

 

Na rozdíl od většiny analytických filosofů měl Wittgenstein – také pod vlivem Tolstého a Kierkegaarda – hlubokou úctu k náboženské víře, pokud život člověka uspořádává a zušlechťuje.

Například na rozdíl od svých učitelů George Edwarda Moora a Bertranda Russella, dále členů Wiener Kreis – Vienna Circle, Vídeňského kruhu, Johna Rogerse Searla, Willarda Van Ormana Quina, Alfreda Ayera, Arneho Næsse, Chada Hansena, Anthonyho Graylinga a nesčetně dalších

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, str. 73-73e (1948):

Der ehrliche religiöse Denker ist wie ein Seiltänzer. Er geht, dem Anschein nach, nur auf der Luft. Sein Boden ist der schmalste, der sich denken lässt. Und doch lässt sich auf ihm wirklich gehen.

An honest religious thinker is like a tightrope walker. He almost looks as though he were walking on nothing but air. His support is the slenderest imaginable. And yet it really is possible to walk on it.

Ray Monk – Wittgenstein, 6, str. 115-116:

During his first month in Galicia, he entered a bookshop, where he could find only one book: Tolstoy´s Gospel in brief. The book captivated him. It became for him a kind of talisman: he carried it wherever he went, and read it so often that he came to know whole passages of it by heart. He became known to his comrades as ´the men with the gospels´.

Ray Monk – Wittgenstein, 6, str. 132: [from a letter to Ficker] Are you acquainted with Tolstoi´s The Gospel in Brief? At its time, this book virtually kept me alive. Would you buy the book and read it? If you are not acquainted with it, then you cannot imagine what an effect it can have upon a person.

Charles L. Creegan – Wittgenstein and Kierkegaard, str. 17-20 – příslušná dlouhá pasáž je mimo jiné na: http://home.clear.net.nz/pages/ccreegan/wk/

Norman Malcolm – Ludwig Wittgenstein v spomienkách, str. 78-80, mj str. 78:

Povedal mi, že ako mládenec sa k nemu [náboženstvu] staval pohrdavo, ale že keď mal asi dvadsaťjeden rokov, čosi ho zmenilo. Vo Viedni videl nejaké priemerné dramatické predstavenie, ale jedna postava v hre vyslovila myšlienku, že nezáleži na tom, čo sa deje vo svete, že jemu sa nič zlé nemôže stať – on nepodlieha osudu a okolnostiam. Wittgensteina táto stoická myšlienka nadchla, prvý raz si uvedomil možnosť náboženstva. Vravel, že počas svojej vojenskej služby v prvej svetovej vojne sa mu dostali do ruky Tolstého náboženské spisy, ktoré naňho spravili veľký dojem. …

str. 78:

Kierkegaarda si takisto veľmi cenil. Hovoril o ňom s akousi bázňou v hlase ako o „skutočne nábožnom“ človeku. Prečítal si Záverečný nevedecký dodatok, ale zistil, že je preňho „príliš hlboký“. S obdivom čítal Denník Georga Foxa, anglického kvakera – a daroval mi jeden výtlačok. Pochvalne sa vyjadroval o jednej Dickensovej črte, opisajúcej jeho návštevu na palube osobnej lode, zaplnenej anglickými konvertitmi k mormonizmu, chystajúcimi sa plaviť do Ameriky. Na Wittgensteina urobila dojem pokojná rozhodnosť týchto ľudí, ktorú Dickens vykreslil.

str. 80:

Nazdávam sa, že v náboženstve videl „formu života“ (aby som použil výraz zo Skúmaní), na ktorej sa nezúčastňoval, s ktorou však sympatizoval a veľmi ho zaujímala. Rešpektoval tých, ktorí na nej mali účasť – hoci, podobne, ako inde, pohŕdal neúprimnosťou. Mám podozrenie, že náboženskú vieru považoval za založenú na takých charakterových a vôľových vlastnostiach, ktoré on sám nemá. O Smythiesovi a Anscombovej, ktorí sa obaja stali rímskokatolíkmi, mi raz povedal: „Nedokážem sa prinútiť, aby som veril všetkému, čemu veria oni.“ Myslím, že touto poznámkou nechcel znevážiť ich vieru. Týkalo sa to skôr jeho vlastných schopností.

