Petice občanů a řeč na Obvodním úřadu Prahy 6 proti záměru postavit pomník Marii Terezii pod Pražským hradem

Petice občanů proti záměru postavit pomník Marii Terezii pod Pražským hradem

Jsme znepokojeni, že se pod Prašným mostem má stavět nový pomník rakouské panovnici Marii Terezii (vládla v letech 1740-1780). U nás dlouho od národního obrození vládl étos stavět pomníky nezištným obětavcům. Po roce 1989 naopak vznikají pomníky cizím potlačovatelům svobody (Franz I) či prospěchářům, kteří za své služby cizím uchvatitelům přišli k ohromnému majetku (Albrecht von Waldstein).

Habsburkové tuto zemi po Bílé Hoře zpustošili, potlačili náběhy k občanské společnosti i zárodky občanských svobod a odřízli ji od evropských center svobodného rozvoje věd a umění. A Marie Terezie je považována spíše za „macechu Čechů“, která Rakouskou říši v zájmu habsburské dynastie dále centralizovala. Před pražskou korunovací roku 1743 prohlásila, že česká koruna se podobá šaškovské čepici. Zrušila Českou dvorskou kancelář, vládla zaostalé říši, stále praktikující mučení, usmrcování evangelíků i útisk poddaných, jejichž povstání bývala krvavě potlačována a kteří na více místech dopadli „jako sedláci u Chlumce“. Vyháněla statisíce do dynastických válek. Prosadila-li povinnou školní docházku, sledovala, na rozdíl od některých jiných vládců-reformátorů, ne prospěch svých (dříve znevolněných) poddaných, ale především vlastní mocenské zájmy.

Národ, který sám vychází vstříc mocenským skupinám s odlišnými zájmy a jehož jednání je zcela předvídatelné, si oslabuje svou vyjednávací pozici i vlastní vnitřní síly pro případ, že nadnárodní instituce selžou. Ten, kdo poklonkuje svým bývalým utlačovatelům dobrovolně, demoralizuje sám sebe a je hoden opovržení více než hrdina utlačený, stále kladoucí odpor.

Ono připravované místo je ostatně spjato s hrdinstvím štábního kapitána Morávka, který nezištně bojoval proti nacistům, právě na onom místě byl gestapem usmrcen a zaslouží si tam sochu především. Stavět tam pomník cizí utlačovatelce národa vyzní naopak jako cynický výsměch humanistickým tradicím této země.

 MINOLTA DIGITAL CAMERA

 Pomník poraženým sedlákům u Chlumce nad Cidlinou

 

Řeč pronesená 26.4. 2019 na Zasedání Obvodního úřadu Prahy 6

Zdeněk Zacpal

Vážení zastupitelé,

                            Dnes se často odbourávají historické stereotypy vyzvedáváním doby baroka a protireformace. Tehdy prý kvetla kultura. Pokud pod ní rozumíme jen honosné kostely s hudbou a paláce, pak ty najdeme téměř všude. Pokud však do kultury zahrneme i svobodné tázání, myšlení, filosofii, vědu, divadelní hry, romány, pak tyto žánry kvetly jinde víc než pod Marií Terezií. Téměř všechny země mají světoznámá hvězdná jména z těchto oborů z oné doby, Češi nemají žádné. Lépe řečeno měli, ale před Bílou horou a po ní v exilu. Není divu, když dřívější české živé tradice, svobodné sněmy, církve, precedenční právní systém, tolerance k jednotlivcům, velká část knih i výmalby většiny kostelů kvůli tomu, že byly protestantské, byly zničeny anebo rozehnány Habsburky a jezuity, mnohem systematičtěji než středověká kultura husity. A část elity byla tak či onak usmrcena.

I svobodné podnikání, k němuž se hlásíte, se historicky rozvíjelo jinde. Habsburkové spíše udržovali zemi v politické i ekonomické zaostalosti, zato vyháněli do válek statisíce Čechů, aby je a jejich dynastii někdo, dost možná lepší, nevykázal z vídeňského Schönbrunnu.

Ve světě: v Itálii, Španělsku a Korejské republice se pomníky nesvobody a despotismu naopak odstraňují. Náš přístup vede k mravnímu relativismu. Proč by se nadále vůbec měl někdo obětovat za svobodu jako štábní kapitán Morávek, když má být na svém vlastním místě vytlačen rakouskou vládkyní, která považovala české země za zdroj surovin a lidského materiálu či kanonenfutr do válek?

Po Listopadu byly odstraněny pomníky mnohem pozitivnějších osobností. Kritické vysvětlivky na pomníku maršála Koněva jsou precedentem. Umístíte další odshora dolů na pomníku vládkyně, která odsud vyhnala Židy na tři a půl roku a způsobila jejich ožebračení? Vládkyni, jejíž patenty TADY JSOU, MŮŽETE SE PODÍVAT vedly k  bičování, mučení a usmrcování evangelíků? Češi byli udržováni v nevolnickém, nesvobodném i neefektivním systému, na jejich jazyk se pohlíželo svrchu a sociální rozdíly byly větší než kdykoli ve jiných, třebas skandinávských zemích. Nebojíte se opovržení ze strany cizinců? Anebo není prozřetelnější a levnější raději nic nestavět?

 

K jaké míře blahobytu dovedla ona rakouská vládkyně České země? Podívejme se do Wikipedie:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Selsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_(1775)

 

Primární příčinu rebelie 1775 je nutno hledat především v trýznivé situaci českých poddaných na počátku 70. let 18. století. Stav naznačily ve svých zprávách již komise, které na příkaz Marie Terezie prováděly číslování domů. Vrchnost vyžadovala týdně od poddaných v zimě tři dny roboty a ve zbylých ročních obdobích šest a někdy i dokonce všech sedm dní, a to přesto, že Robotní patent (včetně úprav z let 1717 a 1738) stanovil robotní povinnosti na maximálně 3 dny v týdnu a nedělní i sváteční roboty zrušil. Situaci zhoršilo nepříznivé počasí a neúroda v letech 1769 a 1770, která s sebou přinesla nedostatek obilí a prudké zvýšení jeho ceny. Následně dochází ke hladomoru, který vrcholí v letech 1771–1772. Demografové odhadují v této krizi úmrtí více než 250 tisíc obyvatel, tedy 10% až 15% úbytek obyvatelstva.

 

https://www.radio.cz/cz/static/marie-terezie/

Marie Terezie vydala roku 1769 trestní zákoník, který stanovil přesná pravidla mučení. Osoby vyššího stavu například směly být mučeny pouze v případě, že se dopustily zločinu urážky božského a světského majestátu, zrady země a při politických zločinech. Rovněž nesměly být mučeny osoby mladší čtrnácti let, (pokud se nedopustily zločinu, za který zákon stanovil trest smrti), osoby duševně choré, lidé nad šedesát let věku a ženy těhotné a v šestinedělí. Každý jeden stupeň mučení nesměl trvat déle než patnáct minut a celý průběh tortury déle než hodinu, přičemž mučený musel být hladový.Roku 1776 zakázala císařovna Marie Terezie používání tortury v celém soudnictví, jako dílčí změnu tereziánského zákoníku v celé habsburské monarchii.

__________________________________________________________

 

… skutečně osvícené nevolnictví a osvícené mučení v pravověrně katolické zemi