Tradici Masaryka, ne Havla! – AD: Jan Jandourek 1

http://zpravy.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A100609_211313_kavarna_chu

Kavárna online

Sociolog, spisovatel a publicista Jan Jandourek vítá nové náznaky vůle, že by Česko mohlo ratifikovat smlouvu s Vatikánem. Tento text otiskl v MF DNES. Překladatel Zdeněk Zacpal na něj reagoval. Rozsah a charakter jeho odpovědi překračují rámec ohlasu v tištěném deníku. Proto jej, respektive oba texty publikujeme zde.

 

Tradici Masaryka, ne Havla!

Pan Jandourek usiluje o ratifikaci smlouvy s Vatikánem. O zájmy Římskokatolické církve se bojí tak, jako kdyby tato byla obětí nějakého pronásledování. Ve skutečnosti hrála tato církev v dějinách roli tak dominantní, že si po většinu dějin českého státu osobovala nejen monopol na výchovu mládeže, ale i na výlučnou poslušnost všech Čechů. A i v dobách od Josefa II, kdy se za evangelictví nebo „odpadlictví“ trest smrti již neuděloval, ji až do roku 1848 museli živit i ti, kteří s ní nechtěli mít nic společného.

Po roce 1989 se bez většího odporu prosazují obyčeje, které jsou v rozporu s Masarykovou a Benešovou nekonfesijní republikou a mají zemi navrátit před rok 1918. Obnovují se staré rakouské pomníky, Václav Havel si dává vysluhovat v katedrále Te Deum, na Hradě římskokatoličtí kněží za účasti samotného premiéra světí hasičské stříkačky a dokonce prapor Hradní stráže. Ostatní občany i církve České republiky staví do druhořadého postavení už jen nahrazování ideologie, jejíž zakladatelé prosazovali třídní boj, ideologií, jejíž nejvýraznější představitelé ve svých knihách nařizovali někdy jen diskriminaci, ale často přímo popravy heretiků.

Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) 

Silnější role státu, policie při vyšetřování či povinný občanský sňatek může naopak chránit práva občanů, kteří by se v sakrálním prostředí spravedlnosti nemuseli dovolat. Podívejme se jen na zprávy a položme si otázku, čím jsou dnes teroristé nejlépe motivováni. Sekularismem? K zemím, v nichž se dnes rodí nejvíc násilí, náleží Pákistán, Saúdská Arábie, Afghánistán, Izrael. Vedle Latinské Ameriky. A k nejzkorumpovanějším zemím EU (ještě za Českou republikou) patří Itálie, Řecko a Polsko. Právě tam hraje tradiční náboženství prim a nebylo důsledně a řádně od státu odděleno.

Úkolem našich politiků není starat se o cizí stát, ale hájit zájmy především České republiky. A přihlížet ke skutečnosti, že většina Čechů katolíky již dávno nejsou.

Zdeněk Zacpal, překladatel

 

Je načase přestat se bát Vatikánu

Po sedmi letech se zase mluví o ratifikaci smlouvy s Apoštolským stolcem. Proč vlastně? Katolická církev má u nás tolik svobody jako nikdy předtím. Například i za časů starého mocnářství nebo také za první republiky mluvili státní činovníci do toho, kdo smí být biskupem. To by si dnes už nikdo netroufl.

Jde o tohle: církev svobodu má, ale chce mít jen zakotveno, že tomu tak v docela konkrétních bodech bude i nadále. Smlouva tohoto typu má větší právní sílu než jednotlivý český zákon. V této smlouvě je řeč o právech, která stát podle své libovůle církvi přiznat může, ale také nemusí. Třeba se v ní uvádí, že stát zaručuje církvi právo ustanovovat, měnit nebo rušit své orgány. Také volit, jmenovat nebo odvolávat své duchovní.