Ray Monk – Wittgenstein, 14, str. 310:

Indeed, what is deep in metaphysics, as in magic, is its expression of a fundamentally religious feeling – the desire to run up against the limits of our language, which Wittgenstein had spoken of in connection with ethics, the desire to transcend the boundaries of reason and to take Kierkegaard´s ´leap of faith´. This desire in all its manifestations was something for which Wittgenstein had the deepest respect, whether in the philosophies of Kierkegaard and Heidegger, the Confessions of St Augustine, the prayers of Dr Johnson, or the devotion of monastic orders. Nor was his respect confined to its Christian forms. All religions are wonderful, he told Drury: ´even those of the most primitive tribes. The ways in which people express their religious feelings differ enormously.´

Ray Monk – Wittgenstein, 22, str. 463-464:

Wittgenstein was no more a Catholic than he was a Methodist. Of his friends who had converted to Catholicism he once remarked: ´I could not possibly bring myself to believe all the things that they believe.´ One of these was Yorick Smythies, who wrote to Wittgenstein announcing his conversion at the time that Wittgenstein was lodging with Reverend Morgan. Wittgenstein was very concerned, the more so as he thought he might have unwittingly been partly responsible for the conversion by encouraging Smythies to read Kierkegaard. His reply to Smythies was oblique: ´If someone tells me he has bought the outfit of a tightrope walker I am not impressed until I see what is done with it.´

 

I přesto, že prý ve sféře víry je ochota člověka vše riskovat založena na něčem, co v jistém smyslu není podloženo žádnými důvody, zatímco by člověk – paradoxně – nebyl ochoten tolik riskovat kvůli věcem, které jsou zdůvodněny mnohem lépe.

Ludwig Wittgenstein – Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief – Lectures on Religious Belief I (str. 53-59), str. 53-54:

Suppose somebody made this guidance for this life: believing in the Last Judgment. Whenever he does anything, this is before his mind. In a way, how are we to know whether to say he believes this will happen or not?

Asking him is not enough. He will probably say he has proof. But he has what you might call an unshakeable belief. It will show, not by reasoning or by appeal to ordinary grounds for belief, but rather by regulating for in all his life.

This is a very much stronger fact – foregoing pleasures, always appealing to this picture. This i[n] one sense must be called the firmest of all beliefs, because the man risks things on account of it which he would not do on things which are by far better established for him. Although he distinguishes between things well-established and not well-established.

Lewy: Surely, he would say it is extremely well-established.

First, he may use “well-established” or not use it at all. He will treat this belief as extremely well-established, and in another way as not well-established at all.

If we have a belief, in certain cases we appeal again and again to certain grounds, and at the same time we risk pretty little – if it came to risking our lives on the ground of this belief.

There are instances where you have a faith – where you say “I believe” – and on the other hand this belief does not rest on the fact on which our ordinary everyday beliefs normally do rest.

 

Na druhé straně považoval logik Wittgenstein, sám věřící, zdůvodňování víry za sebeklam.

Ludwig Wittgenstein – Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief – Lectures on Religious Belief I (str. 53-59), str. 57-59:

Father O‟Hara1 is one of those people who make it a question of science.

Here we have people who treat this evidence in a different way. They base things on evidence which taken in one way would seem exceedingly flimsy. They base enormous things on this evidence. Am I to say they are unreasonable? I wouldn‟t call them unreasonable.

I would say, they are certainly not reasonable, that‟s obvious.

„Unreasonable‟ implies, with everyone, rebuke.

I want to say: they don‟t treat this as a matter of reasonability.

Anyone who reads the Epistles will find it said: not only that it is not reasonable, but that it is folly.

Not only is it not reasonable, but it doesn‟t pretend to be.

What seems to me ludicrous about O‟Hara is his making it appear to be reasonable.

“Why shouldn‟t one form of life culminate in an utterance of belief in a Last Judgement? But I couldn‟t either say “Yes” or “No” to the statement that there will be such a thing. Nor “Perhaps,” nor “I‟m not sure.”

It is a statement which may not allow of any such answer.

If Mr. Lewy is religious and says he believes in a Judgement Day, I won‟t even know whether to say I understand him or not. I‟ve read the same things as he‟s read. In a most important sense, I know what he means.

If an atheist says: “There won‟t be a Judgment Day, and another person says there will,” do they mean the same? – Not clear what criterion of meaning the same is. They might describe the same things. You might say, this already shows that they mean the same.

We come to an island and we find beliefs there, and certain beliefs we are inclined to call religious. What I‟m driving at is, that religious beliefs will not … They have sentences, and there are also religious statements.

These statements would not just differ in respect to what they are about. Entirely different connections would make them into religious beliefs, and there can easily be imagined transitions where we wouldn‟t know for our life whether to call them religious beliefs or scientific beliefs.

You may say they reason wrongly.

In certain cases you would say they reason wrongly, meaning they contradict us. In other cases you would say they don‟t reason at all, or “It is an entirely different kind of reasoning.” The first, you would say in the case in which they reason in a similar way to us, and make something corresponding to our blunders.

Whether a thing is a blunder or not – it is a blunder in a particular system. Just as something is a blunder in a particular game and not in another.

You could also say that where we are reasonable, they are not reasonable – meaning they don‟t use reason here.

