Zdeněk Zacpal – Sloup nemá jen estetický rozměr – AD: Tomáš Halík 7, AD: Pavel Pelák

Lidové noviny, sobota 23. září 2017, str. 12, Horizont

 

AD: Tomáš Halík – Sloupovníci a jejich nepřátelé

AD: Pavel Pelák – Mariánský sloup – Historie nekončí (dopis)

Lidové noviny, úterý 19. září 2017, str. 11, Názory

 

Pátere Halíku, na námitky odpůrců obnovy takzvaného Mariánského sloupu neodpovídáte přesně. Ikonografie andělů, kteří s křížem v jedné a mečem v druhé ruce usmrcují ďábly či spíše kacíře, pochází z papežské mince Řehoře XIII, oslavující tímto způsobem vyvraždění asi 20 000 hugenotů ve Francii kolem bartolomějské noci v roce 1572. A téměř identický vzor tohoto sloupu na Staroměstském náměstí byl vytvořen již deset let před udržením Prahy jezuity pro vídeňského císaře Ferdinanda III. Instaloval jej již 1638 v Mnichově tamní vévoda Maxmilián Bavorský. Ano, právě ten, který pomohl císaři Ferdinandovi II. zlikvidovat český stavovský a v mnoha ohledech svobodnější stát. Takto pěkně militantní skulptura pikantním způsobem kontrastuje s vašimi řečmi o lásce k bližnímu.

Váš svět je, pátere Halíku, jen nepříliš obsažnou výsečí společnosti a zdaleka nezahrnuje všechny společenské vrstvy a názorové proudy u nás. Být ovšem s námi při vybírání podpisů pod petici proti této skulptuře, názorně byste byl nahlédl, pro jak velkou část Čechů je její instalace nepřijatelná.

Spekulace pana Peláka a jeho ahistorické připisování údajně kladného postoje ke sloupu Husovi a Masarykovi je nepřípustná nejen z hlediska správného logického myšlení. Stejně jako na Magistrátu minulý čtvrtek, i zde musíme neustále odkazovat na Masarykova slova nejen z jeho Světové revoluce (VIII, 95), ale i z jeho pozdního období (Cesta demokracie I, vyd. 2003, str. 405-406): „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“

Zdeněk Zacpal, překladatel

4e037b633d8b9f2f0849963fa89b_base_optimalKonečně je dole!

____________________________

Také se mi naskytla první charakteristická diplomatická zápletka: povalení mariánské sochy v Praze zavdalo Vatikánu podnět, aby na událost upozornil v Londýně. Nevím, v jaké formě se to stalo, neboť mi to nebylo notifikováno oficiálně. Neznal jsem podrobností, ale byl jsem si jist, že čin vznikl především z rozčilení politického, nikoliv náboženského, a tak jsem věc vyložil. Věděl jsem přece, jak odstranění této sochy často bylo požadováno, protože platila za pomník naší porážky na Bílé Hoře.

Tomáš G. Masaryk - Světová revoluce, VIII, 95, str. 413, Městská knihovna v Praze, 2013

tgm_4Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.

Tomáš G. Masaryk - Cesta demokracie I., str. 405-406, vyd. 2003

 

 

Tomáš Halík – Sloupovníci a jejich nepřátelé

Domácí žabomyší války je užitečné sledovat s pořádným odstupem – nad tím, co by mne doma zřejmě rozčilovalo, se nyní během několikaměsíčního pobytu na amerických univerzitách jen usmívám. Patří k tomu i doznívající bitva mezi zastánci a odpůrci znovupostavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Jakkoliv se v této chvíli zdá, že věc je ukončena, celý spor obnažil postoje, které trvají, a proto stojí za zamyšlení.

Mám pocit, že obě strany sporu sdílejí komicky nesmyslnou představu, že znovupostavení sloupu může nějak zvýšit religiozitu, či přesněji vliv katolické církve u nás. Jedni to snad očekávali s nadějí, druzí se toho obávali a předem hlasitě protestovali – v obou případech ale zbytečně. Postavením sloupu by se český národ nestal ani o chlup katoličtějším, než je nyní. Pohne-li snad něco specifickou „plachou zbožností“ české duše, kopie barokního sloupu na náměstí to patrně nebude.