Je nutné mít na něco takového zrovna mezistátní smlouvu? Nikdo si snad nemyslí, že by u nás v dohledné době nastoupila vláda, která by chtěla vymýtit náboženství jako za Envera Hodži v Albánii. Jenže snadno si můžeme představit, že nějaké osvícené politické hlavy klidně napadne, že by stát měl mít kontrolu nad tím, kdo je biskupem. Třeba proto, aby se zajistilo, že biskupové nebudou brouzdat s kadidelnicí po sudeťáckých srazech nebo ostouzet dobré jméno republiky v cizině.

Další věcí, která už měla namále, je třeba právo církve vykonávat svatební obřady, které budou mít stejné právní důsledky jako občanský sňatek. Některé politiky už napadlo, že by měl platit jen státní sňatek, a je jim jedno, že by tím jen zbytečně otravovali lidi. A tak dále. Jde třeba o právo církve zřizovat a provozovat vlastní školy a poskytovat duchovní službu ve zdravotnických zařízeních a v armádě.

Kritici smlouvy, třeba Václav Pavlíček z Univerzity Karlovy, vždy namítali, že smlouva dává katolické církvi privilegium a ostatní církve diskriminuje a že staví církevní právo nad právo republiky. To poslední je pravda, ale tak je to u každé mezistátní smlouvy. Církev je nadnárodní organizace, která u nás působí. Pokud může český stát uzavřít smlouvu s nějakou automobilkou, proč by ji neuzavřel s ústředím světové církve? Pro český stát z toho neplyne žádná hrozba, protože smlouvu lze koneckonců jednostranně vypovědět. Ostatní církve nijak nediskriminuje, spíše přinejmenším nepřímo podporuje jejich vlastní práva. Ostatně to, co ve smlouvě je, většinou jen potvrzuje stávající situaci.

Pravice má teď šanci smlouvu protlačit. Církvi nezbývá než čekat. Těžko předpokládat, že by mohla z něčeho ve smlouvě výrazně slevit. Vždyť by tak vlastně přišla o to, co tu po Listopadu celé roky měla. Ale třeba by stačil nějaký kosmetický kompromis jako v případě katedrály.

Jan Jandourek, sociolog, publicista, spisovatel, redaktor týdeníku Reflex

x x x

 

 

A několik poznámek a citací doplněných Zdeňkem Zacpalem:

staré rakouské pomníky – např. Franz Josef ve Františkových lázních, Josef II v Šumperku, Valdštejn v Praze přímo v sídle Senátu ČR, Franz I na Smetanově nábřeží, pokusy instalovat maršála Radetzky von Radetz na MS nám.

x x x

rakouské náboženské pomníky – mnoho, třebas i sv. Jan Nepomucký v Brandýse nad Labem, který byl odstraněn již roku 1918. Pokusy o obnovení tzv. Mariánského sloupu na SM nám. v Praze

x x x

Návrh manželství bez možnosti rozvodu:
http://www.novinky.cz/domaci/154152-jehlicka-chce-uzakonit-manzelstvi-na-dozivoti.html

x x x

Index vnímání korupce dle Transparency International, pořadník zemí:
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table

x x x

Svatý Tomáš Akvinský – Theologická summa, Druhé části druhý díl, Otázka 11, Článek 3, str. 103
Odpovídám: Musí se říci, že o bludařích jest uvážiti dvojí: A sice jedno se strany jich samých; druhé pak se strany Církve. A sice se strany těchto je to hřích, pro nějž se zasloužili, nejen aby vyobcováním byli odloučeni od Církve, nýbrž také aby smrtí byli vyloučeni se světa. Neboť mnohem těžší je porušiti víru, skrze niž je život duše, než padělati peníze, kterými se podporuje časný život. A proto, jestliže penězokazi nebo jiní zločinci po právu ihned jsou vydáváni na smrt světskými knížaty, tím spíše bludaři, jakmile jsou usvědčeni z bludu, mohli by se nejen vyobcovati, nýbrž i spravedlivě zabíti.