If they do something very like one of our blunders, I would say, I don‟t know. It depends on further surroundings of it.

It is difficult to see, in cases in which it has all the appearances of trying to be reasonable.

I would definitely call O‟Hara unreasonable. I would say, if this is religious belief, then it‟s all superstition.

But I would ridicule it, not by saying it is based on insufficient evidence. I would say: here is a man who is cheating himself.

 

… Wittgenstein, sám věřící, …

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology 1, str. 53-53e:

Das Christentum sagt unter anderm, glaube ich, daß alle guten Lehren nichts nützen. Man müsse das Leben ändern. (Oder die Richtung des Lebens.)

            Daß alle Weisheit kalt ist; und daß man mit ihr das Leben so wenig in Ordnung bringen kann, wie man Eisen kalt schmieden kann.

            Eine gute Lehre nämlich muß einen nicht ergreifen; man kann ihr folgen, wie einer Vorschrift des Arztes. – Aber hier muß man von etwas ergriffen und umgedreht werden. – (D.h., so verstehe ich´s.) Ist man umgedreht, dann muß man umgedreht bleiben.

            Weisheit ist leidenschaftslos. Dagegen nennt Kierkegaard den Glauben eine Leidenschaft.

I believe that one of the things Christianity says is that sound doctrines are all useless. That you have to change your life. (Or the direction of your life.)
It says that all wisdom is cold; and that you can no more use it for setting your life to rights that you can forge iron when it is cold.
The point is that a sound doctrine need not take hold of you; you can follow it as you would a doctor’s prescription. — But here you need something to move you and turn you in a new direction. — (I.e. this is how I understand it.) Once you have been turned around, you must stay turned around.

Wisdom is passionless. But faith by contrast is what Kierkegaard calls a passion.

Die Religion ist sozusagen der tiefste ruhige Meeresgrund, der ruhig bleibt, wie hoch auch die Wellen oben gehen. –

Religion is, as it were, the calm bottom of the sea at its deepest point, which remains calm however high waves on the surface may be.

 

A odmítal celek katolických dogmat …

Ray Monk – Wittgenstein, 26, str. 572:

He was, it seems, surprised to hear from Anscombe that it really was Catholic belief that ´in certain circumstances a wafer completely changes its nature´. It is presumably an example of what he had in mind when he remarked to Malcolm about Anscombe and Smythies: ´I could not possibly bring myself to believe all the things that they believe.´ Such beliefs could find no place in his own world picture. His respect for Catholicism, however, prevented him from regarding them as mistakes or ´transient mental disturbances´.

Ray Monk – Wittgenstein, 26, str. 573-574:

Anscombe, however, doubts that Wittgenstein wanted to see Conrad ´with a veiw to coming back fully to his religion´, if by that Conrad means that Wittgenstein wanted to return to the Catholic Church. And, given Wittgenstein´s explicit statements that he could not believe certain doctrines of the Catholic Church, it seems reasonable to accept her doubt.

 

A odmítal celek katolických dogmat, která jsou prý škodlivá i proto, že se jimi plně ovládá výraz všech názorů a fungují jako závaží na noze, potlačující myšlenkové a vyjadřovací schopnosti lidí.

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, str. 28-28e (1937):

Wenn man z.B. gewisse bildhafte Sätze als Dogmen des Denkens für die Menschen festlegt, so zwar, dass man damit nicht Meinungen bestimmt, aber den Ausdruck aller Meinungen völlig beherrscht, so wird dies eine sehr eigentümliche Wirkung haben. Die Menschen werden unter einer unbedingten, fühlbaren Tyrannei leben, ohne doch sagen zu können, sie seien nicht frei. Ich meine, dass die katholische Kirche es irgendwie ähnlich macht. Denn das Dogma hat die Form des Ausdrucks einer Behauptung, und es ist an ihm nicht zu rütteln, und dabei kann man jede praktische Meinung mit ihm in Einklang bringen; freilich manche leichter, manche schwerer. Es ist keine Wand die Meinung zu beschränken, sondern wie eine Bremse, die aber praktisch den gleichen Dienst tut; etwa als hängte man, um Deine Bewegungsfreiheit zu beschränken, ein Gewicht an Deinen Fuß. Dadurch nämlich wird das Dogma unwiderlegbar und dem Begriff entzogen.