Zbývá otázka, zda by se obnovou sloupu společnost stala trochu kulturnější a tolerantnější, protože jeho vandalské zničení byl nekulturní akt fanatiků a lůzy. Na druhé straně jsem si však dovedl živě představit slavnost odhalení sloupu jako pitoreskní setkání dvou reliktů minulosti: na jedné straně tělnatý prelát ve zlatě s barokní kaditelnicí, na druhé straně doruda rozběsněná Lenka Procházková s okovaným cepem a standartou: „Zasadíme zase ránu / proradnému Vatikánu!“ Nad tím vším by spínala ruce líbezná Bendlova madona s očima obrácenýma raději k nebesům: Kam se to, mé děti, vracíte? Scéna by to byla nepochybně atraktivní pro bulvární média na jeden večer, avšak stěží by znamenala důležitý obrat v duchovních dějinách země.

IMG_7285-1024x1002Spisovatelka Lenka Procházková

Pátere Halíku, nebýt vaší demagogie a velkopanského přístupu k odpůrcům, možná byste je poznal i z jiné stránky

 

Do sporu horlivých bojovníků za sloup a jejich rozčilených odpůrců jsem se nezapojil. Ačkoliv bych se sám zařadil spíše mezi „umírněné podporovatele“ obnovy, dávám zapravdu oběma stranám v mnohém (kromě již vzpomenuté sdílené iluze o duchovním efektu celé kauzy). Zničení mariánského sloupu byl totiž nepochybně barbarský projev protikatolického afektu, který spolu s protiněmeckými a protižidovskými stereotypy tvořil nesvatou trojici předsudků, provázejících český nacionalismus na rozhraní 19. a 20. století; později byl využíván a dodnes je přihříván komunisty a jejich souputníky.

Pokud by obnovení sloupu bylo znamením, že česká společnost z této neblahé zátěže minulosti už vyrostla a vzala na vědomí, že katolická církev za papeže Františka se od dob Františka Josefa dosti změnila, sloup upřímně vítám. Pokud by však – jak se nyní zdá – celá tato kauza jen ukázala, jak v těch trapných předsudcích minulosti stále vězíme, pokud by je spíš rozjitřila, než uzdravila, pak bych také radil napřít úsilí k morální obnově společnosti poněkud jiným směrem. Pokud by střed staré Prahy zkrášlila jeho dávná vertikála, byl bych rád; nestane-li se to, tak se tam nadále jako už po léta v duchu pomodlím zdrávas za svůj národ, aby svou duchovní vertikálu neztratil. Národ i církev nepochybně přežijí obě varianty.

Silným argumentem zastánců obnovy sloupu je to, že důvod k jeho odstranění byl lživý. Sloup opravdu nebyl postaven na oslavu bělohorské bitvy, nýbrž jako projev vděčnosti za zachránění Prahy před ničivým nájezdem švédských vojsk; za uhájení města a záchranu své barokní krásy v roce 1648 vděčí Praha především statečným jezuitům a jejich studentům z Klementina (odkud 30 let předtím byli jezuité za stavovské vlády vyhnáni).

Na druhé straně měla však historie sloupu pokračování s jistou jedovatou příměsí. Část fašizujících katolíků za druhé republiky vnímala porážku československé demokracie jako zasloužený trest za prvorepublikové protikatolické nálady, jejichž symbolem bylo pro ně právě zničení mariánského sloupu. Josef Švejk by jejich pozici vyjádřil drsně: Urazili jste nám Panenku, tak tady máte přes držku. Pokud by se bitvy o sloup ujali dnešní pohrobci druhorepublikové katolické pravice, marnící své životy běsněním na internetových stokách, nemyslím si, že by takoví zastánci Matku Boží příliš potěšili.

Závěrem: Domnívám se, že rozhodnutí o obnově či neobnově sloupu se mělo spíš než přestřelkami sršatců mezi ultrakatolíky i neotábority řídit věcnou expertizou architektů a historiků umění. Vnímejme sloup esteticky, a ne ideologicky, nedělejme z něho projekční plátno sporů dávné minulosti. Bude-li debata pokračovat, zbavme ji emocionálního balastu. Možná že by se představitelé církví v ní – na té či oné straně – angažovat raději neměli. V tomto sporu jde dnes o cennou uměleckou památku a nic dalšího bychom do toho promítat neměli: zápas o duši národa a vertikálu naší duchovní kultury probíhá přece jinde.