Avšak se strany Církve je milosrdenství na obrácení bloudících. A proto „neodsuzuje hned“, nýbrž „po prvním a druhém napomenutí“, jak učí Apoštol. Potom však, jestliže se shledává, že je zatvrzelý, nedoufajíc v jeho obrácení, pečuje Církev o spásu ostatních, oddělujíc jej od Církve rozsudkem vyobcování; a potom ponechává jej světskému soudu smrtí vyhladiti se světa. Neboť praví Jeronym, a je to v 24. ot. 3: „Má se odříznouti shnilé maso, má se odehnati od stájí prašivá ovce, aby celý dům, všechno tělo a dobytek se nezanítil, nenakazil, nehnil, nezašel. Arius v Alexandrii byl jednou jiskřičkou; ale poněvadž nebyl hned potlačen, jeho plamen zpustošil celý svět.“

 

399px-St-thomas-aquinas

Svatý Tomáš Akvinský (1225-1274)

 

x x x

 

87 (VII, 4709), Svatý Ignác z Loyoly (zakladatel řádu tzv. Tovaryšstva Ježíšova) – List P. Petru Kanisiovi T.J. ve Vídni z Říma 13. srpna 1554
(List inicioval krvavé pronásledování nekatolíků ve Střední Evropě za protireformace a příslušnými praktikami se inspirovaly i totalitní systémy 20. století:)

Za prvé a především se, jestliže by se Jeho královská Milost projevovala nejen katolíkem (což vždy činila), nýbrž i nesmiřitelným a ostrým nepřítelem kacířstev a vypověděla všem kacířským bludům zřejmou a ne skrytou válku, podobá nade vši pochybnost, že to by byl veleúčinný a přední z lidských prostředků. Z něho by plynul druhý svrchovaně důležitý: jestliže by Jeho královská Milost netrpěla ve své královské radě žádného kacíře, a tím méně se zdála ceniti si takové lidi; vždyť o jejich radách je nutné míti za to, že konec konců zjevně nebo skrytě směřují k tomu, aby živili a posilovali kacířskou zlobu, kterou jsou prosáklí. Dále že by bylo svrchovaně prospěšné, kdyby král netrpěl, aby ve správě, zvláště nejvyšší, toho kterého kraje anebo místa zůstal někdo kacířstvím nakažený; rovněž ne v žádných úřadech nebo stupních důstojenství. Konečně, kéž by to byla věc uznaná a všem známá, že, jakmile bude někdo usvědčen z kacířského bludu anebo z něho velice podezřelý, že mu nebudou udělena žádná vyznamenání a statky, nýbrž že jich bude spíše zbaven, atd.; a kdyby byly stanoveny nějaké výstražné příklady tím, že by byli někteří potrestáni na hrdle anebo zabráním jmění a vyhnanstvím, aby bylo viděti, že se to míní s náboženskou otázkou doopravdy, byl by tento prostředek tím účinnější. Na Vídeňské univerzitě a jiných by měli všichni veřejní profesoři, anebo kdo mají správu univerzity, býti zbaveni své hodnosti, jde-li o nich špatná pověst stran toho, co se týká katolického náboženství. Totéž míníme stran ředitelů, správců a profesorů na soukromých učilištích, aby ti, kdo by měli mládež vzdělávati ke zbožnosti, ji nekazili. Podezřelí by se tam tedy naprosto neměli nechávati, aby neotravovali mládeže, a mnohem méně zřejmí kacíři. Ale také studenti, u kterých se nepodobá, že budou snadno přivedeni k rozumu, by měli býti bez milosti i vylučováni, budou-li takoví. Ba i všichni učitelé a vychovatelé by to měli věděti a skutečně zakoušeti, že pro ně není v královských zemích žádného místa, leč když budou katolíci a katolíky se budou osvědčovati.