The effect of making men think in accordance with dogmas, perhaps in the form of certain graphic propositions, will be very peculiar: I am not thinking of these dogmas as determining men’s opinions but rather as completely controlling the expression of all opinions. People will live under an absolute, palpable tyranny, though without being able to say they are not free. I think the Catholic Church does something rather like this. For dogma is expressed in the form of an assertion, and is unshakable, but at the same time any practical opinion can be made to harmonize with it; admittedly more easily in some cases than in others. It is not a wall setting limits to what can be believed, but more like a brake which, however, practically serves the same purpose; it’s almost as though someone were to attach a weight to your foot to restrict your freedom of movement. This is how dogma becomes irrefutable and beyond the reach of attack. (Wittgenstein – Culture and Value, p. 28-28e)

Srovnej Ludwig Wittgenstein – On Certainty 87:

Kann ein Behauptungssatz, der als Hypothese funktionieren könnte, nicht auch als ein Grundsatz des Forschens und Handelns gebraucht werden? D. h. kann er nicht einfach dem Zweifel entzogen sein, wenn auch nicht einer ausgesprochenen Regel gemäß? Er wird einfach als eine Selbstverständlichkeit hingenommen, nie in Frage gezogen, ja vielleicht nie ausgesprochen.

Can’t an assertoric sentence, which was capable of functioning as an hypothesis, also be used as a foundation for research and action? I.e. can’t it simply be isolated from doubt, though not according to any explicit rule? It simply gets assumed as a truism, never called in question, perhaps not even ever formulated.

 

Na rakouské vesnici prohlásil při memorování katechismu: „Nesmysl“.  

Ray Monk – Wittgenstein, 9, p. 196:

Another story concerns the time he attended a catechism at the local Catholic Church. He listened carefully to the questions put to the children by the priest, with the Dean in attendance, and then said suddenly, and very audibly: ´Nonsense!´

 

Bohatství jazyka i života

 

Mnozí jako Michael Dummett vytýkali Wittgensteinovi názor, že jeho filosofie smí leda popisovat, ale ne kritizovat, … 

Michael Dummett – The Logical Basis of Metaphysics, str. xi (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991), citováno z:

Robert J. Fogelin – Wittgenstein´s critique of philosophy, str. 36:

We all stand, or should stand, in the shadow of Wittgenstein, in the same way that much earlier generations once stood in the shadow of Kant; … Some things in his philosophy, however, I cannot see any reason for accepting: one is the belief that philosophy, as such, must never criticise but only describe. This belief was fundamental in the sense that it determined the whole manner in which, in his later writings, he discussed philosophical problems; not sharing it, I could not respect his work as I do if I regarded his arguments and insights as depending on the truth of that belief.

 

… či jako Herbert Marcuse, že nechává všechno tak, jak je.

Ludwig Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus, 4.1

Der Satz stellt das Bestehen und Nichtbestehen der Sachverhalte dar.

Propositions represent the existence and non-existence of states of affairs

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 124:

Die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten, sie kann ihn am Ende also nur beschreiben.

Denn sie kann ihn auch nicht begründen.

Sie läßt alles, wie es ist.

Sie läßt auch die Mathematik, wie sie ist, und keine mathematische Entdeckung kann sie weiterbringen. Ein »führendes Problem der mathematischen Logik« ist für uns ein Problem der Mathematik, wie jedes andere.

Philosophy may in no way interfere with the actual use of language; it can in the end only describe it.

For it cannot give it any foundation either.

It leaves everything as it is.

It also leaves mathematics as it is, and no mathematical discovery can advance it. A „leading problem of mathematical logic“ is for us a problem of mathematics like any other.

Herbert Marcuse – One-dimensional Man, kapitola 7, str. 177-178:

Austin’s contemptuous treatment of the alternatives to the common usage of words, and his defamation of what we „think up in our armchairs of an afternoon“; Wittgenstein’s assurance that philosophy “leaves everything as it is“ – such statements[2] exhibit, to my mind, academic sado-masochism, self-humiliation, and self-denunciation of the intellectual whose labor does not issue in scientific, technical or like achievements. These affirmations of modesty and dependence seem to recapture Hume’s mood of righteous contentment with the limitations of reason which, once recognized and accepted, protect man from useless mental adventures but leave him perfect1y capable of orienting himself in the given environment. However, when Hume debunked substances, he fought a powerful ideology, while his successors today provide an intellectual justification for that which society has long since accomplished namely, the defamation of alternative modes of thought which contradict the established universe of discourse.

 

Ovšem Wittgenstein sám se tímto postojem především bránil lacinému zobecňování a těm metodám, které nekonečné bohatství života a jednotlivostí redukovaly na co nejmenší počet rádoby vědeckých zákonů.

Ludwig Wittgenstein – The Blue and Brown Books: The Blue Book, str. 18:

(d) Our craving for generality has another main source: our preoccupation with the method of science. I mean the method of reducing the explanation of natural phenomena to the smallest possible number of primitive natural laws; and, in mathematics, of unifying the treatment of different topics by using a generalization. Philosophers constantly see the method of science before their eyes, and are irresistibly tempted to ask and answer questions in the way science does. This tendency is the real source of metaphysics, and leads the philosopher into complete darkness. I want to say here that it can never be our job to reduce anything to anything, or to explain anything. Philosophy really is ´purely descriptive´. (Think of such questions as „Are there sense data?“ And ask: What method is there of determining this? Introspection?)