Bylo by s prospěchem, aby všechny kacířské knihy, kolik se jich bedlivým pátráním najde u knihkupců a soukromníků, byly buď páleny, anebo vyváženy ven ze všech královských zemí. (…)

Kacířští kazatelé a původci kacířstev, a zkrátka kdokoliv bude přistižen, že touto nákazou zamořuje jiné, by měli býti trestáni přísnými tresty. Všude by se mělo veřejně prohlásiti, že se těm, kdo do měsíce ode dne vyhlášení zanechají bludů, dostane od obojí vrchnosti milostivého odpuštění; po té době však, kdo bude přistižen v kacířství, že bude bezectný a neschopný k jakémukoliv čestnému úřadu; a kdyby se vidělo, že se může trestati vyhnanstvím nebo žalářem nebo někdy i smrtí, bylo by to snad lepší. Ale o upalování kacířů a zavedení inkvizice v těch zemích nemluvím, poněvadž se to jeví nad chápavost Německa, v jakém je nyní stavu.

Kdo nazve kacíře evangelíky, tomu by měla býti uložena nějaká pokuta, aby se zlý duch neradoval, že si nepřátelé evangelia a kříže Kristova osobují jméno, které je v rozporu s činy; a měli by býti nazýváni svým vlastním jménem, totiž kacíři, aby se lidé hrozili i při pouhém vyslovení jména těch, kdo jsou takoví, a smrtonosný jed nebyl zakrýván rouškou spásného jména.
Výbor z listů a instrukcí svatého Ignáce z Loyoly, přeložil Jaroslav Ovečka S.J., s biskupským schválením vydal: Vyšehrad, Praha, 1940, str.221-223.

 

x x x

 

Erich-fromme

Erich Fromm (1900-1980), americký psycholog a humanistický filosof a sociolog německo-židovského původu.

 

Slovo psychoanalytika:
V této závěrečné kapitole bych chtěl zdůraznit jeden zvláštní aspekt všeobecného morálního problému zčásti proto, že má z psychologického hlediska zásadní význam, zčásti proto, že máme sklon se mu vyhýbat, protože se oddáváme iluzi, že jsme tento problém již vyřešili: postoj člověka vůči násilí a moci. (…) Tím, že se člověk podrobuje moci = nadvládě, ztrácí svoji moc = potenci. Ztrácí sílu využít svých schopností, které z něj teprve dělají člověka. Jeho rozum již nepracuje; může být inteligentní a naprosto schopný zacházet s věcmi a se sebou samým, ale přijímá jako pravdu to, co jako pravdu označují ti, kteří mají nad ním moc. Ztrácí svoji schopnost lásky, protože jeho pocity jsou vázány na ty, na nichž je závislý. Ztrácí svůj morální smysl pro svou neschopnost pochybovat o těch, kteří mají moc, a kritizovat je, neschopnost, která omezuje jeho morální soud o každém a o všem. Stává se kořistí předsudků a pověr, protože nemůže přezkoušet platnost předpokladů, na nichž je taková falešná víra založena. Jeho vlastní hlas ho nemůže zavolat zpátky k sobě, protože není schopen jej slyšet, když tak pozorně naslouchá hlasu těch, kteří nad ním mají moc.
Erich Fromm – Člověk a psychoanalýza, kapitola V, str. 192-193

 

l79441

 

Autoři:

Jan Jandourek, redaktor Reflexu; Zdeněk Zacpal, překladatel

 


Recenze Svět umění

 

Česká i světová próza, literatura faktu, výstavy, představení. Texty speciálně psané nebo edičně rozšířené pro Kavárnu on-line. otevřít téma

Chuchmova (samo)spoušť

 

Autorské okno (a oko) sledující dění na české fotografické scéně. Recenze fotografických knih, výstav, pořadů, glosy o dění. otevřít téma

Nahlédnuto Pod lupou

 

Pod lupou je výběr materiálů z rubriky Publicistika, která pětkrát týdně vychází v MF DNES. otevřít téma

Nanoru píše vaškovi

 

Publicista a kritik Michal Nanoru píše jakémusi českému Vaškovi především o tom, co viděl v newyorských galeriích. otevřít téma

pohledy zdeňka zacpala

 

Zevrubné portréty osobností z dějin myšlení a umění, texty o civilizačních tématech a jiné příspěvky překladatele Zdeňka Zacpala otevřít téma

Svět a Česko za dvacet let

 

„Prognostické“ úvahy tuzemských expertů z různých oborů. Jak možná bude příslušná disciplína, Česká republika i svět vypadat, až náš stát bude slavit čtyřicet let od pádu komunismu? otevřít témaVyšlo v sobotu

24.7.2010
10.7.2010

vstoupit do archivu

seřadit podle času

počet příspěvků: 34

poslední příspěvek: 15.06.2010 18:18

 

Vznik vědy

Křesťanství, které bylo hlavní duchovní silou ve středověké Evropě, bylo právě projevem svých principů  předpokladem pro vznik vědy, demokracie a umění, oblastí, které si dneska podmaňují celý svět.Věda vznikla ve středověké Evropě na základě křesťanského názoru, že svět byl stvořen Bohem a je poznatelný. Demokracie vznikla na základě křes´tanského názoru, že lidé jsou zde k obrazu božímu a jako takoví jsou si rovní.Ve středověku existovaly vyspělé civilizace, čínská, indická, islámská, aztécká, ani v jedné z nich nedošlo ke vzniku vědy a demokracie.Kdyby nebylo křesťantví, my a svět by žil v nějakých polootrockých formacích daleko od vědy  a umění pro obyčejné lidi.Důkazem toho jsou také dvě mocná hnutí ve 20. století, která zavrhla křesťanství  a vrátila se k třídní a rasové ideologii a která si vyžádala 30 milionů obětí v Rusku při instalaci socialismu a 60 milionů obětí ve II. sv. válce.

13.06.2010 19:56

joserpor

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Vznik vědy

Kdyby nebylo křesťantví, neupalovali by jste čarodejnice

13.06.2010 20:05

21378

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Vznik vědy

Připouštím, že upalovat čarodejnice není dobré. Ale to přece nevyplývá z křesťanství, k tomu bylo křesťantví zneužité. Pochop ten rozdíl :Křesťanství – milovat budeš bližního svéhoKomunismus : bude nenávidět a ničit všechny, kdo nepatří do tvé sociální třídy.Kolik těch čarodejnic bylo upáleno?. Historické zdroje mluví o 1 tisíci obětí. Upalování čarodejnic se ovšem náramně hodila marx- leniským ideologům a dneska se to stává mantrou všech neinformovaných a prosycených komunistickou ideologií(i když si neuvědomují, že je komunistická). Zkus se objektivně poučit v tomto směru !!!

13.06.2010 20:36

joserpor

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat


 

Volkswagen Golf Variant 1.4 16V279 000 Kč Škoda Fabia II Combi Ambiente 1,2 12V HTP 51 kW – model 2011303 100 Kč Chevrolet Cruze LS 1,6 16V 83kW – model 2010381 400 Kč Ford Focus 122 400 Kč

Re: Vznik vědy

naprosta hovadina krestane pokud vim veda byla povazovana za alchimii a ta byla hrichem ,arabi  muslimove jsou zakladatele alchimie a cinane ??y egiptane ??a rekove ?? kazdy mel zasluhu na evoluci inteligence ,bohu dik uz dnes vime ze buuuuh  neexistujeeeeeeee  prober se   a cirkev at uz je jakakoliv  brzdi dalsi a rychly rozvoj LIDSTVA    jsi mozna dobry clovek ale mas vymachanej mozek chapes ??neni to tva chyba ale asi teda nicim novym neobohatis

15.06.2010 16:52

popocatepetl

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Vznik vědy

Ty se v první řadě nauč trochu česky, aby tvůj příspěvek byl smyslplný a zkus si zopakovat středověký dějepis

15.06.2010 18:18

joserpor

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Vatikán ano !

Diskutéry proti Vatikánu , kteří  nemají schopnost se podívat přes hraniční hory, a kteří doteď žijí v marxisticko leninském bludu, bych chtěl informovat, že Vatikán je světová mocnost a to ve smyslu morální autority. Každý, kdo ve světě pracuje v oblasti lidské moálky,(státníci, vědci, umělci) respektuje, nebo aspoň přihlíží k stanoviskům Vatkánu.Marx-leniská víra, která byla našemu národu vnucována 40 let polkládala za své největší nepřátele imperiálisty z Wall Streetu, německé revanšisty, šlechtu a katolickou církev s Vatikánem Toto pokřivené myšlení bohužel přetrvává do dnešních dnů.