            Instead of „craving for generality“ I could also have said „the contemptuous attitude towards the particular case“.

Ray Monk – Wittgenstein, 25, str. 533:

Wittgenstein´s remark about philosophy – that it ´leaves everything as it is´ – is often quoted. But it is less often realized that, in seeking to change nothing but the way we look at things, Wittgenstein was attempting to change everything. His pessimism about the effectiveness of his work is related to his conviction that the way we look at things is determined, not by our philosophical beliefs, but by our culture, by the way we are brought up. And in the face of this, as he once said to Karl Britton: ´What can one man do alone?“

 

Obdivoval rozmanitost různých rostlin a zvířat.

Ray Monk – Wittgenstein, 25, str. 536:

Through Drury he became a member of the Royal Zoological Society, which allowed him free access to the gardens and the right to have his meals in the members´ room. … Drury also introduced him to the Botanical Gardens in Glasnevin, where the heated Palm House provided a warm and congenial place in which to work during the winter.

Ray Monk – Wittgenstein, 25, str. 537:

His concern was to stress life´s irreducible variety. The pleasure he derived from walking in the Zoological Gardens had much to do with his admirationfor the immense variety of flowers, shrubs and trees and the multitude of different species of birds, reptiles and animals. A theory which attempted to impose a single scheme upon all this diversity was, predictably, anathema to him.

 

Ve výslovné opozici k Hegelovi upozorňoval na vzájemnou odlišnost i těch věcí, které na první pohled vypadají stejně.

Ray Monk – Wittgenstein, 25, str. 536-537:

On one of their walks in Phoenix Park, Drury mentioned Hegel. ´Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look different are really the same´, Wittgenstein told him. ´Whereas my interest is in showing that things which look the same are really different.´ He was thinking of using as a motto for his book the Earl of Kent´s phrase from King Lear (Act I, scene iv): I´ll teach you differences.´

 

Ta či ona kultura umožňuje člověku vnímat různé aspekty věcí či gestalty (celky), zatímco jiná je vykoření tak, jako nacisté vymýtili humor.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations II – téma celého druhého dílu

Ray Monk – Wittgenstein, 25, (str. 529-533), str. 531:

One of his chief philosophical preoccupations while he was at Rosro was the problem of aspect-seeing. To discuss this problem he would often imagine people who were ´aspect-blind´ (or, as he sometimes put it, ´gestalt-blind´) – people who were unable to see something as something. His remarks on what it is like to be unable to see a joke, or unable to appreciate music, are not distinct from this philosophical preoccupation; they are part of it.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations II, xi:

Aspektblindheit wird verwandt sein dem Mangel des ´musikalischen Gehörs´.

Aspect-blindness will be akin to the lack of a ´musical ear´.

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, str. 78-78e  (1948):

Humor ist keine Stimmung, sondern eine Weltanschauung. Und darum, wenn es richtig ist, zu sagen, im Nazi-Deutschland sei der Humor vertiligt worden, so heißt das nicht so etwas wie, man sei nicht guter Laune gewesen, sondern etwas viel Tieferes & Wichtigeres.

Humor is not a mood but a way of looking at the world. So if it is correct to say that humor was stamped out in Nazi Germany, that does not mean that people were not in good spirits, or anything of that sort, but something much deeper and more important.

 

Dodnes jsou ne zcela nepodloženě zpochybňovány i základy Wittgensteinovy zralé filosofie, …

A. J. Ayer – Philosophy in the Twentieth Century, str. 142-157 (taktéž kritická pasáž o raném Wittgensteinovi je tamtéž na str. 108-121)

dále například Private Language na stránkách Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanford.edu/entries/private-language/

 

… avšak zejména ta [Wittgensteinova zralá filosofie] dnes otevírá nová hlediska, možnosti studia přirozeného jazyka, uznává i různé typy a formy diskursu.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 127:

Die Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck. 

The work of the philosopher consists in assembling reminders for a particular purpose.

Ludwig Wittgenstein – Last Writings on the Philosophy of Psychology 1, str. 3-3e:

[Zu ´fürchten´ etc.] Nichts schwerer, als die Begriffe vorurteilsfrei betrachten. Den das Vorurteil ist ein Verständnis. Und darauf versichten, wenn uns eben daran so fiel liegt, – .

[Ref. ´to fear´, etc.] Nothing is more difficult than to look at concepts without prejudice. For prejudice is a kind of understanding. And to forego it, when it is so full of consequences for us, – .

 

Źádoucím „přehledným sestavením toho, co je už dávno známé“ usnadňuje objevování a odstraňování rozporů.

Ludwig Wittgenstein – Philosophical Investigations I, 464:

Was ich lehren will, ist: von einem nicht offenkundigen Unsinn zu einem offenkundigen übergehen. 

My aim is: to teach you to pass from a piece of disguised nonsense to something that is patent nonsense.

 

A Wittgenstein sám nechtěl ostatní obtíží myšlení ušetřit, snažil se naopak výslovně „podnítit ostatní k vlastním myšlenkám“, tvořivosti.

Philosophical Investigations, Preface, p. viii:

Ich übergebe sie mit zweifelhaften Gefühlen der Offentlichkeit. Daß es dieser Arbeit in ihrer Dürftigkeit und der Finsternis dieser Zeit beschieden sein sollte. Licht in ein oder das andere Gehirn zu werfen, ist nicht unmöglich; aber freilich nicht wahrscheinlich.

Ich möchte nicht mit meiner Schrift Andern das Denken ersparen. Sondern, wenn es möglich wäre, jemand zu eigenen Gedanken anregen.

I make them public with doubtful feelings . It is not impossible that it should fall to the lot of this work, in its poverty and in the darkness of this time, to bring light into one brain or another—but, of course, it is not likely.

I should not like my writing to spare other people the trouble of thinking. But, if possible, to stimulate someone to thoughts of his own.

 

Vylepšoval provedení stávajících her jazykových, ba i ne-jazykových: lidi také učil hvízdání – sám to uměl výborně.

Ray Monk – Wittgenstein, 21, str. 443:

Like many who knew Wittgenstein well, Fouracre remembers his virtuoso whistling. He recalls Wittgenstein´s ability to whistle whole movements of symphonies, his showpiece being Brahms´s St Anthony Variations, and that when other people whistled something wrong, Wittgenstein would stop them and firmly tell them how it should go – something that didn´t endear him to his fellow workers in the dispensary. 

 

Mimoto jeho (a třebas i Austinova) pravidla jazykových her se dají snadno obrátit naruby, čímž se dá skvěle rozebrat a znázornit nekonformita, o niž Marcuse tolik stál.

Příklad aplikace Wittgensteinových a Austinových konceptů na nekonformitu podává i autor tohoto článku ve své práci o Kierkegaardovi: viz Zdeněk Zacpal – Kierkegaardovo nepřímé sdělení, str. 65

V.   Diskuse s filosofy

a) Ludwig Wittgenstein: Dá se Kierkegaardovo nepřímé sdělení považovat za jazykovou hru? A pokud ano, jaké jsou její zvláštní rysy?

Kierkegaardovo nepřímé sdělení jako celek, zahrnující užívání jazyka i činnosti, s nimiž je spjat, odpovídá charakteristikám jazykové hry [language game] v jeho Philosophical Investigations. Tento pojem měl vyzdvihnout, že promlouvání jazyka je součástí nějaké činnosti nebo životní formy.19 

            Kierkegaardovo nepřímé sdělení předpokládá, že sdělující se v alespoň nějakém smyslu nacházejí na nějaké vyšší či dokonalejší intelektuální či duchovní úrovni než jejich partneři – příjemci sdělení. Sdělení probíhá ve čtyřech fázích:

1) Sdělující naváže na běžné konvence, s nimiž je jeho příjemce obeznámen, na jeho běžný způsob myšlení a jednání nebo jej uvede do běhu určitého myšlení, jednání, do nějakého životního stylu.

2) Sdělující řekne, napíše nebo provede něco, co je v rozporu s dosavadním přístupem příjemce sdělení a co zároveň zpochybní jeho dosavadní konvence, životní styl, přesvědčení, způsoby a pochody myšlení.

3) Sdělující před příjemcem sdělení nic neskrývá, je ochoten mu ukázat cestu k novým (existenciálním) alternativám, uvolněnou krachem jistot dosavadních, nakolik to ochota a schopnosti příjemce dovolují.20

4) Následné jednání sdělujícího bude s tímto celkem v souladu.

Zdeněk Zacpal – Kierkegaardovo nepřímé sdělení, str. 67-70:

c)  John Langshaw Austin: Je možné aplikovat kritéria hladkého či „šťastného“ fungování performativ na Kierkegaardovo nepřímé sdělení?

Austin zaměřuje ve svých harvardských přednáškách, podaných v knize How to Do Things with Words pozornost na věty performativní, čili performativa. Ta nejsou na rozdíl od konstatování posuzována v prvé řadě podle svých pravdivostních hodnot, ale podle svého fungování: mohou působit šťastně nebo nešťastně. Austin se pokouší stanovit nutné podmínky či kritéria tohoto hladkého nebo „šťastného“ fungování performativ. Jeho proslulé schéma sestává z šesti pravidel:

A 1) Musí existovat přijatá konvenční procedura s jistým konvenčním účinkem, sestávající z proslovení jistých slov jistými osobami za jistých podmínek, a dále,

A 2) konkrétní osoby a okolnosti daného případu musí být vhodné či případné k vyvolání této procedury.