13.06.2010 19:40

joserpor

nevhodný příspěvek?

reagovat

Trochu jinak

Článek pana Zacpala názorně ukazuje, že odpůrci smlouvy vlastně žádné argumenty nemají. Opakují pořád dokola obehraná klišé. Jakpak např. souvisí  obnovení rakouských pomníků se smlouvou?

11.06.2010 12:30

jirka wesely

nevhodný příspěvek?

reagovat

FLANĎÁK Jandourek

Ne sociolog, ale je to flanďák.MFDnes a iDnes to systematicky zamlčují před čtenáři.

10.06.2010 17:45

Tectosagos_

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

církev se chce stavět nad zákon.

„Pokud může český stát uzavřít smlouvu s nějakou automobilkou, proč by ji neuzavřel s ústředím světové církve?“Právě proto co píše sám flanďák ale schválně to zamotává:“Smlouva staví církevní právo nad právo republiky.“Smlouva s automobilkou se nestaví nad zákon republiky.Zato církev, ideologická Firma  se chce stavět nad zákon.

10.06.2010 18:02

Tectosagos_

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

no,

Proč by stát měl uzavírat smlouvu s nějakým Vatikánem. Kvůli hrstce pobožných lidovců? Já za sebe nesouhlasím, ať si svoje hobby provozují bez státu, jako jiné zájmové spolky.

10.06.2010 16:09

Kristine.Z.Kochanska

nevhodný příspěvek?

reagovat

Doufám že tuto smlouvu znovu Klaus odmítne

Jedná se o jednostranou smlouvu, která našemu státu nic nepřinese.

10.06.2010 11:22

kuba.s

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Doufám že tuto smlouvu znovu Klaus odmítne

Souhlasím. Je to jedna z mála smluv, jejíž vetování prezidentem Klausem bych okamžitě schválil.

10.06.2010 13:14

OttoCZ

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Nevěřím že se cenzura zase vrátila.

Cenzore co je špatného na textu: „Roztahovat se můžou, ale bez pedofilů, křížáckých výprav, holokaustů, španělských inkvizic……. Kdejaká jiná podobě zločinná organizace je již dávno zakázaná.“

10.06.2010 11:18

kuba.s

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Nevěřím že se cenzura zase vrátila.

Asi právě proto…

11.06.2010 17:25

hansfraj

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

mezistátní smlouvy mají být vzájemně výhodné.

jakou výhodu nám přinese případná smlouva s vatikánem ?

10.06.2010 09:46

hňup

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: mezistátní smlouvy mají být vzájemně výhodné.

Velmi trefná otázka, také by mě to docela zajímalo.

10.06.2010 09:51

OttoCZ

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: mezistátní smlouvy mají být vzájemně výhodné.

Pouze povinnosti! Je to jednostranná smlouva, která státu nic nepřináší.

10.06.2010 10:05

kuba.s

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Nevidím totiž jediný důvod, proč by nějaký celosvětový „spolek rybářů“ měl mít v rámci českého práva výsadní postavení. Církev má na svědomí tisíce zavražděných a upálených v průběhu své historie, její primární úlohou se stalo hromadění majetku a moci (kdyby to tak nebylo, tak už dávno zrušili celibát). Ať se církvi vrátí všechny kostely, fary a kláštery, ať se jim umožní na zabavených pozemcích hospodařit za nějaký extrémně symbolický nájem (ale nevracet). Zároveň bych zavedl církevní daň pro registrované věřící, aby Církev financovali opravdu jen ti, kteří z ní mají užitek. Opravdu nevím, proč by se z mých daní měl platit kdejaký farář, který beztak půl dne nic nedělá, místo toho aby se z nich přispělo třeba na drahou léčbu onkologických pacientů nebo klidně i jen na zvýšení důchodů našich rodičů a prarodičů.