B 1) Procedura musí být vykonána všemi účastníky správně a

B 2) úplně.

G 1) Dotyčná osoba musí být ve svých myšlenkách zaměřena k následovnému naplnit požadavků, spojených s onou procedurou.

G 2)  A těmto požadavkům pak skutečně dostát.

Prohřešíme-li se účastník proti jakémukoli (příp. jakýmkoli) z těchto šesti pravidel, naše performativní promluva bude tak či onak nešťastná.

            Kierkegaardova nepřímá sdělení nejsou pouhými konstatováními, jsou prvotně taktéž určena k fungování. Je však problematické, zda podmínku A 1, vůbec splňuje Kierkegaardova zejména pseudonymní spisovatelská tvůrčí činnost. Tedy zda tato činnost nenarušuje pravidlo, které je dle samotného Austina nutnou podmínkou platnosti celého Austinova schématu.23

I když případy a příklady Kierkegaardova nepřímého sdělení jasně a jednoznačně podmínku sdělení A 1 splní, naruší pak alespoň jedno z dalších pravidel A 2) – G 2). Ve své apologetické řeči před Athénským soudem neuzná Sókratés způsobilost svých soudců, naruší tedy pravidlo A 2. Svou epistemologickou nevědomostí a nejistotou tváří v tvář zavedeným státně-náboženským praktikám naruší pravidlo G 2. Svým v dané situaci neadekvátním návrhem trestu naruší pravidla G 1) a G 2).24 Kierkegaardův humorista, který si soustrastně povzdechne s bezprostředním nešťastníkem, poruší pak odlišným vyzněním svých slov pravidla B 1, G 1) a G 2).25 Kristus narušuje konvence své země do hloubky i šířky: od narušení zejména pravidla G 1) svým nestandardním placením daně až k narušení takřka všech pravidel A 2) – G 2) před Sanhedrinem a Pontským Pilátem.26 Austinova pravidla mohou být aplikována na případy spíše negativně, pokud ovšem nejsou natolik tvůrčí a originální, že do Austinova konvenčního rámce nezapadnou vůbec. 

 

d) John Langshaw Austin: Jak Kierkegaardovo nepřímé sdělení působí – ilokučně nebo perlokučně?

Pokud něco v obvyklém smyslu řekneme, provedeme podle Austina tzv. lokuční akt tj. proslovíme jistou větu s jistým smyslem a referencí. Provedením lokučního aktu vykonáme také eo ipso ilokuční akt, daný v tom, jakým způsobem je užita promluva – lokuce. Lokuce se dá užít jako otázka, odpověď, informace, ujištění, varování, rozhodnutí, atd. a ilokuce je v tom, že něco říkáme, ilokuční akty jsou akty konvenční.

Řečení něčeho obvykle vyvolá jisté následné účinky na cítění, myšlení nebo činy posluchačů, řečníka samotného nebo ostatních a řečník se může zaměřit právě na vyvolání těchto účinků. Toto vyvolání účinku na posluchače nebo i mluvčího  nazývá Austin perlokucí, perlokučním aktem. Perlokuční akt konáme prostřednictvím toho, co říkáme, a tyto akty jsou na rozdíl od aktů ilokučních nekonvenční.27  

            Pokud Kierkegaardův sdělující záměrně formuluje sémantický obsah sdělení odlišně od jeho poselství, již tím Kierkegaardovo nepřímé sdělení nemůže být dáno jen tím, že mluvčí (spisovatel) něco říká (píše), ba ani v tom, jakým způsobem řečené (napsané) užije, ale především následnými účinky, který řeč (spis) v posluchači (čtenáři), vyvolá – perlokucí, jejíž smysl a zaměření bývá od příslušné ilokuce velmi vzdálené. V průběhu našeho zkoumání jsme mohli nahlédnout, že Kierkegaardova pseudonymní, ironická, humorná i Kristova sdělení jsou konstituována právě prvotně perlokučně a napětím mezi ilokucí a perlokucí. Kierkegaardovy případy nepřímého sdělení jsou originální, nekonvenční a posluchač (čtenář) se musí k zašifrovanému jádru sdělení dopracovat sám, přičemž jeho přístup, postup a případný úspěch nebo neúspěch se nedá předem vykalkulovat.

 

Přiznávání specifičnosti jednotlivým jazykovým hrám a jejich nehierarchizování může spoluutvářet více tvůrčí a svobodnější prostředí, než tradicionalista, respektive revoluční dogmatik, který chce společnost změnit k obrazu svému.

Zde je vyzvednut Wittgenstein a postaven do kontrastu s Dummettem a Marcusem a jejich obecně známými životními a světonázorovými postoji

 

Vztahy Wittgensteina s ostatními nebývaly vždy šťastné, nicméně před smrtí filosof prohlásil, že měl nádherný život.

Po celý jeho život, fakta obecně známá, je známo, že jako učitel bil své žáky a měl s tím problémy

Ray Monk – Wittgenstein, 27, p. 579:

When told by Dr Bevan that he would live only a few more days, he exclaimed ´Good!´ Mrs Bevan had returned with him the night of the 28th, and told him that his close friends in England would be coming the next day. Before losing consciousness he said to her: ´Tell them I´ve had a wonderful life.´

 

Dnes, kdy se posuzuje hodnota práce vědce, ba i filosofa podle počtu publikací a citací v co nejprestižnějších odborných časopisech, by Wittgenstein dozajista propadl. Téměř nepublikoval, profesorem se stal proti jen díky vstřícnosti svých kolegů a příslušný plat mu umožňoval vybírat si celé roky volna.

Ray Monk – Wittgenstein: získání Wittgensteinova doktorátu v Cambridgi 18. června 1929 Monk popsal v kapitole 11, str. 271-272, profesuru na téže univerzitě získal 11. února 1939 – viz kapitola 20, str. 414-415

Ve filosofii prý zvítězí ten nejpomalejší.

Ludwig Wittgenstein – Culture and Value, str. 34-34e (1938):

Im Rennen der Philosophie gewinnt, wer am langsamsten laufen kann. Oder: der, der das Ziel zuletzt erreicht.

In philosophy the winner of the race is the one who can run most slowly. Or: the one who gets there last.

 

A také že za nejvlivnější knihu 20. století v oboru filosofie vyhlásili nedávno američtí vyučující jeho až posmrtně vydaná Filosofická zkoumání.

http://www.criticalrationalism.net/2013/02/01/the-most-important-works-of-20th-century-philosophy-perhaps/

The most important works of 20th century philosophy (perhaps)

Posted on February 1, 2013 by Rafe

Stephen Hicks has posted a link to a survey of US philosophers to find out  how they ranked the books and articles of the 20th century.

Using the Philosophers’ Email Directory, we mailed our questionnaire to 5,000 teachers of philosophy. About 1,000 emails bounced back for mis-typed or obsolete addresses, 4,000 reached their targets. We received 414 survey replies, a healthy response rate of better than 10%. Since there are about 10,000 teachers of philosophy in North America, we had replies from 4% of the entire profession. At a confidence level of 80%, the survey has an error rate of plus or minus 3%, assuming that we reached a demographically representative group.

Not a very inspiring result. The Logic of Scientific Discovery just scraped in at equal 25th.

The top ten books cited:
1. Wittgenstein, Philosophical Investigations [179 citations]
2. Heidegger, Being and Time [134]
3. Rawls, A Theory of Justice [131]
4. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus [77]
5. Russell & Whitehead, Principia Mathematica [64]
6. Quine, Word and Object [63]
7. Kripke, Naming and Necessity [56]
8. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions [51]
9. Sartre, Being and Nothingness [38]
10. Whitehead, Process and Reality [34]

 

Přitom pro filosofa samotného, který tak v posledku uspěl daleko lépe než pravidly vědeckého provozu sešněrovaní badatelé, nebyla tím hlavním kariéra, nýbrž přemýšlení, osobní integrita, přátelství a život sám.

Ludwig Wittgenstein – Zettel 455 (str. 80):

(The philosopher is not a citizen of any community of ideas. That is what makes him into a philosopher.)

Ray Monk – Wittgenstein, p. 17-18:

Politics, he [Karl Kraus] said, ´is what a man does in order to conceal  what he is and what he himself does not know´.

            The phrase encapsulates one of the many ways in which the outlook ot the adult Wittgenstein corresponds to that of Kraus. ´Just improve yourself´, Wittgenstein would later say to many of his friends, ´that is all you can do to improve the world.´ Political questions, for him, would always be secondary to questions of personal integrity. The question he had asked himself at the age of eight was answered by a kind of Kantian categorical imperative: one should be truthful, and that is that; the question ´Why?´is inappropriate and cannot be answered. Rather, all other questions must be asked and answered within this fixed point – the inviolable duty to be true to oneself.

            The determination not to conceal ´what one is´ became central to Wittgenstein´s whole outlook.

Ludwig Wittgenstein – Zettel 455 (str. 80):

Some philosophers (or whatever you like to call them) suffer from what may be called „loss of problems“. Then everything seems quite simple to them, no deep problems seem to exist any more, the world becomes broad and flat and loses all depth, and what they write becomes immesurably shallow and trivial. Russell and H.G. Wells suffer from this.