10.06.2010 09:02

OttoCZ

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Pokud by nebyla katolická církev, tak byste asi nic nenapsal …. jednak z důvodu, že byste neměl na koho nadávat a pak byste neuměl psát. Podívejte se prosím do historie a spočítejte si pečlivě ty upálené …

10.06.2010 09:06

Honza_J

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Ale pár návrhů má rozumných – vrátit majetek a odluku.Ostatně, o nic jiného Církvi ani nejde.

10.06.2010 09:10

José Antonio

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Ale vrátit jen majetek, u kterého církev doloží vlastnictví. Žádný, je to kostel, tak to přece patří církvi. A podle zákonů, které platí pro ostatní, žádné speciální zacházení.

10.06.2010 09:48

lojzik

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

1. školství bylo přibližně od 18.stol. mimo dohled církve, tedy mimo církevní školy existovaly i měšťanské.2. ano, samozřejmě, těch upálených nebyli tisíce, ale statisíce!

10.06.2010 09:10

tombry

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Ale prosím vás, v Číně a obecně ve východní Asii žádná Církev nikdy žádný výrazný vliv neměla a kupodivu se zde civilizace vyvinula mnohem dříve a dál, než v Církví omezované Evropě. Církev rozvoj a znalosti lidí spíše omezovala ze strachu o ztrátu svého výsadního postavení. Podporovala jen to umění a tu literaturu, která se jim hodila. Stejně tak to dělali například komunisté, či nacistické Německo.

10.06.2010 09:16

OttoCZ

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

10.06.2010 09:17

tombry

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

a teď mě vysvětli, honzo, kdo naučil psát lidi v zemích, kde se katolická církev neuchytila?   nepřipadáš si jako honza „hloupej“ ?

10.06.2010 09:44

hňup

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

mas pravdu…uz by ty katolicke pedofily meli zakazat. vsude se roztahuji a pritom maji mezi sebou bordel…

10.06.2010 09:11

mirco77

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Proč zakazovat, máme demokracii. Ať se klidně roztahují, ale ne za moje peníze

10.06.2010 09:17

OttoCZ

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Roztahovat se můžou, ale bez pedofilů, křížáckých výprav, holokaustů, španělských inkvizic……. Kdejaká jiná podobě zločinná organizace je již dávno zakázaná.

10.06.2010 10:28

kuba.s

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

To se bojíte pravdy že mažete příspěvky, styďte se.

10.06.2010 11:39

kuba.s

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

10.06.2010 10:06

kuba.s

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Z tvých daní se žádný farář neplatí a to mi věř. Jenom bludy vypouštěné novináři obluzují lidi, aby věřili tomuto nesmyslu.

10.06.2010 10:22

MaverikOne

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

Že ne? A z čeho se tedy platí? Farář je v současné době na úrovni státního zaměstnance a je tedy placen ze zvláštní kapitoly rozpočtu ministerstva kultury na základě zákona 218/1949 Sb. a rozpočet ministerstva financí je tvořen především z daní vybraných státem, takže bych ti doporučoval se nejdříve trochu zorientovat v platné legislativě, než tu začneš plácat hlouposti.

10.06.2010 10:31

OttoCZ

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

a z čeho se tedy platěj faráři církví který působěj v český republice ?

10.06.2010 15:35

hňup

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

Re: Já jsem zásadně proti podpisu smlouvy s Vatikánem

On chtěl napsat že majetek který byl CÍRKVÍM nikoli církvi zabaven komunisty je tvořen z lesů, polí budov atd.(a ty tvoří hodnoty(peníze)). A stát se zavázal že než se plně vyřeší majetkoví vyrovnání budou církve placeny z peněz které se z jejich majetku získá. Ale protože stát je větší hajzl než si myslíte tak nejen že ten majetek nechce vrátit ale ani neplatí plnou částku vídělků z těchto majetků.

11.06.2010 17:36

hansfraj

nevhodný příspěvek?

vlákno

reagovat

 

zobrazit diskusi včetně smazaných příspěvků (pouze pro přihlášené)